Klimaendringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • klimaendringer

  Klimaendringer er endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. Det kan være endring i middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør, vannføring (flom) eller vind. Det kan også være endringer i hvor ofte og intenst ekstremvær inntreffer. Siden 1750, da temperaturmålinger med instrumenter (termometer) begynte, har den globale middeltemperaturen ved jordoverflaten økt med omkring 1,1 °C i følge den sjette klimarapporten til FNs klimapanel fra 2021.

 • FNs klimakonvensjon

  FNs klimakonvensjon er ein internasjonal og folkerettsleg bindande avtale med det føremålet å hindre farlege menneskeskapte klimaendringar.Klimakonvensjonen er det viktigaste rammeverket for internasjonalt samarbeid om klimaspørsmål. Konvensjonen handlar både om reduksjonar i utslepp av drivhusgassar og tilpassing til klimaendringar, og han fungerer som eit verktøy for å kartleggje klimagassutslepp.

  Fra wikipedia

 • Klimaendring

  Klimaendringer er forandringer i den statistiske fordelingen av værmønstre når denne forandringen varer i en lengre periode, det vil si fra noen tiår til millioner av år.

 • Klimaendringer i Norge

  Innenfor klimaforskningen i Norge har det nasjonale satsingsområdet vært å framstille prognoser for klimautviklingen.

 • Tilbakekoblingsmekanisme (klima)

  En tilbakekoblingsmekanisme er en prosess som gjør at effekten av endret klimapådriv forsterkes eller dempes.

Mer om Klimaendringer fra Vox Publicas arkiv