Alternative medier

Inn­vand­rings­kri­tis­ke alter­na­ti­ve medi­er er svært gode til å ska­pe bru­ker­en­ga­sje­ment rundt sake­ne de pub­li­se­rer i sosia­le medi­er. Men kla­rer de å set­te agen­da i tra­di­sjo­nel­le nyhets­me­di­er?