API for Virksomme ord: Presenter politiske taler på din måte

Vox Publica publiserer dokumentasjonen for Virksomme ords API. Vi benytter API-et i våre nye temasider. Hva kan du bruke det til?

Vox Pub­li­ca er straks klare til å lansere våre nye temasider. Temasi­dene vil inneholde en sam­ling med sup­plerende infor­masjon for hvert tema, blant annet hen­tet fra Wikipedia, Store Norske Lek­sikon (SNL) og Dig­i­talt Muse­um. Vi kan gjøre dette for­di alle disse kildene gjør alt innhold­et sitt tilgjen­gelig via godt doku­menterte API-er — alt­så pro­gram­mer­ings­grens­es­nitt: Wiki­me­dia, SNL-API og Norve­g­iana. Disse tjen­estene gjør det mulig å søke etter og laste ned innhold i et maskin­les­bart for­mat som enkelt lar en data­maskin hente ut rel­e­vante utdrag.

Dokumentasjon

Virksomme ord

I til­legg til Wikipedia, SNL og Dig­i­talt Muse­um hen­ter vi også inn innhold fra Virk­somme Ord, data­basen over norske poli­tiske taler. Virk­somme ord har også et API, men doku­men­tasjo­nen for dette har ikke vært offentlig tilgjen­gelig. Via vår utgiv­er, Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap, har vi likev­el fått til­gang til doku­men­tasjo­nen. Etter å ha fått testet ut API-et på våre sider, har jeg sam­let sam­men og ren­skrevet denne doku­men­tasjo­nen og pub­lis­ert resul­tatet: Virk­somme ord API — Doku­men­tasjon.

Nye muligheter

Vi har ved hjelp av API-et fått laget temasider som automa­tisk vis­er rel­e­vante taler, men dette er bare en av mange muligheter. Vil du for eksem­pel lage en ord­sky for taler fra de forskjel­lige par­tiene? Finn liste over par­tiene her retorikk.mellomlag.ListePartier, finn alle per­son­ene for hvert par­ti ved hjelp av retorikk.mellomlag.PartiInfo?id=9 og finn alle tal­ene ved å søke på taler per per­son: retorikk.mellomlag.Asok?taler=siv%20jensen. Innhold­et i tal­ene nås via retorikk.mellomlag.TaleInfo?id=2721. Alt dette lar seg enkelt imple­mentere i et dataprogram.

Dette var bare et eksem­pel på hva et API kan la deg gjøre, og nå som doku­men­tasjo­nen er offentlig kan vi håpe på at flere benyt­ter seg av det på over­rask­ende og inno­v­a­tive måter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Grat­ulerer! Bra prosjekt.

til toppen