En menneskeskapt virkelighet: Klimaendringer og handling (podkast)

Ingerid S. Straume drøfter hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Podkast fra debattmøte.

Etis­ke dilem­ma­er i for­bin­del­se med klima­end­rin­ger viser seg tyde­lig i utdan­nings­si­tua­sjo­ner. Man skal gi unge håp om frem­ti­den – sam­ti­dig som man vet at egne hand­lin­ger bidrar til å hind­re bære­kraf­tig utvik­ling.

I en nylig utkom­met bok drøf­ter Inge­rid S. Strau­me hvor­for så man­ge snak­ker om klima­end­rin­ger, men ikke gjør det som kre­ves. Hun bely­ser pro­ble­met i full bred­de, og invi­te­rer alle fag og disi­pli­ner, sær­lig ‘utdan­ne­re’ på alle nivå­er, til å være med på en gjen­nom­tenk­ning av sin egen rol­le.

Strau­me hev­der at det er mulig å fin­ne en vei vide­re – men ikke ved å insis­te­re på poli­tisk nøy­tra­li­tet.

Strau­me inn­le­det på møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 28. novem­ber 2017.

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Dagfinn Karlsen says:

  Etter å ha lest litt i din bok, En men­neske­skapt vir­ke­lig­het, slår det meg at den gir uttrykk for en for­un­der­lig og naiv tro på FNs Klima­pa­nel som enes­te for­val­ter av sann­he­ten om kli­ma­ets utvik­ling.
  His­to­risk er det ingen grunn til å anta at fler­tal­let har rett. Man­ge fors­ke­re har gjen­nom tide­ne kjem­pet mot den kom­pak­te majo­ri­tet før de fikk rett, med ref. til Ein­stein: «Sann­he­ten innen viten­skap avgjø­res ikke med hånds­opp­rek­king».
  Kan­skje er det­te grun­nen til at man­ge ikke aksep­te­rer påstan­de­ne du kom­mer med i boken. Du kom­mer jo ikke med noen hen­vis­ning til bevis for dine utsagn, bare at det­te sier FN. En naiv tro på FNs poli­tis­ke påstan­der er ikke mye til bevis.
  I boken skil­les det ikke mel­lom mil­jø og kli­ma, mil­jø­et kan vi, og bør vi, gjø­re noe med, men kli­ma­et er uten­for men­nes­ke­nes påvirk­nings­mu­lig­het, natu­ren er så mye stør­re.
  I atmo­sfæ­ren er det 0,04 % CO2, av det­te er 4 – 0,7 % men­neske­skapt (4 % etter tid­lig forsk­ning, 0,7 % i flg. nyere). Det­te gir ett men­neske­skapt CO2 – mole­kyl blant 100 000 — 325 000 and­re mole­ky­ler i luf­ten. Er det tro­lig at det­te skal utgjø­re noe klima­pro­blem, selv om for­hol­det skul­le end­re seg noe?
  I til­legg er det utført ana­ly­se av tem­pe­ra­tur- og CO2 end­rin­ger i atmo­sfæ­ren som viser at tem­pe­ra­tu­ren end­res før CO2. Ingen forsk­ning har så langt mot­be­vist det­te. Da er det enda vans­ke­li­ge­re å tro på CO2-ens betyd­ning for den øken­de tem­pe­ra­tu­ren vi hel­dig­vis har hatt etter sis­te Lil­le istid, en tem­pe­ra­tur­øk­ning som har stop­pet opp de sis­te 20 åre­ne selv om men­nes­ke­nes CO2-utslipp jevnt og trutt har fort­satt å øke hele tiden.
  Hva er hen­sik­ten med en slik bok med ikke doku­men­ter­te påstan­der, er det å unød­ven­dig skrem­me folk, både unge og gam­le?
  Dom­me­dags­pro­fe­ter har kom­met og gått gjen­nom hele men­nes­ke­nes his­to­rie, den­ne boken føy­er seg inn i rek­ken.

 2. Hei Dag­finn
  I din kom­men­tar mener du Inge­rid S. Strau­me ikke kom­mer med hen­vis­nin­ger i sin bok bort­sett fra FNs «poli­tis­ke» påstan­der. Der er fle­re hen­vis­nin­ger til viten­ska­pe­lig arbeid i boken og FNs arbeid er basert på viten­skap og ikke poli­tikk.

  Dine nes­te påstan­der om at vi ikke kan påvir­ke kli­ma­et hol­der ikke mål, det kan vi se ut fra de end­rin­ge­ne vi obser­ve­rer over hele ver­den i dag.

  Så kom­mer du med en rek­ke påstan­der som har blitt imøte­gått man­ge gan­ger. Jeg skal ikke gå dem imø­te her i den­ne kom­men­ta­ren, men jeg vil anbe­fa­le deg å lese den­ne artik­ke­len på energiogklima.no: https://energiogklima.no/to-grader/en-misforstaelse-oppklart/

  Jeg kan love deg at vi ikke er dom­me­dags­pro­fe­ter, men nøk­ternt gjen­gir de obser­va­sjo­ne­ne vi ser og viten­ska­pen som vi byg­ger våre utta­lel­ser på.

til toppen