Klimaendringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Klippeblåvinge

 • Bilde: Kunst i offentlige rom - KORO

  Svalbard globale frøhvelv

 • Bilde: Kunst i offentlige rom

  Elvesandjeger

 • Bilde: Norsk Skogmuseum

  "Løyten almenning. Stripehugst."

  Fra SNL

 • klimaendringer

  Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte ekstremt vær inntreffer.Siden slutten av 1800-tallet, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 0,8 °C.

 • Klimakonvensjonen

  Klimakonvensjonen er en rammeavtale for internasjonalt samarbeid mot menneskeskapte klimaendringer, og fungerer som et redskap for å kartlegge utslipp av drivhusgasser. Klimakonvensjonen dannet rammeverk for framforhandling av Kyotoprotokollen fra 1997 og Parisavtalen fra 2015.Klimakonvensjonen ble undertegnet på FNs Konferanse om miljø og utvikling i 1992 (UNCED-konferansen), trådte i kraft i 1994 og var i 2014 ratifisert av 195 land.Konvensjonen inneholdt en intensjonserklæring om å stabilisere utslippene av drivhusgasser på 1990-nivå innen år 2000.

  Fra wikipedia

 • Global nedkjøling

  Global nedkjøling viser til de prosesser der gjennomsnittstemperaturen på jorden går ned, og er det motsette av global oppvarming.

 • Klimaendring

  Klimaendringer er en endring i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

 • Klimaendringer i Norge

  Innenfor klimaforskningen i Norge har det nasjonale satsingsområdet vært å framstille prognoser for klimautviklingen.

Mer om Klimaendringer fra Vox Publicas arkiv