En menneskeskapt virkelighet: Klimaendringer og handling (podkast)

Ingerid S. Straume drøfter hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Podkast fra debattmøte.

Etiske dilem­maer i forbindelse med kli­maen­dringer vis­er seg tydelig i utdan­ningssi­tu­asjon­er. Man skal gi unge håp om fremti­den – sam­tidig som man vet at egne han­dlinger bidrar til å hin­dre bærekraftig utvikling.

I en nylig utkom­met bok drøfter Ingerid S. Straume hvor­for så mange snakker om kli­maen­dringer, men ikke gjør det som kreves. Hun bel­yser prob­lemet i full bred­de, og inviter­er alle fag og disi­plin­er, særlig ‘utdan­nere’ på alle nivåer, til å være med på en gjen­nomtenkn­ing av sin egen rolle. 

Straume hevder at det er mulig å finne en vei videre – men ikke ved å insis­tere på poli­tisk nøytralitet.

Straume innledet på møte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 28. novem­ber 2017.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Dagfinn Karlsen says:

  Etter å ha lest litt i din bok, En men­neskeskapt virke­lighet, slår det meg at den gir uttrykk for en forun­derlig og naiv tro på FNs Klima­pan­el som eneste for­val­ter av sannheten om kli­maets utvikling.
  His­torisk er det ingen grunn til å anta at fler­tal­let har rett. Mange forskere har gjen­nom tidene kjem­pet mot den kom­pak­te majoritet før de fikk rett, med ref. til Ein­stein: «Sannheten innen viten­skap avgjøres ikke med håndsopprekking».
  Kan­skje er dette grun­nen til at mange ikke aksepter­er pås­tandene du kom­mer med i boken. Du kom­mer jo ikke med noen hen­vis­ning til bevis for dine utsagn, bare at dette sier FN. En naiv tro på FNs poli­tiske pås­tander er ikke mye til bevis.
  I boken skilles det ikke mel­lom miljø og kli­ma, miljøet kan vi, og bør vi, gjøre noe med, men kli­maet er uten­for men­neskenes påvirkn­ingsmu­lighet, naturen er så mye større.
  I atmos­færen er det 0,04 % CO2, av dette er 4 – 0,7 % men­neskeskapt (4 % etter tidlig forskn­ing, 0,7 % i flg. nyere). Dette gir ett men­neskeskapt CO2 – molekyl blant 100 000 — 325 000 andre molekyler i luften. Er det trolig at dette skal utgjøre noe klimaprob­lem, selv om forhold­et skulle endre seg noe?
  I til­legg er det utført analyse av tem­per­atur- og CO2 endringer i atmos­færen som vis­er at tem­per­a­turen endres før CO2. Ingen forskn­ing har så langt mot­be­vist dette. Da er det enda vanske­ligere å tro på CO2-ens betyd­ning for den økende tem­per­a­turen vi heldigvis har hatt etter siste Lille istid, en tem­per­aturøkn­ing som har stop­pet opp de siste 20 årene selv om men­neskenes CO2-utslipp jevnt og trutt har fort­satt å øke hele tiden.
  Hva er hen­sik­ten med en slik bok med ikke doku­menterte pås­tander, er det å unød­vendig skremme folk, både unge og gamle?
  Dommedagspro­feter har kom­met og gått gjen­nom hele men­neskenes his­to­rie, denne boken føy­er seg inn i rekken.

 2. Hei Dagfinn
  I din kom­men­tar men­er du Ingerid S. Straume ikke kom­mer med hen­vis­ninger i sin bok bort­sett fra FNs “poli­tiske” pås­tander. Der er flere hen­vis­ninger til viten­skapelig arbeid i boken og FNs arbeid er basert på viten­skap og ikke politikk.

  Dine neste pås­tander om at vi ikke kan påvirke kli­maet hold­er ikke mål, det kan vi se ut fra de endrin­gene vi observer­er over hele ver­den i dag.

  Så kom­mer du med en rekke pås­tander som har blitt imøtegått mange ganger. Jeg skal ikke gå dem imøte her i denne kom­mentaren, men jeg vil anbe­fale deg å lese denne artikke­len på energiogklima.no: https://energiogklima.no/to-grader/en-misforstaelse-oppklart/

  Jeg kan love deg at vi ikke er dommedagspro­feter, men nøk­ternt gjen­gir de obser­vasjonene vi ser og viten­skapen som vi byg­ger våre uttalelser på.

til toppen