Obamas kamp mot varslerne

Før presidentvalget i 2007 erklærte daværende senator Barack Obama støtte til varslerne og et fortsatt sterkt varslervern i USA. Siden presidentvalget har president Barack Obama etterforsket lekkasjer og forfulgt varslere i et omfang ingen andre amerikanske presidenter før ham har vært i nærheten av.

Før pre­si­dent­val­get i 2007 erklær­te davæ­ren­de sena­tor Barack Oba­ma støt­te til vars­le­re og et fort­satt sterkt vars­ler­vern i USA. Han erklær­te i for­bin­del­se med valg­kam­pen til Natio­nal Whist­le­blow­er Cent­re (pdf) at  «ansat­te som avdek­ket svak­he­ter i Home­land Security eller myn­dig­he­te­nes kamp mot ter­ro­ris­me skul­le ha full beskyt­tel­se under lov­ver­ket for beskyt­tel­se av vars­le­re». Oba­ma under­teg­net i 2009 et notat  til samt­li­ge topp­le­de­re i den føde­ra­le for­valt­nin­gen, der han under­stre­ket beho­vet for åpen­het:

«The Govern­ment should not keep infor­ma­tion con­fi­den­ti­al mere­ly becau­se pub­lic offi­ci­als might be embar­rassed by dis­closure, becau­se errors and fai­lu­res might be revealed, or becau­se of spe­c­u­la­ti­ve or abs­tract fears.»

Siden pre­si­dent­val­get har pre­si­dent Barack Oba­ma etter­fors­ket lek­ka­sjer og for­fulgt vars­le­re i et omfang ingen and­re ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter før ham har vært i nær­he­ten av. Det mest aktu­el­le objek­tet for den ame­ri­kans­ke admi­ni­stra­sjo­nens kam­pan­je mot vars­le­re (whist­le­blow­ers) er NSA-vars­ler Tho­mas Dra­ke. 13. juni møter han i ret­ten i Bal­ti­more til­talt for for­ræ­de­ri og spio­na­sje etter å ha avdek­ket øko­no­misk slø­se­ri og gro­ve brudd på per­son­ver­net for ame­ri­kans­ke bor­ge­re i etter­ret­nings­or­ga­ni­sa­sjo­nen Natio­nal Security AgencyJus­pro­fes­sor Jack Bal­kin ved Yale Uni­ver­si­te­tets juri­dis­ke avde­ling, utta­ler til maga­si­net The New Yor­ker at saken er et ledd i en «tverr­po­li­tisk nor­ma­li­se­ring og legi­ti­me­ring av en over­vå­kings­stat». Han sik­ter da til den omfat­ten­de Home­land Security-lov­gi­vin­gen etter 11. sep­tem­ber, NSAs lov­stri­di­ge  og omfat­ten­de over­vå­king av ame­ri­kans­ke bor­ge­re på ame­ri­kans­ke jord — og den etter­hvert lan­ge lis­ten av saker som den ame­ri­kans­ke admi­ni­stra­sjo­nen kjø­rer mot vars­le­re i eller i for­bin­del­se med de hem­me­li­ge tje­nes­te i USA:

Der­som USA nå også skul­le gjø­re alvor av å til­ta­le WikiLe­aks-tals­mann Juli­an Assan­ge, blir det  Oba­ma-admi­ni­stra­sjo­nens sak num­mer seks ret­tet mot vars­le­re i eller i til­knyt­ning til de hem­me­li­ge tje­nes­te­ne siden 2009. Tid­li­ge­re har ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter bare ført tre lik­nen­de saker over de sis­te 40 år, den mest kjen­te var saken mot Dani­el Ells­berg og lek­ka­sjen av The Pen­ta­gon papers. Skjønt Assan­ge og vars­ler­nett­ste­det WikiLe­aks har spek­ta­ku­læ­re avslø­rin­ger på sam­vit­tig­he­ten de sis­te åre­ne:

Time Magazi­ne har laget en 10 på topp-lis­te over spek­ta­ku­læ­re lek­ka­sjer i USA, og doku­men­te­rer sam­ti­dig at Barack Oba­ma har sterk støt­te både fra demo­kra­tisk og repub­li­kansk hold i kam­pen mot vars­ler­ne og lek­ka­sje­ne vi har sett i det sis­te. Så langt er det kun vars­ler­ne som er ankla­get og til­talt for å ha gjort noe galt eller ulov­lig i sake­ne nevnt i artik­ke­len.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen