William Merrin: Media and truth (podkast)

Nyhetsformidlingen er rammet av en tillitskrise: Alt-right, som har måttet tåle kritikk for spredning av fake news på sosiale medier, har snudd kritikken til en anklage mot den etablerte journalistikken – med det resultat at the mainstream bubble er i ferd med å sprekke.

As the right under­sto­od, when rea­li­ty beco­mes a free-for-all, then rea­li­ty beco­mes avai­lab­le for the taking. It beco­mes a weapo­niza­b­le for­ce for anyone with the power to seize and lay claim to it. This is what Trump achie­ved. Rea­li­ty itself was seized, and the valid claims of ‘fake news’ were rever­sed back against the main­stre­am media them­sel­ves, suck­ing the rea­li­ty out of their jour­na­lism.

Hap­per et al. (2018)

Wil­liam Mer­rin er Senior Lectu­rer i Media Stu­dies ved Swan­sea Uni­ver­sity, Wales. Han har nylig utgitt Trump’s Media War (2018), sitert oven­for, og Digi­tal War (2018). 25. april inn­le­det Wil­liam Mer­rin møte om «media and truth» i Forum for viten­skap og demo­kra­ti.

Fore­dra­get inn­går i en serie møter av rele­vans for UiBs enga­sje­ment med FNs bære­kraft­mål, og blir arran­gert i sam­ar­beid med Ber­gen Glo­bal og SDG Ber­gen. Podkas­ten er pro­du­sert av Ingjald Pil­skog, første­ama­nu­en­sis ved Høg­sko­len på Vest­lan­det.

Møte­le­der: Tor Hal­vor­sen.

TEMA

D

onald T
rump

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen