Det beste fra Norden: nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner og datajournalistikk

Prisdryss til VG for datajournalistikk. Sjekk vinnerprosjektene og en ny, stor oversikt over spennende datajournalistikk.

Årets #noda, nor­disk data­jour­na­lis­tikkon­fe­ran­se, er just fer­dig i Hel­sin­ki og for tred­je gang ble det det ut pris for Nor­dens bes­te data­jour­na­lis­tikk. Det var i år 53 kan­di­da­ter som kjem­pet om æren, og VG stakk av med pri­sen i to av fire kate­go­ri­er.

Årets kon­kur­ran­se had­de en ny kate­go­ri, bes­te mobi­le data­jour­na­lis­tikk, som den fins­ke all­menn­kring­kas­te­ren YLE vant med en ny leken Tin­der-vari­ant på det gam­le valg­omat-kon­sep­tet. SVT tok pri­sen for bes­te appli­ka­sjon med visu­ali­se­rin­gen Flyk­tings­tröm­mar till EU, mens VG alt­så tok pri­se­ne for både bes­te under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk og bes­te featu­re. De nors­ke ofre­ne er et gigan­tisk arbeid, og iden­ti­fi­se­rer både hvem og hvor nord­menn gav sitt liv i and­re ver­dens­krig.

Skjermbilde fra VGs prisvinnende prosjekt om de norske ofrene i 2. verdenskrig.

Skjerm­bil­de fra VGs pris­vin­nen­de pro­sjekt om de nors­ke ofre­ne i 2. ver­dens­krig.

Alle data­jour­na­lis­tikk­pro­sjek­ter er sår­ba­re for datar­åte, så vi får krys­se fing­re­ne for at VG kla­rer å hol­de den­ne i live len­ge, så vel som at Nasjo­nal­bi­blio­te­ket eller lik­nen­de fin­ner en god måte å ta vare på arbei­det til VG inn i frem­ti­den.

Det var VGs ned­las­ter­ne som tok pri­sen for under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk. Det er gøy å se at gjen­gen i VG år etter år leve­rer sto­re gode tun­ge data­pro­sjek­ter, de har tyde­lig­vis et godt maski­ne­ri for å få til den­ne typen jour­na­lis­tikk. Blant de nomi­ner­te fin­ner vi også Sunn­mørs­pos­ten, Ber­gens Tiden­de og innsyn.no (FVN) fra Nor­ge. Dag­bla­det, Stav­an­ger Aften­blad, NRK, TV2 og Adresse­avi­sen had­de også arbei­der påmeldt. Alle de nomi­ner­te arbei­de­ne kan stu­de­res på kon­fe­ran­sens nett­si­der, og også på nodabase.net hvor eksemp­ler på god data­jour­na­lis­tikk sam­les av NXT Media.

Flere godbiter

Når vi først er på res­surs-sam­lin­ger med data­jour­na­lis­tikk, så har vi også en opp­da­te­ring. I 2010 lag­de vi en lis­te over inno­va­tiv og spen­nen­de data­jour­na­lis­tikk pre­sen­tert som nyhets­ap­pli­ka­sjo­ner. Nå har vi fått tak i en ny opp­da­tert lis­te fra Joakim Karl­sen, høy­skole­lek­tor ved Høg­sko­len i Øst­fold og for­fat­ter av fle­re artik­ler om data­jour­na­lis­tikk og fag­fel­tet mel­lom tek­no­lo­gi og his­to­rie­for­tel­ling. Lis­ten er ispedd noen eks­tra god­bi­ter, f.eks. Jonat­han Strays nye bok om data for jour­na­lis­ter og den svært mat­nyt­ti­ge «Quartz guide to bad data».

Karl­sen for­tel­ler at det er en tyde­lig smitte­ef­fekt på hvil­ke for­ma­ter som vel­ges, slik at etter at New York Times lag­de sin berøm­te Snow­fall, så fin­ner vi i nå i etter­tid en hel meng­de sli­ke «snow­falls». Det­te ser ut til å være en mote, som alle hop­per på og lager til det er over-brukt. Ellers er det fort­satt, som vi også ser i noda-nomi­na­sjo­ne­ne, de størs­te redak­sjo­ne­ne som leder an, sam­ti­dig som det er tyde­lig at faget fort­satt er vel­dig per­son­av­hen­gig. Det er «guru­er» der ute som ofte fun­ge­rer som hjørne­stein i pro­sjekt etter pro­sjekt, og som etter resul­ta­te­ne å døm­me leder fag­fel­tet ved i stor grad per­son­lig å defi­ne­re hva og hvor­dan ting skal gjø­res.

Portal-sider:

Saker:

Og enda noen godbiter for den gryende datajournalist

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen