En menneskeskapt virkelighet: Klimaendringer og handling (podkast)

Ingerid S. Straume drøfter hvorfor så mange snakker om klimaendringer, men ikke gjør det som kreves. Podkast fra debattmøte.

Etis­ke dilem­ma­er i for­bin­del­se med klima­end­rin­ger viser seg tyde­lig i utdan­nings­si­tua­sjo­ner. Man skal gi unge håp om frem­ti­den – sam­ti­dig som man vet at egne hand­lin­ger bidrar til å hind­re bære­kraf­tig utvik­ling.

I en nylig utkom­met bok drøf­ter Inge­rid S. Strau­me hvor­for så man­ge snak­ker om klima­end­rin­ger, men ikke gjør det som kre­ves. Hun bely­ser pro­ble­met i full bred­de, og invi­te­rer alle fag og disi­pli­ner, sær­lig ‘utdan­ne­re’ på alle nivå­er, til å være med på en gjen­nom­tenk­ning av sin egen rol­le.

Strau­me hev­der at det er mulig å fin­ne en vei vide­re – men ikke ved å insis­te­re på poli­tisk nøy­tra­li­tet.

Strau­me inn­le­det på møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 28. novem­ber 2017.

TEMA

U

tdannin
g

14 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen