API for Virksomme ord: Presenter politiske taler på din måte

Vox Publica publiserer dokumentasjonen for Virksomme ords API. Vi benytter API-et i våre nye temasider. Hva kan du bruke det til?

Vox Pub­li­ca er straks kla­re til å lan­se­re våre nye tema­si­der. Tema­si­de­ne vil inne­hol­de en sam­ling med sup­ple­ren­de infor­ma­sjon for hvert tema, blant annet hen­tet fra Wiki­pe­dia, Sto­re Nors­ke Lek­si­kon (SNL) og Digi­talt Muse­um. Vi kan gjø­re det­te for­di alle dis­se kil­de­ne gjør alt inn­hol­det sitt til­gjen­ge­lig via godt doku­men­ter­te API-er — alt­så pro­gram­me­rings­grense­snitt: Wiki­me­dia, SNL-API og Nor­ve­gia­na. Dis­se tje­nes­te­ne gjør det mulig å søke etter og las­te ned inn­hold i et maskin­les­bart for­mat som enkelt lar en data­ma­skin hen­te ut rele­van­te utdrag.

Dokumentasjon

Virksomme ord

I til­legg til Wiki­pe­dia, SNL og Digi­talt Muse­um hen­ter vi også inn inn­hold fra Virk­som­me Ord, data­ba­sen over nors­ke poli­tis­ke taler. Virk­som­me ord har også et API, men doku­men­ta­sjo­nen for det­te har ikke vært offent­lig til­gjen­ge­lig. Via vår utgi­ver, Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap, har vi like­vel fått til­gang til doku­men­ta­sjo­nen. Etter å ha fått tes­tet ut API-et på våre sider, har jeg sam­let sam­men og renskre­vet den­ne doku­men­ta­sjo­nen og pub­li­sert resul­ta­tet: Virk­som­me ord API — Doku­men­ta­sjon.

Nye muligheter

Vi har ved hjelp av API-et fått laget tema­si­der som auto­ma­tisk viser rele­van­te taler, men det­te er bare en av man­ge mulig­he­ter. Vil du for eksem­pel lage en ord­sky for taler fra de for­skjel­li­ge par­ti­ene? Finn lis­te over par­ti­ene her retorikk.mellomlag.ListePartier, finn alle per­sone­ne for hvert par­ti ved hjelp av retorikk.mellomlag.PartiInfo?id=9 og finn alle tale­ne ved å søke på taler per per­son: retorikk.mellomlag.Asok?taler=siv%20jensen. Inn­hol­det i tale­ne nås via retorikk.mellomlag.TaleInfo?id=2721. Alt det­te lar seg enkelt imple­men­te­re i et data­pro­gram.

Det­te var bare et eksem­pel på hva et API kan la deg gjø­re, og nå som doku­men­ta­sjo­nen er offent­lig kan vi håpe på at fle­re benyt­ter seg av det på over­ras­ken­de og inno­va­ti­ve måter.

TEMA

J

ournali
stikk

132 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Gra­tu­le­rer! Bra pro­sjekt.

til toppen