Kongens tale

Kong Harald holder i løpet av et år langt flere taler enn Hvermannsen, men det er heller sjelden at annet enn nyttårstalen blir gjenstand for særlig oppmerksomhet.

Nylig holdt der­i­mot kon­gen en velkom­st­tale som til og med har blitt omtalt og hyl­let i uten­land­sk presse. I det britiske mag­a­sinet Marie Claire hylles kon­gen for en kraft­full tale om sek­su­alitet og reli­gion, og det påpekes: “In a world of Don­ald Trumps and Vladimir Putins, it’s a depress­ing­ly rare occa­sion when you get to hear a politician/monarch say some­thing so moti­vat­ing and inspir­ing that your eyes well up.”

Tal­en – som du kan lese i sin hel­het i Virk­somme ord-basen – ble holdt i Dron­ning­parken foran 1500 rep­re­sen­tan­ter fra lan­dets kom­muner i forbindelse med feirin­gen av 25-årsju­bileet som konge og dron­ning. I tal­en sat­te kon­gen spørsmål­stegn rundt begrepene Norge og nord­menn, og svarte med å definere begrepene inn i vide, åpne rom. For hva er Norge? Jo, sier kong Harald:

Norge er frem­for alt men­nesker. Nord­menn er nordlendinger, trøn­dere, sør­lendinger — og folk fra alle de andre regionene. Nord­menn har også innvan­dret fra Afghanistan, Pak­istan og Polen, Sverige, Soma­lia og Syr­ia. Mine beste­forel­dre innvan­dret fra Dan­mark og Eng­land for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjon­alitet vi tilhør­er. Det vi kaller hjem, er der hjertet vårt er — og det kan ikke alltid plasseres innen­for landegrenser.

Kong Harald ønsker velkommen til jubileumsarrangementet 1. september 2016. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff).

Kong Har­ald ønsker velkom­men til jubileum­sarrange­mentet 1. sep­tem­ber 2016. (Foto: Sven Gj. Gjeruld­sen, Det kon­gelige hoff).

Kon­gen er jo en poli­tisk nøy­tral skikkelse, men som flere har påpekt, gjorde han her en typisk fest­tale hakket mer verdipoli­tisk ved å prøve å definere et “vi”. Dermed utstyres fest­tal­en med en brodd, og selv om man kan si det er en bitte liten brodd, så vil den nok være merk­bar for de av mot­tak­erne som ikke er enige i det norske «vi» som kon­gen server­er og definer­er. Net­tavisen Stand­punk­tets skribent Amund Gar­fors, er for eksem­pel ikke enig i hyllesten av kon­gens tale, og skriv­er på nettsi­dene deres:

“Det var ikke særlig opp­muntrende å høre på Kong Har­alds tale til de 1500 innbudte gjestene som var sam­let i slottsparken i går på tors­dag. Hva den man­nen klar­er å lire av seg av poli­tisk kor­rek­thet, sva­da og dårskap, det var både pin­lig og skam­melig å høre på,» skriv­er han, og fort­set­ter: “At kon­gen åpent fram­står som en slik svak type, som men­er islam er like bra som kris­ten­dom­men, og omtrent hyller den islamske invasjo­nen av fedrelandet, var bare skam­melig. Ja, det er mer enn skrem­mende av en som skal stå opp for sitt folk og sitt fedreland. Jeg trodde ikke det var mulig for en norsk konge å komme med så mye ufor­stand og direk­te dum­skap over­for sitt eget folk!”

Led­er for MiRA-sen­teret for fly­k­t­ninger og innvan­drere, Fakhra Sal­i­mi, sier der­i­mot til abc nyheter at «Hele kon­gens tale drei­de seg om at mang­fold er styrke, jo større mang­fold, jo rikere er vi. Det er på den rik­dom­men vi skal bygge lan­det. Slik blir kon­gen en veldig sam­lende stemme.»

Kongens taler samlet

Data­basen Virk­somme ord innehold­er selvsagt mange flere av kong Har­alds taler. Bare slå dere løs på Har­ald Vs side, og nyt alt fra brud­gom­mens tale i sitt eget etter­lengt­ede kro­n­prins­bryllup i 1968, til hans tale om det ualmin­nelige til sin egen kro­n­prinssønn i 2001. I til­legg finnes mange nyt­tårstaler, trontaler og annet smågodt.

TEMA

K

ong Har
ald V

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen