Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nordmenn får i disse dager brev i posten om å delta i Medborgerpanelet. Men hva går dette egentlig ut på? I denne første posten på Medborgerpanelets egen blogg her på Vox Publica intervjuer vi panelets initiativtaker, Elisabeth Ivarsflaten.

Elis­a­beth Ivars­flat­en, du er førstea­manu­en­sis ved Insti­tutt for sam­men­lik­nende poli­tikk, Uni­ver­sitetet i Bergen. I disse dager går første runde av Med­borg­er­pan­elets under­søkelse ut til 25000 nord­menn. Først av alt, hva er Medborgerpanelet?
For deltak­erne er Med­borg­er­pan­elet en mulighet til å reg­istrere sin mening om vik­tige sak­er i sam­funn og poli­tikk i korte inter­net­tun­der­søkelser omtrent to ganger i året. På denne måten bidrar deltak­erne direk­te til ny kunnskap. For forskerne er Med­borg­er­pan­elet en ny felles plat­tform som øker samar­bei­det på tvers av fag­miljøer lokalt, nasjon­al og inter­nasjon­alt. Ser­iøst drevne web­pan­el­er til forskn­ings­for­mål blir et stadig vik­tigere verk­tøy for forskere og det er vik­tig at våre fag­miljøer er aktivt med å legge pre­mis­sene for utviklin­gen av disse.

Elisabeth Ivarsflaten (foto: uib.no)

Elis­a­beth Ivars­flat­en (foto: uib.no)

Hva fikk deg til å ta ini­tia­tiv til Medborgerpanelet?
Tre ting. 1) Inter­nettdeknin­gen i Norge er nå så god at det er mulig å nå et rep­re­sen­ta­tivt utvalg av den norske befolknin­gen via inter­net­tun­der­søkelser. 2) Jeg er over­be­vist om at Med­borg­er­pan­elet har et stort poten­siale til å styrke mange forskn­ingsmiljøer og under­vis­ningstil­bud i Norge. 3) Jeg hadde lyst til å bringe forsknin­gen min som er basert på data fra lik­nende ini­tia­tiv­er i Storbri­tan­nia, Tysk­land og Sverige hjem til Norge og bidra til å skape denne typen forskn­ingsmu­ligheter i Norge for andre.

Hva er for­målet med dette panelet?
Hov­ed­for­målet er å frem­bringe ny og uavhengig grun­n­forskn­ing om menings­dan­nelse og hold­ningsendringer spe­sielt, men ikke utelukkende, på tre vik­tige fel­ter — (1) kli­ma og miljø, (2) velferd og diver­sitet, og (3) tillit og deltakelse.

Hva skiller dette pan­elet fra andre under­søkelser i Norge? (Har vi ikke nok under­søkelser som det er?)
Det lig­ger mye makt i å portret­tere, for­tolke og fork­lare “folke­menin­gen”. Det er der­for avgjørende at uavhengige forskere tar en aktiv rolle i å frem­bringe kunnskap og infra­struk­tur som gjør at vi kan forholde oss kri­tisk og kunnskap­srikt til slike for­tolkninger. Med­borg­er­pan­elet er nyskapende i norsk sam­men­heng på mange måter, kan­skje først og fremst ved at vi leg­ger til rette for å følge deltak­erne over lang tid (kons­esjo­nen fra Datatil­synet er i første omgang for 20 år) og at vi leg­ger til rette for sur­veyeksper­i­menter. For­di forskerne leg­ger pre­mis­sene for Med­borg­er­pan­elet, kan vi i til­legg for eksem­pel sette gode stan­dard­er for åpen­het rundt rep­re­sen­ta­tivitet og datatil­gang. I til­legg til dette vil jeg trekke frem at vi vek­t­leg­ger inter­nasjon­alt samar­beid, unge forskere og metodeutvikling.

Finnes det lig­nende pan­el­er i andre land?
Ja, vi er sterkt inspir­ert av og samar­bei­der med lik­nende ini­tia­tiv­er i andre europeiske land og i USA.

Hvem står bak pan­elet? Er kom­mer­sielle inter­ess­er involvert?
Nei – vi har en viss finan­sier­ing fra Uni­ver­sitetet i Bergen og Uni Rokkansen­teret. I til­legg har vi, og er avhengige av i fremti­den av å få, ekstern forskn­ings­fi­nan­sier­ing fra for eksem­pel Forskn­ingsrådet og EU.

La oss si at jeg har fått tilbud i posten om å delta, men er usikker på om jeg skal være med. Hva vil du framheve som gode grun­ner til å delta?
Deltak­erne som har gjort pilo­tun­der­søkelsene våre sier at de vil anbe­fale folk å bli med, for­di under­søkelsen er inter­es­sant å svare på. Jeg vil også trekke frem at det er vik­tig at mange ulike men­nesker deltar, også de som van­ligvis ikke lik­er å surfe mye på nett eller å diskutere poli­tiske spørsmål. Deltakelse i Med­borg­er­pan­elet er enkelt, ufarlig og nyt­tig for samfunnet.

Hvem kan bruke infor­masjo­nen jeg gir fra meg?
Infor­masjo­nen blir kun gjort tilgjen­gelig i en av-iden­ti­fis­ert form som gjør det umulig å spore den tilbake til de som har svart på under­søkelsen. Prosedyrene våre for datainnsam­ling og opp­be­var­ing er god­kjent av Datatil­synet.  Av-iden­ti­fis­erte data vil bli gjort bredt tilgjen­gelig for forskn­ings­for­mål via Norsk sam­funnsviten­skapelig datat­jen­este (NSD).

Om jeg ikke har fått tilbud om å delta, er det mulighet for å melde seg på?
Nei, dessverre. Foreløpig er det kun de som er til­feldig utval­gt fra Folk­ereg­is­teret og som mot­tar invi­tasjon som kan delta.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Knut Helland says:

    Dette er et spen­nende pros­jekt, og jeg gled­er meg til å se de første resultatene!

til toppen