Kongens tale

Kong Harald holder i løpet av et år langt flere taler enn Hvermannsen, men det er heller sjelden at annet enn nyttårstalen blir gjenstand for særlig oppmerksomhet.

Nylig holdt der­imot kon­gen en vel­komst­tale som til og med har blitt omtalt og hyl­let i uten­landsk pres­se. I det bri­tis­ke maga­si­net Marie Claire hyl­les kon­gen for en kraft­full tale om sek­su­ali­tet og reli­gion, og det påpe­kes: «In a world of Donald Trumps and Vla­di­mir Putins, it’s a depres­sing­ly rare occa­sion when you get to hear a politician/monarch say somet­hing so moti­va­ting and inspi­ring that your eyes well up.»

Talen – som du kan lese i sin hel­het i Virk­som­me ord-basen – ble holdt i Dron­ning­par­ken foran 1500 repre­sen­tan­ter fra lan­dets kom­mu­ner i for­bin­del­se med fei­rin­gen av 25-års­ju­bi­le­et som kon­ge og dron­ning. I talen sat­te kon­gen spørs­måls­tegn rundt begre­pe­ne Nor­ge og nord­menn, og svar­te med å defi­ne­re begre­pe­ne inn i vide, åpne rom. For hva er Nor­ge? Jo, sier kong Harald:

Nor­ge er frem­for alt men­nes­ker. Nord­menn er nord­len­din­ger, trøn­de­re, sør­len­din­ger — og folk fra alle de and­re regio­ne­ne. Nord­menn har også inn­vand­ret fra Afgha­ni­stan, Pakis­tan og Polen, Sve­ri­ge, Soma­lia og Syria. Mine beste­for­eld­re inn­vand­ret fra Dan­mark og Eng­land for 110 år siden. Det er ikke all­tid så lett å si hvor vi er fra, hvil­ken nasjo­na­li­tet vi til­hø­rer. Det vi kal­ler hjem, er der hjer­tet vårt er — og det kan ikke all­tid plas­se­res innen­for lande­gren­ser.

Kong Harald ønsker velkommen til jubileumsarrangementet 1. september 2016. (Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff).

Kong Harald øns­ker vel­kom­men til jubi­le­ums­ar­ran­ge­men­tet 1. sep­tem­ber 2016. (Foto: Sven Gj. Gje­ruld­sen, Det kon­ge­li­ge hoff).

Kon­gen er jo en poli­tisk nøy­tral skik­kel­se, men som fle­re har påpekt, gjor­de han her en typisk fest­tale hak­ket mer verdi­po­li­tisk ved å prø­ve å defi­ne­re et «vi». Der­med utsty­res fest­ta­len med en brodd, og selv om man kan si det er en bit­te liten brodd, så vil den nok være merk­bar for de av mot­ta­ker­ne som ikke er eni­ge i det nors­ke «vi» som kon­gen ser­ve­rer og defi­ne­rer. Nett­avi­sen Stand­punk­tets skri­bent Amund Gar­fors, er for eksem­pel ikke enig i hyl­les­ten av kon­gens tale, og skri­ver på nett­si­de­ne deres:

«Det var ikke sær­lig opp­munt­ren­de å høre på Kong Haralds tale til de 1500 inn­bud­te gjes­te­ne som var sam­let i slotts­par­ken i går på tors­dag. Hva den man­nen kla­rer å lire av seg av poli­tisk kor­rekt­het, sva­da og dår­skap, det var både pin­lig og skam­me­lig å høre på,» skri­ver han, og fort­set­ter: «At kon­gen åpent fram­står som en slik svak type, som mener islam er like bra som kris­ten­dom­men, og omtrent hyl­ler den islams­ke inva­sjo­nen av fedre­lan­det, var bare skam­me­lig. Ja, det er mer enn skrem­men­de av en som skal stå opp for sitt folk og sitt fedre­land. Jeg trod­de ikke det var mulig for en norsk kon­ge å kom­me med så mye ufor­stand og direk­te dum­skap over­for sitt eget folk!»

Leder for MiRA-sen­te­ret for flykt­nin­ger og inn­vand­re­re, Fakh­ra Sali­mi, sier der­imot til abc nyhe­ter at «Hele kon­gens tale drei­de seg om at mang­fold er styr­ke, jo stør­re mang­fold, jo rike­re er vi. Det er på den rik­dom­men vi skal byg­ge lan­det. Slik blir kon­gen en vel­dig sam­len­de stem­me.»

Kongens taler samlet

Data­ba­sen Virk­som­me ord inne­hol­der selv­sagt man­ge fle­re av kong Haralds taler. Bare slå dere løs på Harald Vs side, og nyt alt fra brud­gom­mens tale i sitt eget etter­leng­te­de kron­prins­bryl­lup i 1968, til hans tale om det ual­min­ne­li­ge til sin egen kron­prins­sønn i 2001. I til­legg fin­nes man­ge nytt­års­ta­ler, tron­ta­ler og annet små­godt.

TEMA

K

ong Har
ald V

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen