Dag O. Hessen: Sannhet til salgs (podkast)

«Jeg misliker å stadig måtte skifte fokus, skreddersy søknaden til utlysningens ordlyd og «selge inn» min forskning som mer nytteorientert enn den strengt tatt er,» skriver Dag O. Hessen i sin nye bok «Sannhet til salgs». Podkast fra debattmøte.

Uni­ver­sitetene er kom­met under press fra en bedrift­skul­tur som set­ter grunn­leggende akademiske verdier i fare. Økt konkur­ranse på grunnlag av mål­bare resul­tater og med sik­te på økonomisk nytte har ført til svekkede kvalitet­skrav og stor­pro­duk­sjon av rene triv­i­aliteter. Ingen unngår å merke dette pres­set i sitt daglige virke.

«Det er vanske­lig å akseptere at jeg ikke har gode nok are­naer til å prøve ut mine beste ideer», skriv­er pro­fes­sor i biolo­gi Dag O. Hes­sen i sin siste bok Sannhet til sal­gs. Et forsvar for den frie forsknin­gen. «Jeg mis­lik­er å stadig måtte skifte fokus, skred­der­sy søk­naden til utlysnin­gens ord­lyd og «selge inn» min forskn­ing som mer nyt­te­ori­en­tert enn den strengt tatt er.» 

Må vi avfinne oss med dette? Er det mulig å gjen­vinne noen tapte skanser?

Hes­sen, som er pro­fes­sor ved Uni­ver­sitetet i Oslo, innledet på møte i Forum for viten­skap og demokrati i Bergen 10. april 2018.

Kom­men­ta­tor: Mar­gareth Hagen, pro­fes­sor i ital­ien­sk lit­ter­atur og prorek­tor ved Uni­ver­sitetet i Bergen.
Møteled­er: Anders Johansen.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen