Nyhetsbrev uke 37

Blant temaene: Datadrevet journalistikk, NRK og politiske taleskrivere.

20. august fylte NRK fjern­synet 50 år. Vox Pub­li­ca har eksper­i­mentert med et nytt for­mat, og har laget en dig­i­tal fortelling om fjern­synets 50 første år i Norge.

To nye bøk­er om Dag­bladet er nå å finne i hyl­lene, og Mar­tin Eide kom­menter­er begge bøkene i en artikkel på Vox Publica.

Hal­l­vard Moe tar i en artikkel for seg Medi­etil­synets rap­port om NRKs net­tinnhold. Moe hevder at denne plat­tfor­men ikke må vur­deres på bak­grunn av innhold­et på radio og fjern­syn, men heller med utgangspunkt i webens poten­sial til å være med på å opp­fylle NRKs samfunnsoppdrag.

Fak­ta først-bloggen har siden sist blitt opp­datert med flere nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø vis­er med en amerikan­sk video nyt­ten av å frigjøre offentlige data, og han pre­sen­ter­er den nye Vox Pub­li­cas­e­rien ”Aktuelt datasett”. I denne serien vil vi se nærmere på datak­ilde­baserte nyheter, og hen­sik­ten er å skape inter­esse rundt utviklin­gen av datadrevet jour­nal­is­tikk.  I et annet inn­legg pre­sen­ter­er Øvre­bø også eksem­pler på slik journalistikk.

Også retorikkbloggen har fått nye inn­legg siden sist. Jens Kjeld­sen tar denne gan­gen for seg kon­sekvensene av å riste på hodet under en debatt, og han ser på hvor­dan poli­tiske taleskri­vere har ”kom­met ut av skapet”.

På Pressens pris har Hal­l­vard Moe skrevet om inn­førin­gen av særavgift på all­mennkringkast­ing i Tysk­land, og på Val­gbloggen har Svei­n­ung Arne­sen denne gan­gen sett på sam­men­hen­gen mel­lom stem­me­givn­ing ved lokalvalg og stem­me­givn­ing ved stortingsvalg.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Fredag 17. sep­tem­ber går sem­i­naret ”New media — Tools for Empow­er­ing Cit­i­zens? The Role of Inter­net and Mobile Tech­nolo­gies in the Fight for Democ­ra­cy” av sta­be­len på Bergen ressurssen­ter. Og tirs­dag 5. okto­ber arran­geres sem­i­naret ”Mak­t­forskyvninger: Glob­ale tren­der” på Lit­ter­aturhuset i Oslo. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: nyheter.uib.no melder om at varsling i arbei­d­slivet nyt­ter, men har sin pris, og iallenkelhet.no kom­menter­er at ”offentlige nettst­ed­er fort­satt lid­er av nyhetssyken”.

For å lese artiklene:

Fjern­synet jubil­erer: Dig­i­tal fortelling om de første 50 årene
NRK fjern­synet fylte 50 år 20. august, og har en his­to­rie full av min­n­everdi­ge øye­b­likk. Vi har sam­let noen av dem, og pre­sen­ter­er her et sam­men­drag av norsk fjern­syns utvikling tiår for tiår. Av Håvard Legreid og Nina Kvalheim.

Beretninger om fyll, fam­ling og fall
Utskjelt og utsol­gt
het beretnin­gen om Dag­bladets første 125 år. De to nye bøkene om avisa vi elsker å hate, kunne godt ha fått sam­letit­te­len Utskjelt og usol­gt. Eventuelt Utbrent og uthengt. Av Mar­tin Eide.

NRKs nett-tilbud: Inter­nett er ikke bare kringkasting
Medi­etil­synet er over­rask­ende lite kri­tisk til NRKs net­tak­tiviteter og byg­ger vur­derin­gene på en forkjært forståelse av inter­netts poten­sial. Av Hal­l­vard Moe.

Fak­ta Først
Offentlige data — The movie (del 1)

Nyt­ten av offentlige data effek­tivt demon­str­ert med eksem­pel fra sam­ferd­sel. Av Olav Anders Øvrebø.

De poli­tiske par­tienes inntek­ter — alle data for 2005–2009
Ny serie i Vox Pub­li­ca: Vi pub­lis­er­er dataene bak aktuelle nyhetssak­er. Av Olav Anders Øvrebø.

Å fortelle his­to­ri­er med datakilder
Det dukker stadig opp nye eksem­pler på datadrevet jour­nal­is­tikk — her er en liten sam­ling. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen
Hoderistende

Er det strate­gisk smart å riste på hodet av en mot­de­bat­tant som snakker? Hva tror du?
Av Jens Kjeldsen.

Taleskriverne kom­mer ut av skapet
Før i tiden var det verken noen som snakket om at de bruk­te taleskri­vere eller at de var taleskri­vere. Men nå er fenomenet kom­met ut i lyset. Taleskri­vere nevnes ved deres rette navn – og får høy lønn. Av Jens Kjeldsen.

Pressens pris
Fra lisens til særavgift i Tyskland

Fra 2013 vil tyskerne fjerne radio- og tv-lisensen til fordel for en fast avgift per hus­stand. Av Hal­l­vard Moe.

Val­gbloggen
Kom­munevalg = Stortingsvalg

Allerede etter neste års lokalvalg vil vi ha en god pekepinn på hvor­dan det vil gå ved stort­ingsval­get i 2013. Av Svei­n­ung Arnesen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen