BIFF tar Litvinenko-saken

Dokumentarfilmen "Opprør: Litvinenko-saken" følger hovedpersonen tett de siste årene av hans liv og byr også på intervjuer med folk på innsiden av de russiske hemmelige tjenestene.

Ber­gen Inter­na­sjo­na­le Film­fes­ti­val (BIFF) viser i år en doku­men­tar om Alex­an­der Lit­vi­nen­ko. Den tid­li­ge­re oberst­løyt­nan­ten i Den føde­ra­le sik­ker­hets­tje­nes­ten (FSB) i Russ­land ble for­gif­tet og døde i novem­ber i fjor, etter at han i fle­re år had­de vært en sterk kri­ti­ker av Putin-regi­met. Doku­men­ta­ren «Opp­rør: Lit­vi­nen­ko-saken» er en av fle­re fil­mer BIFF har på pro­gram­met for å ret­te søke­ly­set mot men­neske­ret­tig­hets­sa­ker ver­den over.

Lit­vi­nen­ko-saken ble viet stor opp­merk­som­het i medi­er ver­den over mot slut­ten av fjor­året. 1. novem­ber møt­te Alex­an­der Lit­vi­nen­ko en tid­li­ge­re kol­le­ga fra sik­ker­hets­tje­nes­ten, And­rej Lugo­voj, i Lon­don. Lit­vi­nen­ko ble etter­på syk og lagt inn på syke­hus. I løpet av noen få dager ble det kon­sta­tert at Lit­vi­nen­ko var blitt for­gif­tet, og 23. novem­ber døde han. Sene­re ble det påvist at gif­ten som ble brukt var den sjeld­ne radio­ak­ti­ve iso­to­pen polo­ni­um-210.

I kjøl­van­net av Lit­vi­nen­kos død har det utvik­let seg en diplo­ma­tisk kri­se mel­lom Stor­bri­tan­nia og Russ­land. Bri­tisk etter­forsk­ning vis­te at And­rej Lugo­voj var den mest sann­syn­li­ge gjer­nings­man­nen, og bri­te­ne øns­ket å til­ta­le Lugo­voj i Stor­bri­tan­nia. Russ­land nek­tet imid­ler­tid å utle­ve­re Lugo­voj, noe som igjen før­te til at Stor­bri­tan­nia utvis­te fire rus­sis­ke diplo­ma­ter (se BBCs kro­no­lo­gis­ke fram­stil­ling.)

Røm­te fra Russ­land
I 1998 ble Lit­vi­nen­ko spar­ket fra FSB etter at han sam­men med fem and­re FSB-offi­se­rer had­de ankla­get orga­ni­sa­sjo­nen for å stå bak mor­det på en rik for­ret­nings­mann i kret­sen rundt Boris Jelt­sin. Lede­ren for FSB den­gang var Vla­di­mir Putin. Lit­vi­nen­ko ble spar­ket fra tje­nes­ten, men slapp til­ta­le mot at han skrev under på et doku­ment om ikke å for­la­te lan­det. I 2000 røm­te Lit­vi­nen­ko til Tyr­kia og Ukrai­na, og året etter fikk han inn­vil­get poli­tisk asyl i Stor­bri­tan­nia. Måne­den før han døde ble han bri­tisk stats­bor­ger.

I 2002 ga Lit­vi­nen­ko ut boka «Blowing up Rus­sia: Ter­ror from wit­hin». Boka teg­ner et bil­de av et land som sty­res nåde­løst av Putin og FSB, og hvor kor­rup­sjon, makt­mis­bruk og brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne er rege­len sna­re­re enn unn­ta­ket. «Opp­rør: Lit­vi­nen­ko-saken» tar opp trå­den fra den­ne boka. Regis­sør And­rej Nekras­ov sto Lit­vi­nen­ko nær og fulg­te ham tett de sis­te åre­ne av hans liv. For­uten sam­ta­le­ne med Lit­vi­nen­ko inne­hol­der fil­men også inter­vju­er med folk på inn­si­den av de hem­me­li­ge tje­nes­te­ne. Vi får blant annet se et inter­vju med And­rej Lugo­voj, man­nen som angi­ve­lig tok livet av Lit­vi­nen­ko. Lugo­voj for­kla­rer hvor enkelt det er å dre­pe en mann ved å blan­de polo­ni­um-210 i teen hans, for så å by på en kopp!

Fil­men er blitt beskre­vet som kom­pro­miss­løs og et slag i ansik­tet på Putin. Den ble i sis­te liten tatt inn i sende­skje­ma­et til film­fes­ti­va­len i Can­nes i som­mer, og er også blitt vist på film­fes­ti­va­le­ne i Mel­bour­ne og Toron­to tid­li­ge­re i år.

Sam­ar­bei­der med Raft­o­stif­tel­sen
BIFF sam­ar­bei­der i år med Raft­o­stif­tel­sen om å set­te opp et pro­gram som tar opp vik­ti­ge men­neske­ret­tig­hets­sa­ker rundt om i ver­den. Tan­ken er å ret­te søke­ly­set mot men­neske­ret­tig­he­te­ne ved hjelp av inter­na­sjo­nalt aner­kjen­te film­ska­pe­re. Det er førs­te gang BIFF og Raft­o­stif­tel­sen sam­ar­bei­der om et slikt pro­gram, men håpet er at det kan bli et fast inn­slag på BIFF i frem­ti­den.

«Opp­rør: Lit­vi­nen­ko-saken» er i til­legg en av 13 fil­mer som kjem­per om pri­sen for bes­te doku­men­tar under årets BIFF. Pri­sen er på 50.000 kro­ner og skal sik­re norsk DVD-dis­tri­bu­sjon gjen­nom Film og Kinos S‑filmordning.

«Opp­rør: Lit­vi­nen­ko-saken» vises lør­dag 20. okto­ber kl 19.15 og søn­dag 21. okto­ber kl 17.00 på Mag­nus Bar­fot kino. Regis­sø­ren vil være til ste­de ved beg­ge vis­nin­ge­ne.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen