FORFATTER

Joakim Vindenes
Joakim Vindenes


1 bidrag

Teknologi og medier: «Kampen om metaverset»

Siden ver­densve­vens begyn­nel­se for nær­me­re 30 år siden har meng­den kul­tu­rell og sosi­al akti­vi­tet på net­tet eska­lert eks­po­nen­si­elt. Aksel­le­rert av den pågå­en­de pan­de­mi­en har vi nå vide­re fått en smake­bit av hvor mye som kan gjø­res virtuelt—men kan­skje også hvor util­freds­stil­len­de det kan føles. Det sistnevnte—vår opp­le­vel­se av grense­snit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok end­re seg vel­dig raskt. Ny tek­no­lo­gi er under utvik­ling, og bak sce­nen fore­går det en drag­kamp om eier­skap og domi­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 
 
til toppen