5000 har svart på første runde

Medborgerpanelets første runde har vært i felten i 14 dager, og har nå drøyt 3000 deltakere.

Edit: Da første runde stengte for svar, hadde 5000 nord­menn deltatt i Med­borg­er­pan­elets under­søkelse om folks hold­ninger om vik­tige samfunnsspørsmål.

Nå har invi­tasjo­nen til poten­sielle deltakere ligget ute i 14 dager, og vi har nylig passert 3000 per­son­er som har svart på under­søkelsen. Dette er som for­ven­tet, og vi gled­er oss til å ta fatt på analy­sen av svarene en gang ut i desem­ber. Vi har mot­tatt et par grafer fra Ideas2Evidence, sel­skapet som gjen­nom­før­er under­søkelsen. Den vis­er når deltak­erne har svart. Den første grafen er målt etter dager, og vis­er at første dagen brevene kom i posten også var den dagen med høyest antall svar. Som for­ven­tet daler antallet grad­vis etter det. Vi noter­er også et par bølge­top­per i grafen i hel­gene. Man kan tenke seg at noen leg­ger under­søkelsen til side og svar­er på den når de har fri fra arbeid.

Svar etter dag

Den 25.11. mot­tok respon­den­tene påmin­ning på postko­rt, og vi ser der­for igjen en økn­ing i antall svar (gul lin­je). Om kur­ven føl­ger det samme møn­steret som med brevet, vil de fleste som ønsker å svare sannsyn­ligvis ha gjort det i løpet av en drøy uke.

Den andre grafen vis­er når på døgnet deltak­erne van­ligvis svar­er.  Det er aktivitet hele døgnet, men de mest aktive timene er på etter­mid­da­gen og tidlig kveld.

Svar etter time

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen