Obamas kamp mot varslerne

Før presidentvalget i 2007 erklærte daværende senator Barack Obama støtte til varslerne og et fortsatt sterkt varslervern i USA. Siden presidentvalget har president Barack Obama etterforsket lekkasjer og forfulgt varslere i et omfang ingen andre amerikanske presidenter før ham har vært i nærheten av.

Før pres­i­dent­val­get i 2007 erk­lærte daværende sen­a­tor Barack Oba­ma støtte til varslere og et fort­satt sterkt varslervern i USA. Han erk­lærte i forbindelse med val­gkam­p­en til Nation­al Whistle­blow­er Cen­tre (pdf) at  “ansat­te som avdekket svakheter i Home­land Secu­ri­ty eller myn­dighetenes kamp mot ter­ror­isme skulle ha full beskyt­telse under lovver­ket for beskyt­telse av varslere”. Oba­ma under­teg­net i 2009 et notat  til samtlige top­pledere i den føderale for­valt­nin­gen, der han under­streket behovet for åpenhet:

“The Gov­ern­ment should not keep infor­ma­tion con­fi­den­tial mere­ly because pub­lic offi­cials might be embar­rassed by dis­clo­sure, because errors and fail­ures might be revealed, or because of spec­u­la­tive or abstract fears.”

Siden pres­i­dent­val­get har pres­i­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lekkas­jer og for­ful­gt varslere i et omfang ingen andre amerikanske pres­i­den­ter før ham har vært i nærheten av. Det mest aktuelle objek­tet for den amerikanske admin­is­trasjo­nens kam­pan­je mot varslere (whistle­blow­ers) er NSA-varsler Thomas Drake. 13. juni møter han i ret­ten i Bal­ti­more tiltalt for for­ræderi og spi­onas­je etter å ha avdekket økonomisk sløseri og grove brudd på per­son­ver­net for amerikanske borg­ere i etter­ret­ning­sor­gan­isas­jo­nen Nation­al Secu­ri­ty AgencyJus­pro­fes­sor Jack Balkin ved Yale Uni­ver­sitetets juridiske avdel­ing, uttaler til mag­a­sinet The New York­er at sak­en er et ledd i en “tver­rpoli­tisk nor­malis­er­ing og legit­imer­ing av en overvåk­ings­stat”. Han sik­ter da til den omfat­tende Home­land Secu­ri­ty-lov­givin­gen etter 11. sep­tem­ber, NSAs lovstridi­ge  og omfat­tende overvåk­ing av amerikanske borg­ere på amerikanske jord — og den etter­hvert lange lis­ten av sak­er som den amerikanske admin­is­trasjo­nen kjør­er mot varslere i eller i forbindelse med de hem­melige tjen­este i USA:

Der­som USA nå også skulle gjøre alvor av å tiltale Wik­iLeaks-tals­mann Julian Assange, blir det  Oba­ma-admin­is­trasjo­nens sak num­mer seks ret­tet mot varslere i eller i tilknyt­ning til de hem­melige tjen­estene siden 2009. Tidligere har amerikanske myn­digheter bare ført tre lik­nende sak­er over de siste 40 år, den mest kjente var sak­en mot Daniel Ells­berg og lekkas­jen av The Pen­ta­gon papers. Skjønt Assange og varsler­nettst­edet Wik­iLeaks har spek­takulære avs­løringer på samvit­tigheten de siste årene:

Time Mag­a­zine har laget en 10 på topp-liste over spek­takulære lekkas­jer i USA, og doku­menter­er sam­tidig at Barack Oba­ma har sterk støtte både fra demokratisk og repub­likan­sk hold i kam­p­en mot varslerne og lekkas­jene vi har sett i det siste. Så langt er det kun varslerne som er anklaget og tiltalt for å ha gjort noe galt eller ulovlig i sak­ene nevnt i artikkelen.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen