Nyhetsbrev uke 37

Blant temaene: Datadrevet journalistikk, NRK og politiske taleskrivere.

20. august fyl­te NRK fjern­sy­net 50 år. Vox Pub­li­ca har eks­pe­ri­men­tert med et nytt for­mat, og har laget en digi­tal for­tel­ling om fjern­sy­nets 50 førs­te år i Nor­ge.

To nye bøker om Dag­bla­det er nå å fin­ne i hyl­le­ne, og Mar­tin Eide kom­men­te­rer beg­ge bøke­ne i en artik­kel på Vox Pub­li­ca.

Hall­vard Moe tar i en artik­kel for seg Medie­til­sy­nets rap­port om NRKs nett­inn­hold. Moe hev­der at den­ne platt­for­men ikke må vur­de­res på bak­grunn av inn­hol­det på radio og fjern­syn, men hel­ler med utgangs­punkt i webens poten­si­al til å være med på å opp­fyl­le NRKs sam­funns­opp­drag.

Fak­ta først-blog­gen har siden sist blitt opp­da­tert med fle­re nye inn­legg. Olav Anders Øvre­bø viser med en ame­ri­kansk video nyt­ten av å fri­gjø­re offent­li­ge data, og han pre­sen­te­rer den nye Vox Pub­li­ca­se­ri­en ”Aktu­elt data­sett”. I den­ne seri­en vil vi se nær­me­re på data­kilde­ba­ser­te nyhe­ter, og hen­sik­ten er å ska­pe inter­es­se rundt utvik­lin­gen av data­dre­vet jour­na­lis­tikk.  I et annet inn­legg pre­sen­te­rer Øvre­bø også eksemp­ler på slik jour­na­lis­tikk.

Også reto­rikk­blog­gen har fått nye inn­legg siden sist. Jens Kjeld­sen tar den­ne gan­gen for seg kon­se­kven­se­ne av å ris­te på hodet under en debatt, og han ser på hvor­dan poli­tis­ke tale­skri­ve­re har ”kom­met ut av ska­pet”.

På Pres­sens pris har Hall­vard Moe skre­vet om inn­fø­rin­gen av sær­av­gift på all­menn­kring­kas­ting i Tysk­land, og på Valg­b­log­gen har Svein­ung Arne­sen den­ne gan­gen sett på sam­men­hen­gen mel­lom stem­me­giv­ning ved lokal­valg og stem­me­giv­ning ved stor­tings­valg.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Fre­dag 17. sep­tem­ber går semi­na­ret ”New media — Tools for Empo­we­ring Citizens? The Role of Inter­net and Mobi­le Tech­no­lo­gies in the Fight for Democracy” av sta­be­len på Ber­gen res­surs­sen­ter. Og tirs­dag 5. okto­ber arran­ge­res semi­na­ret ”Makt­for­skyv­nin­ger: Glo­ba­le tren­der” på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: nyheter.uib.no mel­der om at vars­ling i arbeids­li­vet nyt­ter, men har sin pris, og iallenkelhet.no kom­men­te­rer at ”offent­li­ge nett­ste­der fort­satt lider av nyhets­sy­ken”.

For å lese artik­le­ne:

Fjern­sy­net jubi­le­rer: Digi­tal for­tel­ling om de førs­te 50 åre­ne
NRK fjern­sy­net fyl­te 50 år 20. august, og har en his­to­rie full av minne­ver­di­ge øye­blikk. Vi har sam­let noen av dem, og pre­sen­te­rer her et sam­men­drag av norsk fjern­syns utvik­ling tiår for tiår. Av Håvard Legreid og Nina Kval­heim.

Beret­nin­ger om fyll, fam­ling og fall
Utskjelt og utsolgt
het beret­nin­gen om Dag­bla­dets førs­te 125 år. De to nye bøke­ne om avi­sa vi els­ker å hate, kun­ne godt ha fått sam­le­tit­te­len Utskjelt og uso­lgt. Even­tu­elt Utbrent og uthengt. Av Mar­tin Eide.

NRKs nett-til­bud: Inter­nett er ikke bare kring­kas­ting
Medie­til­sy­net er over­ras­ken­de lite kri­tisk til NRKs nett­ak­ti­vi­te­ter og byg­ger vur­de­rin­ge­ne på en for­kjært for­stå­el­se av inter­netts poten­si­al. Av Hall­vard Moe.

Fak­ta Først
Offent­li­ge data — The movie (del 1)

Nyt­ten av offent­li­ge data effek­tivt demon­strert med eksem­pel fra sam­ferd­sel. Av Olav Anders Øvre­bø.

De poli­tis­ke par­ti­enes inn­tek­ter — alle data for 2005–2009
Ny serie i Vox Pub­li­ca: Vi pub­li­se­rer data­ene bak aktu­el­le nyhets­sa­ker. Av Olav Anders Øvre­bø.

Å for­tel­le his­to­ri­er med data­kil­der
Det duk­ker sta­dig opp nye eksemp­ler på data­dre­vet jour­na­lis­tikk — her er en liten sam­ling. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen
Hode­ris­ten­de

Er det stra­te­gisk smart å ris­te på hodet av en mot­de­bat­tant som snak­ker? Hva tror du?
Av Jens Kjeld­sen.

Tale­skri­ver­ne kom­mer ut av ska­pet
Før i tiden var det ver­ken noen som snak­ket om at de bruk­te tale­skri­ve­re eller at de var tale­skri­ve­re. Men nå er feno­me­net kom­met ut i lyset. Tale­skri­ve­re nev­nes ved deres ret­te navn – og får høy lønn. Av Jens Kjeld­sen.

Pres­sens pris
Fra lisens til sær­av­gift i Tysk­land

Fra 2013 vil tys­ker­ne fjer­ne radio- og tv-lisen­sen til for­del for en fast avgift per hus­stand. Av Hall­vard Moe.

Valg­b­log­gen
Kom­mune­valg = Stor­tings­valg

Alle­re­de etter nes­te års lokal­valg vil vi ha en god peke­pinn på hvor­dan det vil gå ved stor­tings­val­get i 2013. Av Svein­ung Arne­sen.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen