5000 har svart på første runde

Medborgerpanelets første runde har vært i felten i 14 dager, og har nå drøyt 3000 deltakere.

Edit: Da førs­te run­de steng­te for svar, had­de 5000 nord­menn del­tatt i Med­bor­ger­pa­ne­lets under­sø­kel­se om folks hold­nin­ger om vik­ti­ge sam­funns­spørs­mål.

Nå har invi­ta­sjo­nen til poten­si­el­le del­ta­ke­re lig­get ute i 14 dager, og vi har nylig pas­sert 3000 per­soner som har svart på under­sø­kel­sen. Det­te er som for­ven­tet, og vi gle­der oss til å ta fatt på ana­ly­sen av sva­re­ne en gang ut i desem­ber. Vi har mot­tatt et par gra­fer fra Ideas2Evidence, sel­ska­pet som gjen­nom­fø­rer under­sø­kel­sen. Den viser når del­ta­ker­ne har svart. Den førs­te gra­fen er målt etter dager, og viser at førs­te dagen bre­ve­ne kom i pos­ten også var den dagen med høy­est antall svar. Som for­ven­tet daler antal­let grad­vis etter det. Vi note­rer også et par bølge­top­per i gra­fen i hel­ge­ne. Man kan ten­ke seg at noen leg­ger under­sø­kel­sen til side og sva­rer på den når de har fri fra arbeid.

Svar etter dag

Den 25.11. mot­tok respon­den­te­ne påmin­ning på post­kort, og vi ser der­for igjen en økning i antall svar (gul lin­je). Om kur­ven føl­ger det sam­me møns­te­ret som med bre­vet, vil de fles­te som øns­ker å sva­re sann­syn­lig­vis ha gjort det i løpet av en drøy uke.

Den and­re gra­fen viser når på døg­net del­ta­ker­ne van­lig­vis sva­rer.  Det er akti­vi­tet hele døg­net, men de mest akti­ve time­ne er på etter­mid­da­gen og tid­lig kveld.

Svar etter time

TEMA

F

orsknin
g

28 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen