Siemens frikjent for grovt forsettlig bedrageri

Siemens-varsler Per-Yngve Monsen uttaler til NRK Dagsrevyen i dag at tingrettens frikjennelse av Siemens representerer et kraftig tilbakeslag i kampen mot korrupsjon.

Siemens-varsler Per-Yngve Mon­sen uttaler til NRK Dagsrevyen i dag at tin­gret­tens frik­jen­nelse av Siemens rep­re­sen­ter­er et kraftig tilbakeslag i kam­p­en mot kor­rup­sjon. Tin­gret­ten frik­jente i dag Siemens (Siemens Busi­ness Ser­vice) for tiltal­en om forset­tlig grovt bedrageri av 60 mil­lion­er kro­ner fra Forsvaret. Ret­ten men­er like fullt at Siemens har gjort seg skyldig i grovt uak­t­somt bedrageri. I dom­men slås det fast at sel­skapet har feil­fak­tur­ert Forsvaret med om lag 14 mil­lion­er kroner.

Tin­gret­ten men­er over­fak­turerin­gen skyldtes en annen kon­trak­ts­forståelse enn det Økokrim har lagt til grunn i rettssak­en, og at det feil­fak­tur­erte beløpet er lite i forhold til kon­trak­tens totale stør­relse. Dessuten har ret­ten lagt vekt på at Siemens allerede har tilbake­be­talt Forsvaret 75 mil­lion­er kroner.

Ifølge Per-Yngve Mon­sen vis­er dom­men at å varsle mot sel­skaper om alvorlige, kri­tikkverdi­ge forhold, og i sak­er som berør­er sel­skapenes ledelse, skal man være ytterst var­som med. Til Ringsak­er Blad uttalte Mon­sen 12. mars at han frarådet alle poten­sielle varslere om å varsle:

Du er uten beskyt­telse. Uansett ven­ner og støtte­spillere står du alene og naken mot en over­makt som har alle ressurs­er – økono­mi, dyk­tige advokater, revi­sor­er og andre med kom­petanse til å hjelpe. Sam­fun­net har intet appa­rat til å hjelpe deg, intet lovverk som beskyt­ter deg, ingen insti­tusjon­er som ivare­tar varslerens inter­ess­er eller bistår han når mot­parten har kjørt han på fel­gen. Dermed står man igjen uten jobb og uten nor­male framtidsmu­ligheter i yrkeslivet, ofte stig­ma­tis­ert gjen­nom slurvete og kunnskap­sløs medieom­tale. Å være varsler er rett og slett for mye for et enkeltmenneske.

Relaterte artik­ler

Siemens-top­per i rettssak

Fritt Ord pris til Siemens-varsler Per-Yngve Monsen

Muld­varpen i Siemens forteller sin historie

Zola-prisen til Siemens-varsler

Ad:varsel har skrevet en rekke artik­ler om Siemens-sak­en, fra 2005 til i dag. Noen av dem finner du her.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen