Nyhetsbrev fra Vox Publica: Facebook og mediene

Konkurrent og trafikk-kilde – stor serie om norske mediers forhold til Facebook. Og et tilbakeblikk på Marcus Thrane og ytringsfriheten.

Et litt annerledes nyhets­brev fra oss denne gan­gen: Inno­vasjons­di­rek­tør Pål Nedregot­ten i Ame­dia har dykket dypt ned i dataene for å bel­yse norske mediers prob­lema­tiske relasjon til en av net­tets gigan­ter. I en serie på tre grundi­ge analyser vis­er Nedregot­ten at Face­books betyd­ning for norske nettmediers dis­tribusjon ofte over­drives. Og hvor tre­ff­sikre er egentlig de “mål­ret­tede” Facebook-annonsene?

Nye artik­ler
Medi­ene og Face­book: It’s complicated
Det er vanske­lig å beskrive relasjo­nen mel­lom norske medi­er og Face­book på en annen måte. Vi elsker trafikken de sender til oss. Vi hater at de stikker av med pen­gene. Av Pål Nedregotten

For­si­den er ikke død. Leve forsiden
Medi­ene og Face­book, del 1: Norske net­tbrukere oppfør­er seg ikke som amerikanske net­tbrukere. Av Pål Nedregotten

Face­book: En brannsprøyte med trafikk. Eller hvor­dan det nå var.
Medi­ene og Face­book, del 2: Trafikken norske nettmedi­er får fra Face­book er bety­delig, men andre dis­tribusjon­skanaler er vik­tigere. Av Pål Nedregotten

Penge­mask­i­nen: Face­book som annonsemedium
Medi­ene og Face­book, del 3: Magi eller kunnskap – hva vet vi om hvor godt annonser fak­tisk virk­er? Av Pål Nedregotten

Offent­lighetens historie
Arbei­der-Foreningernes Blad – stem­men til de stemmeløse
Mar­cus Thranes forsøk på å etablere en mer inklud­erende og demokratisk offent­lighet ble ned­kjem­pet, men har etter­latt verdi­fulle spor av menig­manns syn på poli­tikk og ytrings­fri­het. Av Mona Ringvej

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen