Dag O. Hessen: Sannhet til salgs (podkast)

«Jeg misliker å stadig måtte skifte fokus, skreddersy søknaden til utlysningens ordlyd og «selge inn» min forskning som mer nytteorientert enn den strengt tatt er,» skriver Dag O. Hessen i sin nye bok «Sannhet til salgs». Podkast fra debattmøte.

Uni­ver­si­te­te­ne er kom­met under press fra en bedrifts­kul­tur som set­ter grunn­leg­gen­de aka­de­mis­ke ver­di­er i fare. Økt kon­kur­ran­se på grunn­lag av mål­ba­re resul­ta­ter og med sik­te på øko­no­misk nyt­te har ført til svek­ke­de kva­li­tets­krav og stor­pro­duk­sjon av rene tri­via­li­te­ter. Ingen unn­går å mer­ke det­te pres­set i sitt dag­li­ge vir­ke.

«Det er vans­ke­lig å aksep­te­re at jeg ikke har gode nok are­na­er til å prø­ve ut mine bes­te ide­er», skri­ver pro­fes­sor i bio­lo­gi Dag O. Hes­s­en i sin sis­te bok Sann­het til salgs. Et for­svar for den frie forsk­nin­gen. «Jeg mis­li­ker å sta­dig måt­te skif­te fokus, skred­der­sy søk­na­den til utlys­nin­gens ord­lyd og «sel­ge inn» min forsk­ning som mer nytteori­en­tert enn den strengt tatt er.»

Må vi avfin­ne oss med det­te? Er det mulig å gjen­vin­ne noen tap­te skan­ser?

Hes­s­en, som er pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, inn­le­det på møte i Forum for viten­skap og demo­kra­ti i Ber­gen 10. april 2018.

Kom­men­ta­tor: Mar­ga­reth Hagen, pro­fes­sor i ita­li­ensk lit­te­ra­tur og pro­rek­tor ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.
Møte­le­der: Anders Johan­sen.

TEMA

A

kademis
k frihe
t

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen