Siemens frikjent for grovt forsettlig bedrageri

Siemens-varsler Per-Yngve Monsen uttaler til NRK Dagsrevyen i dag at tingrettens frikjennelse av Siemens representerer et kraftig tilbakeslag i kampen mot korrupsjon.

Sie­mens-vars­ler Per-Yng­ve Mon­sen utta­ler til NRK Dags­revy­en i dag at ting­ret­tens fri­kjen­nel­se av Sie­mens repre­sen­te­rer et kraf­tig til­bake­slag i kam­pen mot kor­rup­sjon. Ting­ret­ten fri­kjen­te i dag Sie­mens (Sie­mens Busi­ness Ser­vice) for til­ta­len om for­sett­lig grovt bedra­ge­ri av 60 mil­lio­ner kro­ner fra For­sva­ret. Ret­ten mener like fullt at Sie­mens har gjort seg skyl­dig i grovt uakt­somt bedra­ge­ri. I dom­men slås det fast at sel­ska­pet har feil­fak­tu­rert For­sva­ret med om lag 14 mil­lio­ner kroner.

Ting­ret­ten mener over­fak­tu­re­rin­gen skyld­tes en annen kon­trakts­for­stå­el­se enn det Øko­krim har lagt til grunn i retts­sa­ken, og at det feil­fak­tu­rer­te belø­pet er lite i for­hold til kon­trak­tens tota­le stør­rel­se. Dess­uten har ret­ten lagt vekt på at Sie­mens alle­re­de har til­bake­be­talt For­sva­ret 75 mil­lio­ner kroner.

Iføl­ge Per-Yng­ve Mon­sen viser dom­men at å vars­le mot sel­ska­per om alvor­li­ge, kri­tikk­ver­di­ge for­hold, og i saker som berø­rer sel­ska­pe­nes ledel­se, skal man være ytterst var­som med. Til Rings­aker Blad uttal­te Mon­sen 12. mars at han fra­rå­det alle poten­si­el­le vars­le­re om å varsle:

Du er uten beskyt­tel­se. Uan­sett ven­ner og støtte­spil­le­re står du ale­ne og naken mot en over­makt som har alle res­sur­ser – øko­no­mi, dyk­ti­ge advo­ka­ter, revi­so­rer og and­re med kom­pe­tan­se til å hjel­pe. Sam­fun­net har intet appa­rat til å hjel­pe deg, intet lov­verk som beskyt­ter deg, ingen insti­tu­sjo­ner som iva­re­tar vars­le­rens inter­es­ser eller bistår han når mot­par­ten har kjørt han på fel­gen. Der­med står man igjen uten jobb og uten nor­ma­le fram­tids­mu­lig­he­ter i yrkes­li­vet, ofte stig­ma­ti­sert gjen­nom slur­ve­te og kunn­skaps­løs medie­om­ta­le. Å være vars­ler er rett og slett for mye for et enkeltmenneske.

Rela­ter­te artikler

Sie­mens-top­per i rettssak

Fritt Ord pris til Sie­mens-vars­ler Per-Yng­ve Monsen

Muld­var­pen i Sie­mens for­tel­ler sin historie

Zola-pri­sen til Siemens-varsler

Ad:varsel har skre­vet en rek­ke artik­ler om Sie­mens-saken, fra 2005 til i dag. Noen av dem fin­ner du her.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen