Ligger Miljøpartiet De Grønne i sentrum eller til venstre?

Data fra Norsk medborgerpanel viser at velgerne plasserer partiet til venstre for sentrum.

Ved for­rige stort­ingsvalg var Miljø­par­ti­et De Grønnes fram­gang blant de største nyhetene. Par­ti­et har eksis­tert i lengre tid, men har bare hatt mar­gin­al opp­slut­ning hos den norske befolknin­gen inntil de brått fikk vind i sei­lene i 2013. Par­ti­et er selv opp­tatt av at høyre/ven­stre-aksen ikke rep­re­sen­ter­er deres poli­tiske meninger på en god måte, og de er mer opp­tatt av skil­let mel­lom “grønt og grått” heller enn “rødt og blått”. I sine rekker har de tidligere medlem­mer fra Høyre, Kris­telig Folkepar­ti, SV og Venstre. 

Likev­el, noe av par­ti­ets tankegods kan gjerne opp­fattes som til ven­stre for sen­trum. For eksem­pel har de en flatere partistruk­tur enn det som er van­lig, og de benyt­ter seg av aktiv kjønnskvo­ter­ing. Under val­gkam­p­en 2013 blei det spekulert i om opp­slut­nin­gen til par­ti­et delvis hadde sin årsak i at de var attrak­tive for vel­gere som tidligere hadde stemt rød­grønt, men som var lei av den sit­tende regjeringen. 

Så, hvor plasser­er nord­menn Miljø­par­ti­et De Grønne på høyre/venstreskalaen? Data fra Norsk med­borg­er­pan­el vis­er at de fleste plasser­er dem til ven­stre for sen­trum. Spen­nvid­den er større enn på de andre par­tiene, noe som kan gjen­speile at de fremde­les er et noe ukjent par­ti for mange innbyg­gere med tanke på hvor de står i poli­tiske sak­er, eller det kan reflek­tere et større mang­fold i par­ti­et når det gjelder hvor deres medlem­mer plasseres seg på den klas­siske høyre-/ven­streskalaen.

Grafen under vis­er hvor­dan respon­den­tene i Med­borg­er­pan­elet har plassert MDG. Du kan selv utforske hvor andre parti­er blir plassert (og andre forhold) ved å besøke siden med den inter­ak­tive grafen.

MDG

TEMA

M

iljøpar
tiet De
Grønne

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Dette er en bear­bei­det ver­sjon av en tidligere blog­g­post jeg la ut på Vox Pub­li­ca tidligere i […]

til toppen