Anne Karin Sæther: Oljelandet i klimakampen (podkast)

Norge vil være et ledende klimaland, men tjener samtidig godt på olje og gass som gir store CO2-utslipp. Podkast med forfatter Anne Karin Sæther.

Nor­ges vans­ke­li­ge dob­belt­rol­le som olje­pro­du­sent og klima­for­kjem­per er tema­et for Sæthers bok De bes­te inten­sjo­ner. Olje­lan­det i kli­ma­kam­pen, som kom ut i år.

29. august arran­ger­te Forum for viten­skap og demo­kra­ti et debatt­møte i Ber­gen der Sæther for­tal­te om inten­sjo­ne­ne i star­ten av olje­po­li­tik­ken på 1970-tal­let og klima­po­li­tik­ken på 1980-tal­let. Hvil­ke mål sat­te man seg den gang og hvil­ken rele­vans har dis­se tid­li­ge måle­ne i dag? Hvor­dan har man opp­nådd at norsk olje og gass blir omtalt som «kli­mavenn­lig»?

Anne Karin Sæther har bak­grunn som jour­na­list i NRK og Dags­avi­sen. Fra 2006–2011 var hun kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Bel­lo­na og nå job­ber hun med poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon i Utdan­nings­for­bun­det.

Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, post­dok­tor ved Uni Rese­arch Kli­ma. Møte­le­der: Peter M. Hau­gan.

TEMA

K

aj Skag
en

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen