Varslervern — en medlemsfordel for fagorganiserte?

LO framstiller seg som garantist for varslervern. Men det er langt unna sannheten.

Jeg har i en kro­nikk på Dagsavisens Nye meninger gått i rette med LO-sekretær Kris­t­ian Tan­gen. Han ga i kro­nikken “Varsling i arbei­d­slivet” (Dagsavisen 04.10.11) fag­beveg­elsen æren for det norske varslerver­net. Han hevdet at 7 av 10 varsler­sak­er ble løst i min­nelighet som følge av at varslerne var fagor­gan­is­erte og lot seg bistå med tillitsvalgte:

At arbei­ds­gi­vere og arbei­d­stakere er organ­is­ert gir i seg selv et bedre varslingsvern. Syv av ti sak­er ble løst når tillitsval­gte ble koblet inn. Det er inter­es­sant å se at de mest kjente varslerne i Norge har ikke vært fagorganisert.

Tan­gens lesning og tolkn­ing av Fafos under­søkelse “Med rett til å varsle” fra 2010 er svært betenke­lig og svært upre­sis. 7 av 10 varslere rap­porter­er rik­tig­nok at forhold­et man varslet om opphørte eller ble forbedret med bis­tand. Men varslere som får bis­tand, får den bare delvis fra net­topp tillitsval­gte. Og en stor andel arbei­d­stakere opplever at lovbestem­melsene om varsling fra 2007 har gjort det let­tere og tryg­gere å varsle. Inter­es­sant nok kon­klud­er­er FAFO:

Sam­tidig synes verken top­pledere eller de med tillitsverv at det i prak­sis ikke har hatt særlig betydning.

Og med et slikt bak­teppe blir varslerver­net i beste fall redusert til en medlems­fordel for fagor­gan­is­erte. Eller for å gjen­ta LO-sekretæren:

Det er inter­es­sant å se at de mest kjente varslerne i Norge har ikke vært fagorganisert.

Skjønt, det er jo ikke sikkert at tidligere LO-ansatt Ingunn Yssen og den opp­sagte Felles­for­bund-varsleren Jar­le Kir­keteig del­er Tan­gens virke­lighets­beskriv­else av at fagor­gan­is­er­ing er en garan­ti for ans­tendig behandling.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen