Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I diskusjoner om pressens dekning av denne saken møter jeg ofte den betraktning at utfallet rettferdiggjør dekningen. Det viste seg jo at Valla var en «heks» dermed er «heksejakt» tydeligvis i orden. Denne slutningen tar ikke hensyn til at medienes dekning i høy grad var med på å avgjøre utfallet av heksejakten.

Inn­legg holdt på Fritt Ord-semi­nar om grans­king og rett­sik­ker­het, tors­dag 24. mai 2007 av Ter­je Angelshaug, leser­om­bud i Ber­gens Tiden­de:

Jeg var invi­tert til det­te semi­na­ret for å del­ta i en panel­de­batt om blant annet medie­nes dek­ning av Yssen – Val­la saken. Den­ne debat­ten er avlyst etter­som VG ikke had­de anled­ning til å stil­le.

Det er skuf­fen­de, men slett ikke over­ras­ken­de, at avi­sen som har kjørt Yssen-Val­la saken det rem­mer og tøy kan hol­de, ikke fin­ner tid til å del­ta i en debatt om saken uten­for egne spal­ter og uten­for egen kon­troll. Dess­ver­re er det litt for ofte slik at repre­sen­tan­ter for pres­sen ute­blir når ver­den omkring dem ret­ter søke­ly­set mot jour­na­lis­tik­ken de bedri­ver.

I dis­ku­sjo­ner om pres­sens dek­ning av den­ne saken møter jeg ofte den betrakt­ning at utfal­let rett­fer­dig­gjør dek­nin­gen. Det vis­te seg jo at Val­la var en «heks» der­med er «hekse­jakt» tyde­lig­vis i orden. Den­ne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medie­nes dek­ning i høy grad var med på å avgjø­re utfal­let av hekse­jak­ten.

I pres­sens egne sirk­ler har jeg ikke opp­da­get noen grun­dig dis­ku­sjon omkring enkelt­he­ter i saken.

I pres­sens egne sirk­ler har jeg ikke opp­da­get noen grun­dig dis­ku­sjon omkring enkelt­he­ter i saken.

De fles­te utsagn har vært i kon­klu­de­ren­de hoved­set­nin­ger som «Her har pres­sen gjort job­ben» og «Pres­sen har fylt sin sam­funns­rol­le på en god måte». Kri­ti­ke­re er blitt avfeid for­di de, etter VGs mening, har «tvil­som poli­tisk bak­grunn». For ordens skyld, og i paren­tes, gjør jeg opp­merk­som på at jeg ikke har vært med i AKP, ml, men kan vise til en kort og hek­tisk kar­rie­re i Unge Venst­re.

Den­ne type medie­de­batt er av liten ver­di. Jeg har vært mer opp­tatt av noen sen­tra­le detal­jer i dek­nin­gen av saken.

Jeg kom til dagens debatt med tre hoved­spørs­mål til VG omkring vik­ti­ge detal­jer i dek­nin­gen av Yssen-Val­la saken:

1. Hvor lang tid fikk LO på seg til å sva­re offent­lig på Yssens opp­sikts­vek­ken­de opp­si­gel­se? Det er et etab­lert prin­sipp i presse­etik­ken at en part som utset­tes for angrep, skal ha rime­lig anled­ning til å sva­re for seg i sam­me avis. Yssens opp­si­gel­se var en omfat­ten­de kri­tikk av både LO-lede­ren og LO. Det vil­le være rime­lig å inn­vil­ge LO roms­lig med tid til å sva­re. Fikk de det? Resul­ta­tet i VG, med tre sider Yssen og en spal­te LO/Valla tyder ikke på det. Den­ne skjev­he­ten fra førs­te dag angir tonen for avi­sens dek­ning vide­re.

2. Hvor nær har kil­de­ne og redaktører/journalister stått hver­and­re i den­ne saken? Sett uten­fra for­bau­ses en sta­dig over den tet­te sam­men­filt­rin­gen mel­lom presse­folk i hoved­sta­den og vik­ti­ge makt­mil­jø­er. Jeg vet lite om det­te, men vil­le gjer­ne fått belyst hvor­dan sam­spil­let mel­lom VG, Dag­bla­det og kret­sen rundt Yssen for­ton­te seg før saken ble offent­lig kjent og mens den pågikk på sitt mest inten­se. Vær Var­som pla­ka­ten opp­ford­rer presse­folk til å under­sø­ke hver­and­re grun­di­ge­re. Og hvor­for ikke i den­ne saken? Alle redak­sjo­ner kan da ikke sit­te i glass­hus.

3. Hva med kilde­kri­tik­ken? Når ble den avvik­let? I Yssen-Val­la saken er det man­ge ano­ny­me kil­der. Etter det førs­te opp­sla­get kon­sen­trer­te VG seg tyde­lig­vis om å fin­ne kil­der som kun­ne bekref­te Yssens ver­sjon av vir­ke­lig­he­ten. Man­ge av dis­se var ano­ny­me. Bru­ken av ano­ny­me kil­der var sær­lig påfal­len­de under grans­kin­gen. Da alle ano­ny­me lek­ka­sjer gikk i Val­las dis­fa­vør. Etter at medie­kjø­ret had­de pågått en tid, pres­ter­te Dag­bla­det å lage side­topp med tit­te­len at Val­la var enda ver­re enn pres­sen had­de fått med seg så langt. Kil­den var ano­nym. Vær Var­som pla­ka­ten adva­rer meget sterkt mot bruk av ano­ny­me kil­der. Det er umu­lig for leser­ne å vur­de­re tro­ver­dig­he­ten til sli­ke kil­der. Den angrep­ne part er uten sjan­se til å for­sva­re seg. Sær­lig kri­tikk­ver­dig er det, etter mitt skjønn, å bru­ke ano­ny­me kil­der til per­son­an­grep, som i den­ne saken. Når en sak rul­ler av går­de over lang tid, opp­le­ver en det sam­me hver gang. Nyhets­ters­ke­len for­svin­ner nes­ten. Den minst utvik­ling i saken kan gi sto­re over­skrif­ter. Kilde­kri­tik­ken blir dår­li­ge­re og gjer­ne pre­get av avi­se­nes vin­kel i saken. Kil­der som bekref­ter avi­sens syn på saken får plass, mens kil­der med et avvi­ken­de syn, blir gjemt vekk i mind­re saker eller ikke pub­li­sert i det hele tatt.

Det blir alt­så ingen anled­ning til å drøf­te dis­se tre spørs­må­le­ne med VG, og jeg må over­late dem til reflek­sjon hos den enkel­te av dere.

Pro­fes­sor Johan Gier­t­sen pek­te i sitt fore­drag på svak­he­te­ne ved grans­kin­ger, sær­lig i saker med per­son­fo­kus. Han uttryk­te for­bau­sel­se over at pres­sen, som regel, er lite kri­tisk til resul­ta­tet av sli­ke grans­kin­ger.

Nå blir grans­kin­ger gjer­ne satt i gang etter opp­ford­rin­ger, ikke minst fra pres­sen. Redak­sjo­ner vil gjer­ne plas­se­re ansva­ret hos en per­son – fin­ne en «synde­bukk». Gier­t­sen men­te det er en svak­het at juris­ter ofte er for opp­tat­te av å peke på enkelt­per­soners ansvar når de blir satt til å grans­ke noe. Det er i til­fel­le en svak­het juris­te­ne deler med presse­folk. Per­soni­fi­se­ring og sen­sa­sjo­na­li­se­ring har for­lengst gjort sitt inn­tog på de fles­te områ­der i pres­sen. Slik sett pas­set sam­men­set­nin­gen av grans­kings­ut­val­get i Yssen – Val­la saken per­fekt til de tab­lo­i­de riks­me­die­nes behov.

Dek­nin­gen av Yssen – Val­la saken er såpass omfat­ten­de, dra­ma­tisk og mange­fa­set­tert at den bur­de vært bredt vur­dert av et kom­pe­tent utvalg per­soner. Her er man­ge inter­es­san­te presse­etis­ke pro­blem­stil­lin­ger som fav­ner langt vide­re enn Vær Var­som pla­ka­ten. Sli­ke vur­de­rin­ger er gjort av stør­re saker tid­li­ge­re, og det har vært mye å lære av det mate­ria­let som fore­lig­ger fra dis­se.

Og den­ne saken er ikke fer­dig ennå. Vi ser at en stats­råd er ute og kom­men­te­rer Val­las syke­mel­ding og den tid­li­ge­re LO-lede­ren har som et slags svar på det­te, vært til ste­de her i dag på kryk­ker for å doku­men­te­re sin helse­til­stand.

Jeg opp­fat­ter det slik at Yssen og Val­la har hver sin opp­fat­ning av vir­ke­lig­he­ten. Beg­ge anser sin opp­fat­ning som den san­ne. Pres­sen skal søke sann­he­ten i sitt arbeid og bør ikke se bort ifra at sann­he­ten kan lig­ge et sted midt imel­lom.

TEMA

L

andsorg
anisasj
onen i
Norge

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen