Forskning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskning

  Forskning er å undersøke noe ved hjelp av vitenskapelig metode for å frembringe ny kunnskap. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler, frittstående forskningsinstitutter, helseforetak/sykehus og i arbeids- og næringslivet. Begrepet vitenskap brukes særlig om akademisk forskning. I 2018 var det rundt 35 000 faglige årsverk innen forskning og utviklingsarbeid i Norge (FoU-statistikkbanken).

 • vitenskap og forskning i Norge

  Fra wikipedia

 • Empirisk forskning

  Empirisk forskning er forskning basert på erfaring om, og iakttakelser, av fenomener og hendelsesforløp – gjerne i form av eksperimenter.

 • Forskning

  Forskning er en aktiv, grundig og systematisk granskning for å finne ny viten og øke kunnskapen.

 • Triangulering (forskning)

  Triangulering brukes innen samfunnsvitenskapene om det å referere til observasjoner ved å bruke minst to ulike perspektiver.