Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I diskusjoner om pressens dekning av denne saken møter jeg ofte den betraktning at utfallet rettferdiggjør dekningen. Det viste seg jo at Valla var en «heks» dermed er «heksejakt» tydeligvis i orden. Denne slutningen tar ikke hensyn til at medienes dekning i høy grad var med på å avgjøre utfallet av heksejakten.

Inn­legg holdt på Fritt Ord-sem­i­nar om gransk­ing og rettsikker­het, tors­dag 24. mai 2007 av Ter­je Angelshaug, leserom­bud i Bergens Tidende:

Jeg var invitert til dette sem­i­naret for å delta i en pan­elde­batt om blant annet medi­enes dekn­ing av Yssen – Val­la sak­en. Denne debat­ten er avlyst etter­som VG ikke hadde anled­ning til å stille.

Det er skuf­fende, men slett ikke over­rask­ende, at avisen som har kjørt Yssen-Val­la sak­en det rem­mer og tøy kan holde, ikke finner tid til å delta i en debatt om sak­en uten­for egne spal­ter og uten­for egen kon­troll. Dessverre er det litt for ofte slik at rep­re­sen­tan­ter for pressen ute­blir når ver­den omkring dem ret­ter søkel­y­set mot jour­nal­is­tikken de bedriver.

I diskusjon­er om pressens dekn­ing av denne sak­en møter jeg ofte den betrak­t­ning at utfal­l­et ret­tfer­dig­gjør deknin­gen. Det viste seg jo at Val­la var en “heks” dermed er “hek­se­jakt” tydeligvis i orden. Denne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medi­enes dekn­ing i høy grad var med på å avgjøre utfal­l­et av heksejakten.

I pressens egne sirkler har jeg ikke oppdaget noen grundig diskusjon omkring enkel­theter i saken.

I pressens egne sirkler har jeg ikke oppdaget noen grundig diskusjon omkring enkel­theter i sak­en. De fleste utsagn har vært i kon­klud­erende hov­ed­set­ninger som “Her har pressen gjort jobben” og “Pressen har fylt sin sam­funnsrolle på en god måte”. Kri­tikere er blitt avfeid for­di de, etter VGs mening, har “tvil­som poli­tisk bak­grunn”. For ordens skyld, og i par­entes, gjør jeg opp­merk­som på at jeg ikke har vært med i AKP, ml, men kan vise til en kort og hek­tisk kar­riere i Unge Venstre.

Denne type mediede­batt er av liten ver­di. Jeg har vært mer opp­tatt av noen sen­trale detal­jer i deknin­gen av saken.

Jeg kom til dagens debatt med tre hov­ed­spørsmål til VG omkring vik­tige detal­jer i deknin­gen av Yssen-Val­la saken:

1. Hvor lang tid fikk LO på seg til å svare offentlig på Yssens opp­sik­tsvekkende opp­sigelse? Det er et etablert prin­sipp i presseetikken at en part som utsettes for angrep, skal ha rimelig anled­ning til å svare for seg i samme avis. Yssens opp­sigelse var en omfat­tende kri­tikk av både LO-led­eren og LO. Det ville være rimelig å innvilge LO rom­slig med tid til å svare. Fikk de det? Resul­tatet i VG, med tre sider Yssen og en spalte LO/Valla tyder ikke på det. Denne skjevheten fra første dag angir tonen for avisens dekn­ing videre.

2. Hvor nær har kildene og redaktører/journalister stått hveran­dre i denne sak­en? Sett uten­fra for­baus­es en stadig over den tette sam­men­fil­trin­gen mel­lom presse­folk i hov­ed­staden og vik­tige mak­t­miljøer. Jeg vet lite om dette, men ville gjerne fått belyst hvor­dan sam­spillet mel­lom VG, Dag­bladet og kret­sen rundt Yssen for­tonte seg før sak­en ble offentlig kjent og mens den pågikk på sitt mest intense. Vær Var­som plakat­en opp­for­dr­er presse­folk til å under­søke hveran­dre grundi­gere. Og hvor­for ikke i denne sak­en? Alle redak­sjon­er kan da ikke sitte i glasshus.

3. Hva med kildekri­tikken? Når ble den avviklet? I Yssen-Val­la sak­en er det mange anonyme kilder. Etter det første opp­slaget kon­sen­tr­erte VG seg tydeligvis om å finne kilder som kunne bekrefte Yssens ver­sjon av virke­ligheten. Mange av disse var anonyme. Bruken av anonyme kilder var særlig påfal­l­ende under gransk­in­gen. Da alle anonyme lekkas­jer gikk i Val­las dis­favør. Etter at mediekjøret hadde pågått en tid, presterte Dag­bladet å lage sidetopp med tit­te­len at Val­la var enda verre enn pressen hadde fått med seg så langt. Kilden var anonym. Vær Var­som plakat­en advar­er meget sterkt mot bruk av anonyme kilder. Det er umulig for leserne å vur­dere tro­verdigheten til slike kilder. Den angrep­ne part er uten sjanse til å forsvare seg. Særlig kri­tikkverdig er det, etter mitt skjønn, å bruke anonyme kilder til per­so­n­an­grep, som i denne sak­en. Når en sak ruller av gårde over lang tid, opplever en det samme hver gang. Nyhet­sterske­len forsvin­ner nesten. Den minst utvikling i sak­en kan gi store over­skrifter. Kildekri­tikken blir dårligere og gjerne preget av avisenes vinkel i sak­en. Kilder som bekrefter avisens syn på sak­en får plass, mens kilder med et avvikende syn, blir gjemt vekk i min­dre sak­er eller ikke pub­lis­ert i det hele tatt.

Det blir alt­så ingen anled­ning til å drøfte disse tre spørsmå­lene med VG, og jeg må over­late dem til reflek­sjon hos den enkelte av dere.

Pro­fes­sor Johan Giert­sen pek­te i sitt fore­drag på svakhetene ved gransk­inger, særlig i sak­er med per­son­fokus. Han uttryk­te for­bauselse over at pressen, som regel, er lite kri­tisk til resul­tatet av slike granskinger.

Nå blir gransk­inger gjerne satt i gang etter opp­for­dringer, ikke minst fra pressen. Redak­sjon­er vil gjerne plassere ans­varet hos en per­son – finne en “syn­de­bukk”. Giert­sen mente det er en svakhet at juris­ter ofte er for opp­tat­te av å peke på enkelt­per­son­ers ans­var når de blir satt til å granske noe. Det er i til­felle en svakhet juris­tene del­er med presse­folk. Per­son­ifis­er­ing og sen­sasjon­alis­er­ing har for­lengst gjort sitt inntog på de fleste områder i pressen. Slik sett pas­set sam­menset­nin­gen av gransk­ing­sut­val­get i Yssen – Val­la sak­en per­fekt til de tabloide riksme­di­enes behov.

Deknin­gen av Yssen – Val­la sak­en er såpass omfat­tende, drama­tisk og mange­faset­tert at den burde vært bredt vur­dert av et kom­pe­tent utvalg per­son­er. Her er mange inter­es­sante presseetiske prob­lem­still­inger som favn­er langt videre enn Vær Var­som plakat­en. Slike vur­deringer er gjort av større sak­er tidligere, og det har vært mye å lære av det mate­ri­alet som fore­lig­ger fra disse.

Og denne sak­en er ikke fer­dig ennå. Vi ser at en stat­sråd er ute og kom­menter­er Val­las sykemeld­ing og den tidligere LO-led­eren har som et slags svar på dette, vært til stede her i dag på krykker for å doku­mentere sin helsetilstand.

Jeg opp­fat­ter det slik at Yssen og Val­la har hver sin opp­fat­ning av virke­ligheten. Begge anser sin opp­fat­ning som den sanne. Pressen skal søke sannheten i sitt arbeid og bør ikke se bort ifra at sannheten kan ligge et sted midt imellom.

TEMA

L

andsorg
anisasj
onen i
Norge

10 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen