BIFF tar Litvinenko-saken

Dokumentarfilmen "Opprør: Litvinenko-saken" følger hovedpersonen tett de siste årene av hans liv og byr også på intervjuer med folk på innsiden av de russiske hemmelige tjenestene.

Bergen Inter­nasjonale Film­fes­ti­val (BIFF) vis­er i år en doku­men­tar om Alexan­der Litvi­nenko. Den tidligere ober­stløyt­nan­ten i Den føderale sikker­het­st­jen­esten (FSB) i Rus­s­land ble forgiftet og døde i novem­ber i fjor, etter at han i flere år hadde vært en sterk kri­tik­er av Putin-regimet. Doku­mentaren “Opprør: Litvi­nenko-sak­en” er en av flere filmer BIFF har på pro­gram­met for å rette søkel­y­set mot men­neskerettighetssak­er ver­den over.

Litvi­nenko-sak­en ble viet stor opp­merk­somhet i medi­er ver­den over mot slut­ten av fjoråret. 1. novem­ber møtte Alexan­der Litvi­nenko en tidligere kol­le­ga fra sikker­het­st­jen­esten, Andrej Lugov­oj, i Lon­don. Litvi­nenko ble etter­på syk og lagt inn på syke­hus. I løpet av noen få dager ble det kon­statert at Litvi­nenko var blitt forgiftet, og 23. novem­ber døde han. Senere ble det påvist at giften som ble brukt var den sjeldne radioak­tive iso­topen polonium-210.

I kjøl­van­net av Litvi­nenkos død har det utviklet seg en diplo­ma­tisk krise mel­lom Storbri­tan­nia og Rus­s­land. Britisk etter­forskn­ing viste at Andrej Lugov­oj var den mest sannsyn­lige gjern­ings­man­nen, og britene øns­ket å tiltale Lugov­oj i Storbri­tan­nia. Rus­s­land nek­tet imi­dler­tid å utle­vere Lugov­oj, noe som igjen førte til at Storbri­tan­nia utviste fire rus­siske diplo­mater (se BBCs kro­nol­o­giske fram­still­ing.)

Rømte fra Russland
I 1998 ble Litvi­nenko spar­ket fra FSB etter at han sam­men med fem andre FSB-off­is­er­er hadde anklaget organ­isas­jo­nen for å stå bak mordet på en rik for­ret­nings­mann i kret­sen rundt Boris Jeltsin. Led­eren for FSB den­gang var Vladimir Putin. Litvi­nenko ble spar­ket fra tjen­esten, men slapp tiltale mot at han skrev under på et doku­ment om ikke å for­late lan­det. I 2000 rømte Litvi­nenko til Tyrkia og Ukraina, og året etter fikk han innvil­get poli­tisk asyl i Storbri­tan­nia. Måne­den før han døde ble han britisk statsborger.

I 2002 ga Litvi­nenko ut boka “Blow­ing up Rus­sia: Ter­ror from with­in”. Boka teg­n­er et bilde av et land som styres nådeløst av Putin og FSB, og hvor kor­rup­sjon, mak­t­mis­bruk og brudd på men­neskerettighetene er rege­len snarere enn unntaket. “Opprør: Litvi­nenko-sak­en” tar opp trå­den fra denne boka. Regis­sør Andrej Nekrasov sto Litvi­nenko nær og ful­gte ham tett de siste årene av hans liv. Foruten sam­ta­l­ene med Litvi­nenko innehold­er fil­men også inter­vjuer med folk på innsi­d­en av de hem­melige tjen­estene. Vi får blant annet se et inter­vju med Andrej Lugov­oj, man­nen som angivelig tok livet av Litvi­nenko. Lugov­oj fork­lar­er hvor enkelt det er å drepe en mann ved å blande polo­ni­um-210 i teen hans, for så å by på en kopp!

Fil­men er blitt beskrevet som kom­pro­miss­løs og et slag i ansik­tet på Putin. Den ble i siste liten tatt inn i sendeskje­maet til film­fes­ti­valen i Cannes i som­mer, og er også blitt vist på film­fes­ti­va­lene i Mel­bourne og Toron­to tidligere i år.

Samar­bei­der med Raftostiftelsen
BIFF samar­bei­der i år med Raftos­tif­telsen om å sette opp et pro­gram som tar opp vik­tige men­neskerettighetssak­er rundt om i ver­den. Tanken er å rette søkel­y­set mot men­neskerettighetene ved hjelp av inter­nasjon­alt anerk­jente film­skapere. Det er første gang BIFF og Raftos­tif­telsen samar­bei­der om et slikt pro­gram, men håpet er at det kan bli et fast innslag på BIFF i fremtiden.

“Opprør: Litvi­nenko-sak­en” er i til­legg en av 13 filmer som kjem­per om prisen for beste doku­men­tar under årets BIFF. Prisen er på 50.000 kro­ner og skal sikre norsk DVD-dis­tribusjon gjen­nom Film og Kinos S‑filmordning.

“Opprør: Litvi­nenko-sak­en” vis­es lørdag 20. okto­ber kl 19.15 og søndag 21. okto­ber kl 17.00 på Mag­nus Bar­fot kino. Regis­søren vil være til stede ved begge visningene.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen