Når fagbevegelsen svikter egne varslere

Organisasjonsarbeider Jarle Kirketeig i Fellesforbundet er sagt opp fra stillingen i lokalavdelingen etter at han sa ifra om langvarig trakassering på jobben. Hans skjebne skal nå avgjøres gjennom votering i årsmøtet. Er dette fagbevegelsen verdig?

Organ­isas­jon­sar­bei­der Jar­le Kir­keteig i Felles­for­bun­det er sagt opp fra still­in­gen lokalavdelin­gen etter at han sa ifra om lang­varig trakasser­ing på jobben. Kir­keteig uttalte i lokal­pressen i august at fylkesled­eren i Sogn og Fjor­danes avdel­ing i Felles­for­bun­det over lang tid hadde trakassert Kir­keteig og flere andre ansat­te. Styret i lokallaget skal ha kjent til kon­flik­ten i fem år uten å gjøre noe med forhold­ene. For­bundsstyret i Felles­for­bun­det blirneste uke en ori­en­ter­ing om sak­en.

Mens Kir­keteig har mot­tatt støtte fra andre i fag­beveg­elsen i og uten­for fag­beveg­elsen, blant andre Ingunn Yssen (kjent fra Val­la-sak­en), rea­ger­er fylkesled­eren i LO, Arvid Lan­ge­land med for­ban­nelse over saken:

Eg meinar dette her er eit uverdig spel det som foregår. Det er uverdig i forhold til fagrørsla. Eg tykkjer det vit­nar om ei offent­leg avret­ting. Kor myk­je skal ein tillitsvald tole frå sine eigne. Dei kan varsle internt.

Men Kir­keteig er ikke alene i sin kri­tikk. En rekke nåværende og tidligere ansat­te og tillitsval­gte kan fortelle om rys­tende forhold under den kri­tis­erte fylkesled­eren.  Sånn sett er dette ikke et enkelt­til­felle som enkelt kan avfeies. LO og resten av fag­beveg­elsen har et særskilt ans­var for å opp­tre ans­tendig i anset­telses­forhold og i forhold til vern av varslere. Men på tross av det, har denne led­er­at­fer­den fått fort­sette i mange år.

Og paradok­salt nok er Felles­for­bun­dets forhold til egne ansat­te åpen­bart så kom­plis­ert organ­is­ert, at Kir­keteig selv ikke fra for­bundsstyret kan for­vente en endelig løs­ning på sak­en. For­bundsstyret kan eventuelt krevet et ekstra­ordinært årsmøte i Felles­for­bun­dets avdel­ing 19 (Sogn og Fjor­dane) — og bare årsmøtet kan oppheve oppsigelsen.

Vern gjen­nom hånsopprekning?
Arbei­dsmiljøloven fast­set­ter et klart juridisk for­bud mot repre­salier over­for arbei­d­stakere som varsler om kri­tikkverdi­ge forhold. Men i Felles­for­bun­det lat­er dette ver­net å være redusert til sim­pelt fler­tall i styrets voter­ing ved hånd­sop­prekn­ing. Er dette fag­beveg­elsen verdig? Det tar i alle fall ikke hen­syn til varslerens og arbei­d­stak­erens verdighet. Da kan da være på sin plass å minne om at net­topp fag­beveg­elsen har lovet å arbei­de for å styrke varslerver­net i arbei­d­slivet.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Jarle Kirketeig says:

  Har ikkje lest dettte før no, og sjølv om det kan­sje er noko seint vil eg gi ein komentar.
  Ei side av denne saka som ikkje har kome fram i media er hem­nen ein som tilsett i fagrørsla får når ein “sladrar”.
  Felles­for­bun­dets behan­dling av meg gjorde til at eg no sit 100% ufør. Det å bli svik­ta av dei ein ide­ol­o­gisk job­ba for hadde eg ikkje ven­ta, og sjokket av det ikkje eksis­terande ver­net tilsette i fagrørsla i realiteten har overas­ka meg.
  Eg prøver fram­leis å varsle om det arbei­d­stakarver­net ein ikkje har når for­bund organ­is­er­er eigne tilsette i eige forbund.
  Eg sit i den situ­asjo­nen at hjel­pa eg fram­leis, no i 2017, treng, er noko eg ikkje får.
  Dette begrun­nast med at det vil vere ei inter­essekon­flikt om for­bun­det hjelp meg som medlem, sidan det var deira eigen organ­isas­jon som braut lova?
  Istaden for at mi sak kunne blitt brukt til å betre forhol­da for tilsette, er eg no eit skrekkens eksem­pel på kva som skjer tilsette som varslar.
  Eg blir tia i hel når eg prøver å få fram denne prob­lem­still­inga. Fagrørsla vil ikkje ha arbei­d­stakarar i sen­trale still­ingar som har ein arbei­d­stakaror­gan­isas­jon i ryggen om noko skulle skje. Alt skal tiast i hel, og arbei­d­stakaren som blir utsett for lovbrot skal vekk for å verne tillitsvalde.
  Fagrørsla er kjend blant tilsette for å vere ein gru­som arbei­ds­gi­var, og det skjer inga endring! Desse prob­le­ma skal ikkje eksis­tere, og difor lukkar ein auga for prob­le­ma. At enkelt­men­neske blir øyde­lagde, har ikkje noko å seie når fagrørsla sitt ry risik­er­er ei skramme.
  Eg treng hjelp til å rope ut varse­let mitt. Kor mange skal øyde­leg­gast av eit sys­tem som ser tilsette som blir utsett for lovbrot som eit større prob­lem enn tillitsvalde som bryt lova?
  Mvh Jar­le Kirketeig
  Ein som ikkje lenger vil vere eit eksem­pel som skal føre til frykt.

til toppen