Rettsstat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • rettsstat

  Rettsstat er betegnelse på en stat som utøver sine oppgaver utelukkende på grunnlag av offentliggjorte generelle regler, det vil si lover. En rettsstat kalles derfor av og til også en lovstat. I de europeiske landene vokste rettsstaten frem i løpet av 1700- og 1800-tallet, som en reaksjon mot det ofte vilkårlige enevoldsstyret. I Norge kan man tale om en rettsstat fra uavhengigheten i 1814.

 • embetsstanden

  Embetsstanden var en samfunnsgruppe som hadde embeter eller stillinger i staten som geistlige (biskoper, proster og prester), offiserer i det militære eller som representanter i den sivile administrasjon, som for eksempel fogder, sorenskrivere og amtmenn. De utgjorde hele styringsverket til kongen lokalt og regionalt i riket, og sentralt i hovedstaden i København.En egentlig embetsstand vokste fram i Norge på 1600- og 1700-tallet, etter at embetsmennene ble langt fastere knyttet til kongen og til byråkratiske regler og normer, og ikke ensidige bundet av personlige forhold til personer i maktstillinger.

  Fra wikipedia

 • Demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes.

 • Politi

  For informasjon om politiet i Norge, se Politi- og lensmannsetaten.

 • Rettsstat

  Rettsstat er en stat som kjennetegnes ved at forholdet mellom de øverste statsorganer er regulert gjennom rettsregler.