Ligger Miljøpartiet De Grønne i sentrum eller til venstre?

Data fra Norsk medborgerpanel viser at velgerne plasserer partiet til venstre for sentrum.

Ved for­ri­ge stor­tings­valg var Miljø­par­ti­et De Grøn­nes fram­gang blant de størs­te nyhe­te­ne. Par­ti­et har eksis­tert i leng­re tid, men har bare hatt mar­gi­nal opp­slut­ning hos den nors­ke befolk­nin­gen inn­til de brått fikk vind i sei­le­ne i 2013. Par­ti­et er selv opp­tatt av at høyre/­venst­re-aksen ikke repre­sen­te­rer deres poli­tis­ke menin­ger på en god måte, og de er mer opp­tatt av skil­let mel­lom «grønt og grått» hel­ler enn «rødt og blått». I sine rek­ker har de tid­li­ge­re med­lem­mer fra Høy­re, Kris­te­lig Folke­par­ti, SV og Venst­re.

Like­vel, noe av par­ti­ets tanke­gods kan gjer­ne opp­fat­tes som til venst­re for sen­trum. For eksem­pel har de en fla­te­re parti­struk­tur enn det som er van­lig, og de benyt­ter seg av aktiv kjønns­kvo­te­ring. Under valg­kam­pen 2013 blei det spe­ku­lert i om opp­slut­nin­gen til par­ti­et del­vis had­de sin årsak i at de var attrak­ti­ve for vel­ge­re som tid­li­ge­re had­de stemt rødgrønt, men som var lei av den sit­ten­de regje­rin­gen.

Så, hvor plas­se­rer nord­menn Miljø­par­ti­et De Grøn­ne på høyre/venstreskalaen? Data fra Norsk med­bor­ger­pa­nel viser at de fles­te plas­se­rer dem til venst­re for sen­trum. Spenn­vid­den er stør­re enn på de and­re par­ti­ene, noe som kan gjen­spei­le at de frem­de­les er et noe ukjent par­ti for man­ge inn­byg­ge­re med tan­ke på hvor de står i poli­tis­ke saker, eller det kan reflek­te­re et stør­re mang­fold i par­ti­et når det gjel­der hvor deres med­lem­mer plas­se­res seg på den klas­sis­ke høy­re-/venstre­ska­la­en.

Gra­fen under viser hvor­dan respon­den­te­ne i Med­bor­ger­pa­ne­let har plas­sert MDG. Du kan selv utfors­ke hvor and­re par­ti­er blir plas­sert (og and­re for­hold) ved å besø­ke siden med den inter­ak­ti­ve gra­fen.

MDG

TEMA

M

iljøpar
tiet De
Grønne

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Det­te er en bear­bei­det ver­sjon av en tid­li­ge­re blogg­post jeg la ut på Vox Pub­li­ca tid­li­ge­re i […]

til toppen