Varslervern — en medlemsfordel for fagorganiserte?

LO framstiller seg som garantist for varslervern. Men det er langt unna sannheten.

Jeg har i en kro­nikk på Dags­avi­sens Nye menin­ger gått i ret­te med LO-sek­re­tær Kris­ti­an Tan­gen. Han ga i kro­nik­ken «Vars­ling i arbeids­li­vet» (Dags­avi­sen 04.10.11) fag­be­ve­gel­sen æren for det nors­ke vars­ler­ver­net. Han hev­det at 7 av 10 vars­ler­sa­ker ble løst i min­ne­lig­het som føl­ge av at vars­ler­ne var fag­or­ga­ni­ser­te og lot seg bistå med til­lits­valg­te:

At arbeids­gi­ve­re og arbeids­ta­ke­re er orga­ni­sert gir i seg selv et bed­re vars­lings­vern. Syv av ti saker ble løst når til­lits­valg­te ble kob­let inn. Det er inter­es­sant å se at de mest kjen­te vars­ler­ne i Nor­ge har ikke vært fag­or­ga­ni­sert.

Tan­gens les­ning og tolk­ning av Fafos under­sø­kel­se «Med rett til å vars­le» fra 2010 er svært beten­ke­lig og svært upre­sis. 7 av 10 vars­le­re rap­por­te­rer rik­tig­nok at for­hol­det man vars­let om opp­hør­te eller ble for­bed­ret med bistand. Men vars­le­re som får bistand, får den bare del­vis fra nett­opp til­lits­valg­te. Og en stor andel arbeids­ta­ke­re opp­le­ver at lov­be­stem­mel­se­ne om vars­ling fra 2007 har gjort det let­te­re og tryg­ge­re å vars­le. Inter­es­sant nok kon­klu­de­rer FAFO:

Sam­ti­dig synes ver­ken topp­le­de­re eller de med til­lits­verv at det i prak­sis ikke har hatt sær­lig betyd­ning.

Og med et slikt bak­tep­pe blir vars­ler­ver­net i bes­te fall redu­sert til en med­lems­for­del for fag­or­ga­ni­ser­te. Eller for å gjen­ta LO-sek­re­tæ­ren:

Det er inter­es­sant å se at de mest kjen­te vars­ler­ne i Nor­ge har ikke vært fag­or­ga­ni­sert.

Skjønt, det er jo ikke sik­kert at tid­li­ge­re LO-ansatt Ing­unn Yssen og den opp­sag­te Fel­les­for­bund-vars­le­ren Jar­le Kirke­teig deler Tan­gens vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­se av at fag­or­ga­ni­se­ring er en garan­ti for ansten­dig behand­ling.

TEMA

Y

tringsf
rihet

64 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen