Hva er Norsk medborgerpanel?

25 000 nordmenn får i disse dager brev i posten om å delta i Medborgerpanelet. Men hva går dette egentlig ut på? I denne første posten på Medborgerpanelets egen blogg her på Vox Publica intervjuer vi panelets initiativtaker, Elisabeth Ivarsflaten.

Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten, du er første­ama­nu­en­sis ved Insti­tutt for sam­men­lik­nen­de poli­tikk, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. I dis­se dager går førs­te run­de av Med­bor­ger­pa­ne­lets under­sø­kel­se ut til 25000 nord­menn. Først av alt, hva er Medborgerpanelet?
For del­ta­ker­ne er Med­bor­ger­pa­ne­let en mulig­het til å regist­re­re sin mening om vik­ti­ge saker i sam­funn og poli­tikk i kor­te inter­nett­un­der­sø­kel­ser omtrent to gan­ger i året. På den­ne måten bidrar del­ta­ker­ne direk­te til ny kunn­skap. For fors­ker­ne er Med­bor­ger­pa­ne­let en ny fel­les platt­form som øker sam­ar­bei­det på tvers av fag­mil­jø­er lokalt, nasjo­nal og inter­na­sjo­nalt. Seriøst drev­ne webpa­ne­ler til forsk­nings­for­mål blir et sta­dig vik­ti­ge­re verk­tøy for fors­ke­re og det er vik­tig at våre fag­mil­jø­er er aktivt med å leg­ge pre­mis­se­ne for utvik­lin­gen av disse.

Elisabeth Ivarsflaten (foto: uib.no)

Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten (foto: uib.no)

Hva fikk deg til å ta ini­tia­tiv til Medborgerpanelet?
Tre ting. 1) Inter­nett­dek­nin­gen i Nor­ge er nå så god at det er mulig å nå et repre­sen­ta­tivt utvalg av den nors­ke befolk­nin­gen via inter­nett­un­der­sø­kel­ser. 2) Jeg er over­be­vist om at Med­bor­ger­pa­ne­let har et stort poten­sia­le til å styr­ke man­ge forsk­nings­mil­jø­er og under­vis­nings­til­bud i Nor­ge. 3) Jeg had­de lyst til å brin­ge forsk­nin­gen min som er basert på data fra lik­nen­de ini­tia­ti­ver i Stor­bri­tan­nia, Tysk­land og Sve­ri­ge hjem til Nor­ge og bidra til å ska­pe den­ne typen forsk­nings­mu­lig­he­ter i Nor­ge for andre.

Hva er for­må­let med det­te panelet?
Hoved­for­må­let er å frem­brin­ge ny og uav­hen­gig grunn­forsk­ning om menings­dan­nel­se og hold­nings­end­rin­ger spe­si­elt, men ikke ute­luk­ken­de, på tre vik­ti­ge fel­ter — (1) kli­ma og mil­jø, (2) vel­ferd og diver­si­tet, og (3) til­lit og deltakelse.

Hva skil­ler det­te pane­let fra and­re under­sø­kel­ser i Nor­ge? (Har vi ikke nok under­sø­kel­ser som det er?)
Det lig­ger mye makt i å por­tret­te­re, for­tol­ke og for­kla­re «folke­me­nin­gen». Det er der­for avgjø­ren­de at uav­hen­gi­ge fors­ke­re tar en aktiv rol­le i å frem­brin­ge kunn­skap og infra­struk­tur som gjør at vi kan for­hol­de oss kri­tisk og kunn­skaps­rikt til sli­ke for­tolk­nin­ger. Med­bor­ger­pa­ne­let er nyska­pen­de i norsk sam­men­heng på man­ge måter, kan­skje først og fremst ved at vi leg­ger til ret­te for å føl­ge del­ta­ker­ne over lang tid (kon­se­sjo­nen fra Data­til­sy­net er i førs­te omgang for 20 år) og at vi leg­ger til ret­te for sur­vey­eks­pe­ri­men­ter. For­di fors­ker­ne leg­ger pre­mis­se­ne for Med­bor­ger­pa­ne­let, kan vi i til­legg for eksem­pel set­te gode stan­dar­der for åpen­het rundt repre­sen­ta­ti­vi­tet og data­til­gang. I til­legg til det­te vil jeg trek­ke frem at vi vekt­leg­ger inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid, unge fors­ke­re og metodeutvikling.

Fin­nes det lig­nen­de pane­ler i and­re land?
Ja, vi er sterkt inspi­rert av og sam­ar­bei­der med lik­nen­de ini­tia­ti­ver i and­re euro­pe­is­ke land og i USA.

Hvem står bak pane­let? Er kom­mer­si­el­le inter­es­ser involvert?
Nei – vi har en viss finan­sie­ring fra Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen og Uni Rok­kan­sen­te­ret. I til­legg har vi, og er avhen­gi­ge av i frem­ti­den av å få, eks­tern forsk­nings­fi­nan­sie­ring fra for eksem­pel Forsk­nings­rå­det og EU.

La oss si at jeg har fått til­bud i pos­ten om å del­ta, men er usik­ker på om jeg skal være med. Hva vil du fram­heve som gode grun­ner til å delta?
Del­ta­ker­ne som har gjort pilot­un­der­sø­kel­se­ne våre sier at de vil anbe­fa­le folk å bli med, for­di under­sø­kel­sen er inter­es­sant å sva­re på. Jeg vil også trek­ke frem at det er vik­tig at man­ge uli­ke men­nes­ker del­tar, også de som van­lig­vis ikke liker å sur­fe mye på nett eller å dis­ku­te­re poli­tis­ke spørs­mål. Del­ta­kel­se i Med­bor­ger­pa­ne­let er enkelt, ufar­lig og nyt­tig for samfunnet.

Hvem kan bru­ke infor­ma­sjo­nen jeg gir fra meg?
Infor­ma­sjo­nen blir kun gjort til­gjen­ge­lig i en av-iden­ti­fi­sert form som gjør det umu­lig å spo­re den til­ba­ke til de som har svart på under­sø­kel­sen. Pro­se­dy­re­ne våre for data­inn­sam­ling og opp­be­va­ring er god­kjent av Data­til­sy­net.  Av-iden­ti­fi­ser­te data vil bli gjort bredt til­gjen­ge­lig for forsk­nings­for­mål via Norsk sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig data­tje­nes­te (NSD).

Om jeg ikke har fått til­bud om å del­ta, er det mulig­het for å mel­de seg på?
Nei, dess­ver­re. Fore­lø­pig er det kun de som er til­fel­dig utvalgt fra Folke­re­gis­te­ret og som mot­tar invi­ta­sjon som kan delta.

TEMA

S

amfunns
forskni
ng

16 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Knut Helland says:

    Det­te er et spen­nen­de pro­sjekt, og jeg gle­der meg til å se de førs­te resultatene!

til toppen