Mediestøttemilliardene

Hvert år bruker staten flere milliarder kroner på støtte til mediene. Hvem er det som mottar disse pengene, og hvor mye er det egentlig snakk om?

5,8 mil­liarder kro­ner — det er sum­men stat­en bruk­te på ulike for­mer for støtte til presse og kringkast­ing i 2009, vis­er Vox Pub­li­cas gjennomgang.

Tv-lisensen er med drøyt 4 mil­liarder kro­ner den største enkelt-“posten” i medi­estøt­tereg­n­skapet. Ver­di­en av moms­fritaket for avis­er og tidsskrifter er estimert til nærmere 1,4 mil­liarder kro­ner. En drøy kvart mil­liard brukes på pro­duk­sjon­stil­skud­det, det som van­ligvis beteg­nes som den ”direk­te pressestøtten”.

Fig­uren vis­er sum­men for de forskjel­lige støt­te­ord­nin­gene og stør­relses­forhold­et mel­lom dem:

Illus­trasjon: Håvard Legreid

Total­sum­men bør nytes med for­sik­tighet. Noen støt­te­ord­ninger kan være over­lap­pende. Vi har forsøkt å få til en kom­plett over­sikt over alle direk­te og indi­rek­te støt­te­ord­ninger, men kan ha over­sett noen. Total­sum­men bør likev­el gi en god pekepinn på hvor mye penger som er i omløp.

Hva er pressestøtte?

Et søk på ”press­es­tøtte” i Google gir over 113 000 tre­ff. Samme søk i Atekst gir 2452 tre­ff, og et søk avgrenset til bare det siste året gir ca 300 tre­ff. Det betyr at Norges største avis­er skriv­er en sak som på en eller annen måte omhan­dler press­es­tøtte gjen­nom­snit­tlig seks av syv ukedager. I 2008 ble det til sam­men­lign­ing skrevet 174 artik­ler hvor ordet ”press­es­tøtte” inngikk. Dette vis­er for det første at inter­essen rundt press­es­tøt­ten er stor, og for det andre at den har tatt seg betrak­telig opp det siste året.

Men hva er press­es­tøt­ten? Hva snakker man egentlig om?

Produksjonstilskudd

Når man hør­er om støt­te­ord­ninger for medi­er, tenker man gjerne på den direk­te pro­duk­sjon­sstøt­ten en del norske avis­er kan nyte godt av. For­løperen til pro­duk­sjon­sstøt­ten ble inn­ført i 1969 for å forhin­dre at avis­er skulle bukke under i vanske­lige tider. Sverige og Dan­mark hadde på den tiden i noen år vært gjen­nom omfat­tende ned­leggelser av avis­er, og ideen med press­es­tøtte kom opprin­nelig fra Sverige. Norske myn­digheter øns­ket å komme avis­dø­den i forkjøpet, og inn­førte press­es­tøt­ten som et mid­del for å forhin­dre det.

I dag forde­les støt­ten etter et sett kri­terier; de vik­tig­ste er at avisen må ha en ans­varlig redak­tør, ha et innhold av dags­pressekarak­ter, ta betal­ing av leserne, selge halv­parten av opplaget gjen­nom abon­nement og ikke la annonser utgjøre over 50 pros­ent av det totale volum i løpet av et kalen­derår. I til­legg avgjør utgivelses­frekvensen og konkur­rans­esi­tu­asjo­nen avisen er i hvorvidt den skal få støtte eller ikke.

Hov­ed­sake­lig er det avis­er som er karak­teris­ert som nr. 2‑avis på sitt utgivelsesst­ed som får støtte. Fem avis­er er i til­legg også karak­teris­ert som såkalt menings­bærende rik­savis­er, og disse får et ekstra tilskudd. Noen nr. 1- og ale­neav­is­er som er i en særlig utsatt posisjon mot­tar også støtte. Avis­er som mot­tar støtte kan ikke betale ut utbytte til sine eiere.

Hvem får?

I 2009 var det Dagsavisen som mot­tok mest pro­duk­sjon­stil­skudd, 38,7 mil­lion­er kro­ner. Fig­uren under vis­er en over­sikt over avisene som mot­tok over en mil­lion kro­ner hver i 2009, samt hvor mye de mottok.

Illus­trasjon: Håvard Legreid

Av i alt 138 støt­te­berettigede avis­er mot­tok fjorten over en mil­lion kro­ner hver i pro­duk­sjon­sstøtte. Blant disse finner vi de fem menings­bærende avisene, åtte nr. 2‑aviser og en ale­neav­is. Som vi kan se mot­tok disse avisene alt­så størst­ede­len av pro­duk­sjon­sstøt­ten, med en sam­let støtte på snaut 205 mil­lion­er av en pott på i alt 264,5 mil­lion­er kroner.

Samiske avis­er har sin egen post på stats­bud­sjet­tet, og i 2009 besto denne pot­ten av 21,6 mil­lion­er kro­ner. I 2009 var det avisa Avvir som mot­tok mest støtte med et tilskudd på 12,2 mil­lion­er. Num­mer to på lista var Ságat med 8,99 millioner.

Andre poster

I til­legg til pro­duk­sjon­stil­skud­det og tilskud­det til samiske avis­er finnes også tre andre poster på stas­bud­sjet­tet som hør­er til under pressestøtten:

  • Støt­te­ord­ning for minoritetsspråk­lige pub­likasjon­er: Utgjorde 987000 kro­ner i 2009.
  • Dis­tribusjon­stil­skudd til avis­er i Finn­mark: 1,7 mil­lion­er kro­ner i 2009.
  • Anvendt medieforskn­ing og etterut­dan­ning: 13,1 mil­lion­er kro­ner ble bevil­get til dette for­målet i fjor. Av disse mid­lene mot­tok Rådet for anvendt medieforskn­ing (RAM) 2,9 mil­lion­er og Insti­tutt for jour­nal­is­tikk (IJ) 8,2 mil­lion­er. I til­legg gikk noen av disse mid­lene til etterut­dan­ningstil­tak i regi av Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL) og til Land­slaget for Lokalavis­er sitt ”Ung og Engas­jert-pros­jekt”, et pros­jekt som skal bidra til å gjøre unge mer aktive i samfunnsdebatten.

Reg­jerin­gen del­er også hvert år ut press­es­tipen­der til jour­nal­is­ter som for eksem­pel ønsker å følge stat­sråder på reis­er rundt i ver­den. Hen­sik­ten med å utl­yse disse stipen­dene er hov­ed­sake­lig å skape opp­merk­somhet og debatt rundt temaet for reisen. I 2009 ble det blant annet utlyst tre stipend for å reise med Erik Sol­heim på en kon­fer­anse om miljøte­knolo­gi i New Del­hi, og det ble lyst ut et stipend for å bli med Sol­heim til Guyana på et møte om bevar­ing av lan­dets reg­n­skoger. I 2009 ble det lyst ut slike press­es­tipen­der for minst 360 000 kroner.

Det er også vik­tig å ha i bakhodet at jour­nal­is­tiske pub­likasjon­er som Vox Pub­li­ca (finan­siert av Uni­ver­sitetet i Bergen), forskning.no (eies av en rekke uni­ver­siteter og høyskol­er) og lig­nende også indi­rek­te blir statlig finan­siert. Det er vanske­lig å få over­sikt over omfanget av slike pub­likasjon­er, men det er verdt å huske på at dette også kan ses som en slags indi­rek­te statlig støtteordning.

Momsfritaket

I til­legg til pro­duk­sjon­sstøt­ten er moms­fritaket en vik­tig del av press­es­tøt­ten. Alle avis­er i Norge kan nyte godt av null­moms­bestem­melse, som betyr at de ikke behøver å kreve inn merver­diavgift på avisene de sel­ger. Spe­sielt kom­mer dette løs­sal­gsavisene til gode. Ifølge Dagens Næringsliv utgjorde moms­fritaket hele 309 mil­lion­er kro­ner for VG i 2009.

Prob­lemet med null­mom­sen er at det er vanske­lig å fast­sette et eksakt tall på hvor mye den fak­tisk er verdt. Ifølge et esti­mat gjort av pro­fes­sor i medieviten­skap Helge Øst­bye er fritaket verdt mel­lom 1 og 2 mil­liarder kro­ner for avisene. Finans­de­parte­mentet anslår i nasjon­al­bud­sjet­tet for 2010 null­mom­sen til å utgjøre 1,25 mil­liarder kro­ner i 2009. Medi­etil­synet har i egen bereg­n­ing kom­met fram til en ver­di på 1,54 mil­liarder. I vår over­sikt har vi lagt Finans­de­parte­mentets tall til grunn.

Grun­nen til usikker­heten rundt ver­di­en av null­mom­sen er at hvis den forsvin­ner vil avisene bli dyrere, og dermed vil opplaget mest sannsyn­lig gå ned. Siden ver­di­en av mom­sen bereg­nes ut fra eksis­terende opplagstall, og det er vanske­lig å si hvor mye opplaget vil synke hvis moms­fritaket blir borte, er det der­for også vanske­lig å fast­slå den reelle ver­di­en av fritaket. La oss bare slå fast at null­mom­sen er en vik­tig, men vanske­lig stør­relse å forholde seg til.

Tilskudd fra Kulturrådet

Også Kul­tur­rådet har en støt­te­ord­ning som kan reg­nes som en del av press­es­tøt­ten. Denne støt­ten går hov­ed­sake­lig til det som kalles ”peri­odiske pub­likasjon­er”, og omfat­ter både uke- og måned­savis­er og tidsskrift. Avis­er som Korsets Seier, Dag og Tid, Ny Tid, Mor­gen­bladet, Utrop, Rui­jan Kaiku og Le Monde Diplo­ma­tique, samt en rekke tidsskrift får støtte gjen­nom denne ordningen.

Støt­ten til disse avisene blir fordelt over kul­tur­bud­sjet­tet for­di de ans­es som vik­tigere organ­er for kul­tur enn som nyhet­sor­gan­er. For­målet med støt­ten er å sikre pub­likasjon­er som tar opp temaer av ulik kul­turell og sam­funns­mes­sig ver­di, og i 2009 ble det bevil­get 22,7 mil­lion­er kro­ner til dette for­målet. I tilegg er ser­iøse tidsskrift også unntatt å betale moms, og Finans­de­parte­mentet anslår dette til å være verdt 110 mil­lion­er kroner.

Tv-lisensen

Til nå har vi vært innom de støt­te­ord­nin­gene som van­ligvis går til tryk­te medi­er. Men hva hvis man også inklud­er­er kringkasting?

En finan­sier­ing­sor­d­ning som da åpen­bart må tas med i betrak­t­nin­gen er tv-lisensen. I 2008 utgjorde lisensin­ntek­tene 4,08 mil­liarder kro­ner. Det gjør NRK til det mediehuset som mot­tar mest støtte. Hvorvidt lisensen kan karak­teris­eres som en del av den offentlige medi­estøt­ten, kan imi­dler­tid diskuteres. Lisensen blir ikke bevil­get over stats­bud­sjet­tet, og er dermed ingen direk­te støt­te­ord­ning, men det er Stortinget som hvert år fast­set­ter stør­relsen på lisensen, og alle som har et tv-appa­rat er i prin­sip­pet plik­tig til å betale. Også EU reg­n­er lisensen som statsstøtte.

For 2010 er lisensen fast­satt til å være 2434,32 kro­ner per betaler, inklud­ert en merver­diavgift på 8 prosent.

Frikanalen og lokalkringkasting

Også Frikanalen og lokalkringkast­ing kan nyte godt av offentlig støtte. Frikanalen, som er en fjern­syn­skanal for friv­il­lige organ­isas­jon­er, mot­tok i 2009 3,5 mil­lion­er kro­ner i støtte over stats­bud­sjet­tet. Kanalen har også inngått en avtale med Kul­tur­de­parte­mentet som innebær­er en tilsvarende støtte også i 2010, to mil­lion­er i 2011, samt 1 mil­lion kro­ner i per­ma­nent årlig driftsstøtte.

Det bevilges også hvert år midler til lokalkringkast­ings­for­mål. Målet med støt­ten er å styrke lokalkringkastin­gen, og det er Medi­etil­synet som for­val­ter disse mid­lene. I 2009 delte tilsynet ut 3,7 mil­lion­er kro­ner til lokalra­diovirk­somhet og 5,9 mil­lion­er kro­ner til drift av lokalfjernsyn.

Annen mediestøtte

Hvis en i medi­estøt­te­be­grepet skal inklud­ere all støtte til mediefor­mål, må man også se på støtte til film­for­mål og støtte til bokbransjen.

I 2009 ble det bevil­get 603 mil­lion­er kro­ner til såkalt film- og mediefor­mål. I denne pot­ten lå blant annet 327 mil­lion­er kro­ner til Norsk Film­fond, og de tidligere omtalte 9,6 mil­lionene i tilskudd til lokalkringkast­ings­for­mål. Fond for lyd og bilde delte ut 10,1 mil­lion­er kro­ner i støtte til pro­duk­sjon og markeds­føring av nye norske filmer, og i til­legg ble samisk film­pro­duk­sjon støt­tet med 1,5 mil­lion­er kro­ner i 2009.

Bok­bran­sjen kan på sin side nyte godt av det samme moms­fritaket som avis­er kan. Også for bok­bran­sjens del er det vanske­lig å estimere hvor mye dette er verdt, men Finans­de­parte­mentet anslår at moms­fritaket utgjør rundt 1,2 mil­liarder kro­ner. I 2009 ble det også bevil­get 125 mil­lion­er kro­ner til lit­terære pros­jek­ter. I denne støt­ten inngikk blant annet statens innkjøp­sor­d­ning for lit­ter­atur, som i kor­thet går ut på at Norsk kul­tur­råd kjøper inn nye bøk­er og dis­tribuer­er dem til blant annet bib­liotek­er over hele lan­det, og støtte til Det Norske Sam­laget som skal fremme lit­ter­atur på nynorsk. I til­legg kom­mer også bok­bran­sjeav­tal­en, som blant annet reg­ulerer omset­nin­gen av bøk­er, for eksem­pel gjen­nom fast­pris på nye bøker.

Hvis en hold­er NRK-lisensen og den tradis­jonelle press­es­tøt­ten uten­for, ser tabellen over andre statlige medi­estøt­te­ord­ninger slik ut:

Illus­trasjon: Håvard Legreid

Også her må det tas for­be­hold om at støt­te­ord­nin­gene kan være overlappende.

Hvis både press­es­tøt­ten, tv-lisensen, moms­fritaket, støtte til film­pro­duk­sjon, støtte til bokpros­jek­ter og alle andre min­dre støt­te­ord­ninger skal tas med i betrak­t­nin­gen, sit­ter en alt­så igjen med et tall på ca 7,7 mil­liarder kro­ner i årlig statlig medi­estøtte. Likev­el er det verdt å sette spørsmål­stegn ved hvilke støt­te­ord­ninger som skal komme inn under begrepet ”medi­estøtte”. Den danske medi­estøt­tekom­misjo­nen har val­gt å snevre det inn til å gjelde kun peri­odiske pub­likasjon­er, men har i denne innsnevrin­gen også tatt med lisens­fi­nan­sierin­gen av kringkastin­gen. Hvis man da alt­så tar bort støtte til bok­bran­sjen og film­pro­duk­sjon, sit­ter en igjen med ca. 5,8 mil­liarder kroner.

Hvor­dan disse pen­gene best kan forde­les, skal medi­estøt­teut­val­get forsøke å komme frem til i løpet av det kom­mende året. Utval­get kan også vur­dere om total­støt­ten bør økes. Det inngår ikke i man­datet til det norske medi­estøt­teut­val­get å vur­dere tv-lisensen, men det kan likev­el være verdt å ha i bakhodet at det er rimelig å definere den som en statsstøtte. Spørsmål kom­misjo­nen kan komme til å måtte ta hen­syn til er blant annet hvorvidt NRK skal tillates å ha reklame på nettsi­den, om medi­estøtte bør bli plat­tform­nøy­tral og om det skal inn­føres en lav merver­diavgift på avis­er. Kom­misjo­nen skal ha sin innstill­ing fer­dig innen 1. jan­u­ar 2011, og i løpet av året vil vi nok se mange diskusjon­er som tar for seg dette temaet.

Kilder: Her fant vi mediestøttemilliardene

Her er en over­sikt over kildene vi har brukt i arbei­det med artikkelen.

Pro­duk­sjon­stil­skudd: Stats­bud­sjet­tet 2009
Anvendt medieforskn­ing og utdan­ning: Stats­bud­sjet­tet 2009
Tilskudd til samiske avis­er: Stats­bud­sjet­tet 2009
Tilskudd til minoritetsspråk­lige pub­likasjon­er: Stats­bud­sjet­tet 2009
Dis­tribusjon­stil­skudd til avisene i Finn­mark: Stats­bud­sjet­tet 2009

Peri­odiske pub­likasjon­er: Tal­let er hen­tet fra post 55 Norsk Kul­tur­fond, kap. 326 Språk, lit­ter­atur og bib­liotek­for­mål, Stats­bud­sjet­tet 2009. Beløpet for peri­odiske pub­likasjon­er er hen­tet fra Kul­tur­de­parte­mentets St. Prp nr 1 (2009–2010), s. 126 (pdf).

Press­es­tipend: Tall reg­net sam­men av Vox Pub­li­ca ut fra søk på begrepet “press­es­tipend” for året 2009 på regjeringen.no.

Moms­fritak avis­er, tidsskrift og bøk­er: Tal­lene her er hen­tet fra Finans­de­parte­mentets Meld. St 1 (2009 – 2010), kapit­tel 4 Hov­edtrekkene i skat­te- og avgift­sop­p­legget for 2010, under tabell 4.10 Anslag på skat­teut­gifter knyt­tet til null­sats for merver­diavgiften 2009.

NRK-lisens: Resul­ta­treg­n­skap NRK 2008.

Frikanalen: Stats­bud­sjet­tet 2009. Midler til frikanalen er bevil­get under post 79 Ymse friv­il­lighets­for­mål, kap 315 under Kul­tur­dep. Se også Frikanalens egne nettsider og Kul­tur­de­parte­mentets pressemeld­ing.

Tilskudd til lokalkringkast­ings­for­mål: Stats­bud­sjet­tet 2009. Midler til dette for­målet er bevil­get under post 71 Filmtil­tak med mer, kap 334 Film- og mediefor­mål, under Kul­tur­de­parte­mentet. Medi­etil­synet som for­val­ter disse mid­lene, og beløpene er sum­mert av Vox Pub­li­ca basert på tilsynets opplysninger.

Fond for lyd og bilde: Stats­bud­sjet­tet 2009. Vi har sum­mert tildelin­gene for 2009 ut fra over­sik­ten på hjemmes­i­den til Fond for lyd og bilde. Vi har tatt med alt som har med film å gjøre, og hop­pet over tek­st­pro­duk­sjon, lyd­pro­duk­sjon, scene­pro­duk­sjon etc. Markeds­føring av film, utar­bei­d­ing av film­manus og pro­duk­sjon av film/video er tatt med. Tal­lene finner du her: Tildelinger for FLB runde 1 og runde 2.

Støtte til lit­ter­atur fra Norsk kul­tur­fond og Sam­laget: Dette er resten av det som deles ut under post 55 Norsk kul­tur­fond, kap. 326 Språk, lit­ter­atur og bib­liotek­for­mål, Stats­bud­sjet­tet 2009. Det konkrete tal­let for peri­odiske pub­likasjon­er er hen­tet fra Kul­tur­de­parte­mentets St. Prp nr 1 (2009–2010), s. 126 (pdf). (Alt­så sam­let bevil­gn­ing til Norsk kul­tur­fond minus støtte til peri­odiske pub­likasjon­er og andre tiltak.)

Film- og mediefor­mål: Kap 334 på stats­bud­sjet­tet 2009. Vi har tatt med hele kapit­telet, men trukket fra det som er gitt til lokalkringkast­ings­for­mål som er reg­net med tidligere.

Tallmateriale

Her kan du se og laste ned tall­ma­te­ri­alet bak fig­urene i artikkelen:

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

65 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

  1. Samiske avis­er: Avvir mot­tok kr 12,2 mill i 2009 med 173 utgivelser. Støtte per utgivelse er kr 70 569. Sagat mot­tok kr 8,99 mill med 202 utgivelser. Støtte per utgivelse er kr 44 504.

    ”13,1 mil­lion­er kro­ner ble bevil­get til dette for­målet i fjor. Disse pen­gene går hov­ed­sake­lig til Rådet for anvendt medieforskn­ing (RAM) og til Insti­tutt for jour­nal­is­tikk.” Denne set­nin­gen kan tolkes dit hen at IJ og RAM får omtrent like mye. Et kor­rekt bilde er at RAM mot­tok kr 2,9 mill.

  2. Takk for nyt­tig tilbakemeld­ing. Vi har nå opp­datert artikke­len med 2009-tall for de samiske avisene, og har pre­sis­ert hvor mye RAM og IJ mot­tok hver.

  3. […] trues. For en nærmere gjen­nom­gang av hva medi­estøt­ten i Norge går til, anbe­fales artikke­len ”Medi­estøt­temil­liar­dene” på Vox […]

  4. […] er også her en het potet, etter­som de mot­tar mest press­es­tøtte av alle avisene (se Vox Pub­li­cas ”Medi­estøt­temil­liar­dene”) – rundt 40 mil­lion­er årlig. Kul­tur­de­parte­mentet har satt ned et Medi­estøt­teut­valg som skal […]

  5. […] gjekk like­vel over ein fem­te­del av den indi­rekte presse­støtta i lom­ma på nynorsk­dis­kri­mi­ne­rande VG, som har […]

til toppen