Retorikkeksperter til besvær

Bruken av eksperter i norske medier er stigende. Der er bruken av retorikkeksperter også

Har­ald Stanghelle har fun­net frem iron­i­markørene på sitt tas­tatur. I kom­mentaren «En lodott til besvær» angriper han den «såkalte» kom­mu­nikasjon­seksperten Kjell Ter­je Ring­dal for ikke å være ekspert i noe, da bort­sett fra over­skriftsvennlige spiss­for­mu­leringer. I Stanghelles tekst forekom­mer ordet «ekspert» stort sett omgitt av lat­terlig­gjørende anførselstegn.

Retorisk engasjement

Retorikkekspert­er – og andre «ekspert­er» – vekker tydeligvis engas­je­ment. Hva en retorikkekspert egentlig er, det er ikke så enkelt å si. Men det er sikkert at vi som job­ber faglig med retorikk, ikke kaller oss selv for retorikkekspert­er. Alle vet at ordet ekspert er en enkel jour­nal­is­tisk måte å fortelle leserne at per­so­n­en avisen har inter­vjuet, har faglig kom­petanse på området det snakkes om.

Tatt i betrak­t­ning av at det er jour­nal­is­tene, og ikke de inter­vjuede selv, som bruk­er ordet ekspert, blir det litt under­lig at jour­nal­is­ten Stanghelle så ivrig iro­nis­er­er over alle de såkalte «ekspertene».

Det endr­er naturligvis ikke at Stanghelle har rett i at man, uansett hva man blir kalt, bør gi så sub­stan­sielle, nyanserte og pre­sise uttalelser til avisen som mulig. Men enhver som har uttalt seg til medi­ene, vet at dette ikke alltid er så enkelt. Som forskere i retorikk blir vi ofte bedt om å uttale oss. Det er utfor­drende: Forskn­ing er lang­som, grundig og nyansert, mens mediekom­mentar­er skal være hur­tige, korte og enkle.

Ja, helst skal de være spiss­for­mulerte. Vi skriv­er ikke dette for å kri­tis­ere jour­nal­is­ter og media, for kor­thet og enkel­het er også retoriske kvaliteter, men for å tydelig­gjøre betingelsene for den som svar­er på spørsmål fra journalister.

Mediene bruker oftere eksperter — uttaler ekspert

Det er en økende ten­dens til å bruke ekspert­er i media, og vår forskn­ing vis­er at det samme gjelder bruken av retorikkekspert­er. Kom­mu­nikasjon blir vik­tigere i sam­fun­net, retorikk er blitt et sen­tralt tema i skolen, og på uni­ver­sitetene i Oslo og Bergen kan man stud­ere retorikk. Det er vik­tig, for det bidrar til å gi elever, stu­den­ter og alle andre sam­funns­borg­ere evnen til å over­be­vise – og til å forholde seg kri­tisk til andres over­talelses­forsøk. Retorikkekspertene bør være en del av dette samfunnsoppdraget.

Men hvem er egentlig retorikkekspertene? Hva bruk­er pressen dem til? Og hvor­dan bør de opp­tre? Vi kjen­ner allerede noen av svarene. I et forskn­ing­spros­jekt om bruken av retorikkekspert­er i skan­di­navisk presse det siste tiåret har vi under­søkt 18 avis­er fra 2001 til 2010, deri­blant Aftenposten.

Resul­tatene vis­er at norsk presse først og fremst hen­ven­der seg til pro­fes­sor­er, forskere og andre akademikere når de trenger retorisk eksper­tise. Cir­ka 80 pros­ent av dem som uttaler seg, er ansatt ved en høgskole eller uni­ver­sitet. Andre ekspert­er som brukes, er blant annet PR-råd­gi­vere, kur­sh­oldere og for­fat­tere av bøk­er om taleteknikk.

Hva blir da disse ekspertene bedt om å gjøre?

Ekspert eller kommentator

Forskn­ing peker på at medi­ene i stadig større grad bruk­er ekspert­er til å kom­mentere nyhetssak­er, mens formidling av fagkunnskap kom­mer stadig mer i skyggen. Det gjelder også retorikkekspertene.

I cir­ka 75 pros­ent av avis­ar­tik­lene der det opp­tr­er retorikkekspert­er, uttaler de seg om en bestemt nyhetssak. I kun 25 pros­ent av artik­lene er det fag­formidlin­gen som er i fokus.

I artik­lene der retorikkekspert­er kom­menter­er nyhetssak­er, ser vi også noen klare ten­denser: Ekspertene trekkes særlig inn i nyhetssak­er om poli­tikk, og de blir først og fremst bedt om å vur­dere en bestemt uttalelse eller en bestemt poli­tik­ers måte å snakke på.

Spørsmå­lene dreier seg ofte om hvor effek­tiv retorikken er: Vil denne tal­en over­be­vise hjemme­sit­terne? Hvem vant debat­ten? Iblant kan også eksperten bli bedt om å gi en moral­sk vur­der­ing: Hvor galt var det av Per Sand­berg å si at Arbei­der­par­ti­et har inntatt en offer­rolle etter 22. juli?

Vi forstår hvor­for pressen bruk­er ekspert­er slik: De kan fylle rollen som dom­mer over kvalitet og moral. Vur­derin­gene er enkle for jour­nal­is­ter å hente inn, de er korte, de engas­jer­er pub­likum, og de skaper debatt. Men er denne bruken av retorikkekspert­er den beste – for medi­ene, for ekspertene selv eller for den norske offent­lighet? Blir sam­funns­de­bat­ten bedre av at en retorikkekspert gir tern­ingkast 5 til Erna Sol­berg? Neppe.

Når retorikkekspert­er opp­tr­er som dom­mere over poli­tik­ernes prestasjon­er og fer­digheter, forsterkes bildet av poli­tikk som strate­gi og per­son­lig mak­tkamp, og fokuset fly­ttes bort fra sak­ene. Og det er hverken poli­tik­erne eller vel­gerne tjent med.

Retorikkfaget har mange verdi­fulle innsik­ter om språk, kom­mu­nikasjon og debatt, men skal disse innsik­tene komme offent­ligheten til gode, må jour­nal­is­ter og retorikkekspert­er snakke sam­men på nye måter. Jour­nal­is­tene må stille andre spørsmål, og ekspertene må svare annet enn at statsmin­is­teren klarte seg godt eller dårlig.

Hva vi skal snakke om i stedet, må vi finne ut av sam­men. For ans­varet lig­ger like mye hos jour­nal­is­tene som hos retorikkekspertene.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Jour­nal­is­ter kunne tjent bedre på å få et bedre forhold til folket enn å videre dyrke sin incest med egne «ekspert-mijøer».

  Chris­t­ian Skaug skriv­er på Document.no om hvor­dan en poli­tik­er har fått sine øyne opp for at man over­hodet ikke kan få kjenne folket uten å ha kon­takt med dem. Uten den fysiske kon­takt kan man ha så mange dok­tor­grad­er og ekspert­er man vil til ingen nytte.

  https://www.document.no/2013/12/en-politiker-apner-oynene/

  Jean Lass­alle, en fran­sk par­la­men­ta­ri­ker og tid­li­gere lokal­po­li­ti­ker som repre­sen­te­rer sen­trums­par­tiet Mou­ve­ment Démoc­rate, har gjort noe man kunne ønske at flere poli­ti­kere gjorde: Han har til­brakt åtte måne­der med å gå tusen­vis av kilo­me­ter på kryss og tvers gjen­nom Frankrike.

  He said he “nee­ded to get a feel­ing” for the coun­try, and wrote on his per­so­nal blog that he was impressed by peop­les’ wil­ling­ness to speak frankly with him.

  “Once they knew what I was doing, I felt a strong sense that they were expres­sing them­sel­ves as a civic duty, choo­s­ing their words care­fully,” he wrote. “There was a sol­em­nity and a dig­nity about it, despite eve­rything they had to say.”

  Glo­ba­lis­men ser ikke ut til å vinne nye til­hen­gere i de franske distriktene:

  And what he found was a France con­fu­sed about its posi­tion in a shrin­king world, an uncer­tainty as to the long-term effects of glo­ba­li­sa­tion and a dis­trust for poli­ti­ci­ans who, peo­ple told him, “do not lis­ten to us at all”.

  “We live in a world that is chan­ging out of all rec­og­nition,” he told Europe 1. “We [the govern­ment] have fai­led to find ways of expla­i­ning to the cit­i­zens of this coun­try exact­ly what this change means.”

  Der som her sit­ter alt­så mange med en følelse av at omgi­vel­sene alt­for raskt gjø­res om til det ugjen­kjen­ne­lige. Og de som burde ha vært i stand til å for­klare folk ting, greier ikke det. Lar man poli­ti­kere, jour­na­lis­ter og aka­de­mi­kere tolke ver­den for seg, ender man opp med å for­stå svært lite av den.

  Folk vil se mening og sam­men­heng i ting, og sam­men­heng kom­mer til uttrykk i for­tel­lin­ger. Over­be­vi­sende for­tel­lin­ger om den nye tiden mang­ler, og intet EU-finan­siert “new nar­ra­tive” kan gjøre noe med det.

  Den gam­le slan­gens hode er ikke knust:

  Wor­ry­ingly, he also encounte­red “latent racism” almost eve­rywhere, “even in the smal­lest villages”.

  “This is racism that seems total­ly unas­ha­med,” he told Le Monde on Fri­day. “It is a wholes­cale rejec­tion of ‘the oth­er’ and often expressed with exces­sive aggression.”

  Lass­alle told Le Monde that he was par­ti­cu­larly wor­ried about a return of “anti-Semit­ic rhe­to­ric” that was par­ti­cu­larly “lin­ked to wealth”.

til toppen