Nordmenn vil ikke være foregangsland i klimapolitikk

Nordmenn ønsker ikke å være først ute med å gjennomføre globale klimapolitiske tiltak

Det har vist seg vanske­lig å få gjen­nom­ført klimapoli­tiske tiltak som alle land kan enes om. Lan­dene har vanske­lig for å samhan­dle på en måte som gjør at alle er med og tar ans­var, og blant poli­tikere har det der­for vært diskutert om noen land skal gå foran andre. Hva men­er innbyg­gerne om denne strate­gien? Vil de god­ta at deres eget land gjen­nom­før­er kli­matil­tak på tross av at store land som for eksem­pel Kina unnlater å gjen­nom­føre tilsvarende tiltak? Ved hjelp av sur­veyeksper­i­menter fra blant annet Norsk med­borg­er­pan­el har Endre Tvin­nereim fra UNI Research Rokkansen­teret og Erick Lachapelle fra Uni­ver­sité de Mon­tréal søkt å finne svar på dette spørsmålet. De foreløpige analy­sene blei pre­sen­tert for amerikanske statsvitere i august i år.

I hver av de tre undersøkelsene blei respondentene delt inn i to like grupper. Ene gruppen fikk spørsmål om klimatiltak som Kina unnlot å gjennomføre, den andre gruppen fikk ikke denne informasjonen. Det er i Norge at denne forskjellen slår mest ut mellom gruppene, noe grafen over viser

I hver av de tre under­søkelsene blei respon­den­tene delt inn i to like grup­per. Ene grup­pen fikk spørsmål om kli­matil­tak som Kina unnlot å gjen­nom­føre, den andre grup­pen fikk ikke denne infor­masjo­nen. Det er i Norge at denne forskjellen slår mest ut mel­lom grup­pene, noe grafen over viser

Eksper­i­mentet gikk ut til tverrsnitt av den amerikanske befolknin­gen, den kanadiske befolknin­gen, og den norske befolknin­gen i tre ulike under­søkelser. Funnene vis­er at nord­menn generelt er de som i størst grad lar seg påvirke av om Kina er med eller ikke. Kanadiere lar seg i liten grad påvirke av dette, mens amerikan­erne befinner seg i en mel­lom­po­sisjon. Tvin­nereim sier at funnene var noe uven­tet, men at det kan ha noe med at Norge er et lite land som er avhengige av mul­ti­lat­erale avtaler hvor alle er med og drar las­set. De skal snart gjøre en lik­nende under­søkelse i Sverige, og vil da videre under­søke fork­larin­gen om at lan­dets stør­relse kan spille inn på resultatet.

De som ønsker å lese mer om stu­di­en kan lese deres pre­sen­tasjon på den amerikanske statsviterkon­fer­ansen APSA. Merk at dette er et såkalt “work­ing paper”, alt­så er resul­tatene ikke ennå kvalitetssikret gjen­nom akademisk fagfelle­vur­der­ing. Endringer kan der­for forekomme.

Les mer: Tvin­nereim, Endre and Lachapelle, Erick, Is Sup­port for Inter­na­tion­al Cli­mate Action Con­di­tion­al on Per­cep­tions of Reci­procity? Evi­dence from Three Pop­u­la­tion-Based Sur­vey Exper­i­ments in Cana­da, the US, and Nor­way (2014). APSA 2014 Annu­al Meet­ing Paper.

TEMA

K

limapol
itikk

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen