Et nytt kapittel i den uendelige krigen mot terrorismen

Å frata terrorister statsborgerskapet vil ikke bringe Paris' terrorofre tilbake til livet. Heller ikke ofrene for andre angrep, andre steder.

130 døde. Nesten 400 sårede. Om kvelden 13. novem­ber 2015 ble Paris, hjertet i den franske repub­likken, ram­met av det blodig­ste angrepet siden 1945. Seks sam­tidi­ge angrep, omhyggelig koordinerte, bestilt fra Syr­ia av strate­ger i den såkalte Islamske stat­en (IS), plan­lagt i Bel­gia av deres europeiske celler, utført av beslutt­somme ter­ror­is­ter. Av de seks jihadis­tene som i dag er iden­ti­fis­ert eller etter­søk­te, er minst seks franske, blant dem Salah Abdeslam, anklaget for å ha trans­portert sine med­sam­mensvorne selv­mord­skrigere og nå jaget av poli­ti­et i hele Europa.

Hvor­dan rea­gere stilt over­for styrken i slike angrep? Og særlig, hvor­dan straffe de per­son­ene som er ans­varlige for å ha brakt vold og død til hjertet av fedrelandet sitt, hvor­dan straffe fran­skmenn som dreper andre franske borg­ere? I tal­en han holdt for par­la­mentsmedlem­mer sam­let i Ver­sailles 16. novem­ber ga pres­i­dent Fran­cois Hol­lande sitt svar: Muligheten til å frata binasjonale (per­son­er med to stats­borg­er­skap) som blir kjent skyldige i ter­ror­isme deres franske nasjon­alitet (stats­borg­er­skap). Og det selv om de er født franske.

Den franske nasjonalforsamlingen - Assemblée Nationale - lyst opp i trikolorens farger. (Foto: assemblee-nationale.fr)

Den franske nasjon­al­for­sam­lin­gen — Assem­blée Nationale — lyst opp i trikolorens farg­er. (Foto: assemblee-nationale.fr)

10. feb­ru­ar 2016, etter noen mod­i­fikasjon­er av pres­i­den­tens tekst, ved­tok nasjon­al­for­sam­lin­gen muligheten til å ta stats­borg­er­skapet fra per­son­er som blir kjent skyldige i “for­bry­telse eller forseelse som rep­re­sen­ter­er et alvorlig angrep på nasjo­nens liv”. Refer­ansen til de binasjonale var fjer­net for å ikke provosere ven­stres­i­den mens “forseelse”, svakere enn “for­bry­telse”, var lagt til for å over­be­vise høyres­i­den. Men før den kan skrives inn i grunnloven, må denne for­mu­lerin­gen bli ved­tatt igjen av Sen­atet og bekreftes ved en folkeavstemn­ing eller av et tre femt­edels fler­tall av nasjon­al­for­sam­lingsmedlem­mer og sen­a­tor­er sam­let i en kongress – en prosedyre som minst vil ta noen måneder. 

Den lange historien om inndragning av statsborgerskap

Selv om det nå gjorde en drama­tisk entré i fran­sk poli­tisk debatt, har spørsmålet om inndragn­ing av stats­borg­er­skap en lang his­to­rie. Den første franske kon­sti­tusjo­nen, den fra 1791, forut­så fak­tisk muligheten for at borg­erne kunne miste “la qual­ité de Fran­cais”, sin fran­skhet. I 1804 ble det i Napoleon Bona­partes sivil­rettslige lovverk, Code Civ­il, nevnt til­feller der en fran­sk per­son kunne miste sin nasjon­alitet: “nat­u­ralis­er­ing fore­tatt i et fremmed land”, “boset­ting fore­tatt i et fremmed land uten tanke på retur”, eller mil­itært­jen­este utført i en fremmed hær “uten autorisas­jon fra regjeringen”. 

Mer enn før­ti år seinere la erk­lærin­gen om opphevelse av slaver­i­et 27. april 1848 til en moral­sk dimen­sjon ved tapet av stats­borg­er­skap ved å pre­sis­ere at det er for­budt for alle franske å delta i slave­han­del. Brudd på dette for­budet, med­førte som kon­sekvens “tapet av sta­tus som fran­sk borger”. 

Hvor langt kan demo­kra­ti­ene gå i nav­net av kam­pen mot terrorismen?

Med den første ver­den­skri­gen kom det en mis­tenk­somhet over­for franske binasjonale som hadde beholdt sitt stats­borg­er­skap i et fiendtlig land, i første rekke Tysk­land. To midler­tidi­ge lover, en i 1915 og en i 1917, sa at i til­felle krig mel­lom Frankrike og “en makt en nat­u­ralis­ert utlend­ing kom­mer fra, så kan denne utlendin­gen fratas sin franske nat­u­ralis­er­ing hvis han har bevart stats­borg­er­skap i sitt opprin­nelses­land eller lan­det der han tidligere var nat­u­ralis­ert”. Målet var å forhin­dre alle typer for­ræderi. Denne dimen­sjo­nen ble pre­sis­ert og gjort per­ma­nent i nasjon­alitet­sloven av 1927, som sa at en utlend­ing som var nat­u­ralis­ert fran­sk, kunne få sitt stats­borg­er­skap inndratt i en peri­ode på ti år etter sin nat­u­ralis­er­ing, hvis ved­k­om­mende hadde “utført han­dlinger i strid med den indre og ytre sikker­heten” til repub­likken. Men denne rege­len var først og fremst avskrekkende, bare 16 til­feller av inndragn­ing av stats­borg­er­skap ble fore­tatt mel­lom 1927 og 1940. 

Med inngan­gen i kri­gen mot Nazi-Tysk­land og det fascis­tiske Italia, ble stats­borg­er­skap­sregimet hard­ere: Et dekret av 9. sep­tem­ber 1939 ble i prak­sis utvidet til å gjelde alle franske som oppførte seg som om de kom fra en fremmed makt. Men denne bestem­melsen hin­dret ikke sam­men­brud­det i 1940 og etab­lerin­gen av Vichy-regimet under ledelse av marskalk Pétain. Anti­semitt og pro-tysk som han var, gjen­nomgikk han alle nat­u­ralis­eringer som var innvil­get siden 1927 og erk­lærte inndragn­ing av 15000 stats­borg­er­skap mel­lom 1940 og 1944, der­av stats­borg­er­skapet til 7000 jøder med uten­land­sk opprin­nelse. For første gang ble alt­så inndragn­ing av stats­borg­er­skap mas­sivt brukt for å tjene logikken i en rasis­tisk politikk. 

Mellom unyttighet og symboltiltak

I dag er inndragn­ing av stats­borg­er­skap hjem­let i artik­lene 23–7, 23–8 og 25 i den franske Code Civ­il. Det kan anven­des på nat­u­ralis­erte franske borg­ere som har utført “en for­bry­telse eller en forseelse som utgjør et angrep på nasjo­nens fun­da­men­tale inter­ess­er”, deri­blant for­bry­telser eller forseelser knyt­tet til ter­ror­isme, og binasjonale franske som “i prak­sis” oppfør­er seg som borg­ere av et annet land, samt alle franske borg­ere som “arbei­der i en fremmed hær eller offentlig tjen­este” trass i reg­jerin­gens forbud. 

I et inter­vju i avisen Le Figaro, mente Charles Prats, dom­mer og medlem av Det øver­ste rådet for utdan­ning og forskn­ing, at fran­sk rett allerede tillater “tilbake­trekn­ing av fran­sk stats­borg­er­skap for alle indi­vider som på den ene eller den andre måten yter støtte til Daesh (ara­bisk akro­nym for IS), enten de er binasjonale eller bare franske”. Skal en tro arbei­dene til forsker på offentlig rett ved Uni­ver­sitetet i Lille, Jules Lep­outre, ble det fore­tatt 523 tilbake­trekninger av stats­borg­er­skap mel­lom 1949 og 1969, og blant disse var “mange franske ved fød­sel”, bekreftet han på nettst­edet Slate. Siden 1970-årene er et tjue­talls stats­borg­er­skap inndratt, i all hov­ed­sak på grunn av terrorisme.

Representantene samlet til møte i den franske nasjonalforsamlingen - Assemblée Nationale (foto: assemblee-nationale.fr).

Rep­re­sen­tan­tene sam­let til møte i den franske nasjon­al­for­sam­lin­gen — Assem­blée Nationale (foto: assemblee-nationale.fr).

Hvor­for så innskrive tilbake­trekn­ing av stats­borg­er­skap i grunnloven i navnet til kam­p­en mot ter­ror­isme? “Det er et sym­bol­sk tiltak”, bekrefter statsmin­is­ter Manuel Valls. Men dette sym­bo­l­et knuste i småbiter “den hel­lige alliansen” som var etablert i etterkant av angrepene i novem­ber. Alle poli­tiske parti­er er delt i dette spørsmålet. På høyres­i­den støt­ter den tidligere pres­i­den­ten Nico­las Sarkozy denne refor­men etter­som han ser innskrivnin­gen som en ide­ol­o­gisk seier for par­ti­et hans, sam­tidig som hans gam­le statsmin­is­ter Fran­cois Fil­lon men­er at en slik endring av grunnloven verken er nød­vendig eller hensiktsmessig. 

Ven­stres­i­den, sett for seg, er ikke mer sam­let: Chris­tiane Taubi­ra, Hol­lan­des justismin­is­ter siden 2012, gikk ut av reg­jerin­gen 27. jan­u­ar 2016 for å pro­testere mot inndragnin­gen av stats­borg­er­skap. I et essay pub­lis­ert etter avgan­gen, “Hvisk­ing til ung­dom­men”, nøler ikke den tidligere “Vok­teren av Seg­lene” med å hevde at “et land bør være i stand til å ordne opp med sine borgere”. 

En fare for demokratiet og republikkens enhet?

Kon­flik­ten har fly­t­tet seg fra det poli­tiske til det intellek­tuelle fel­tet. Inndragnin­gen av stats­borg­er­skap for franske borg­ere som ikke har bare én nasjon­alitet, kan gjerne fram­stå som i mot­strid med Den europeiske men­neskerettskon­ven­sjo­nen og FNs kon­ven­sjon om stat­sløshet fra 1961. Reg­jerin­gen har føl­gelig hevdet at kon­sti­tusjon­alis­erin­gen av stas­borg­er­skapsin­ndragn­ing ikke kan skape stat­sløse. Men i så fall er det bare franske borg­ere med dobbelt stats­borg­er­skap som blir berørt av refor­mens virkninger. 

Frankrike og terroren
Frankrike inn­førte unntak­stil­stand etter ter­ro­ran­grepet i novem­ber 2015. Les analyse av unntak­stil­standen og dens his­toriske bakgrunn.

I et kom­mu­niké av 23. desem­ber 2015, hevdet men­neskeretts­fork­jem­peren Jacques Toubon at denne forskjellen i behan­dling, ved at den skaper “en fun­da­men­tal del­ing av franske borg­ere i to kat­e­gori­er”, vil være i strid med repub­likkens enhet. I en felles artikkel pub­lis­ert i avisen Le Monde, hevdet for sin del Pierre Rosan­val­lon, pro­fes­sor i statsviten­skap ved Col­lège de France, Pierre Mazeaud, tidligere pres­i­dent i Kon­sti­tusjon­srådet og Jacques Attali, i sin tid råd­giv­er for den sosial­is­tiske pres­i­den­ten Fran­cois Mit­ter­rand, at å trekke tilbake stats­borg­er­skap for forseelser innebar å “åpne døren for at en fran­sk borg­er en dag kan bli fratatt sitt stats­borg­er­skap på grunn av offentlige ytringer, fag­foren­ingsak­tivitet eller uenighet om poli­tiske ideer med en autoritær makt”. 

De aller fleste vestlige demokrati­er har, i ulik grad, en pros­ey­dre for å inndra stats­borg­er­skap. To unntak må likev­el under­strekes. I første rekke gjelder dette USA, der det ifølge en dom i Høyesterett i 1967 er umulig for stats­mak­ten å frata noen amerikan­sk stats­borg­er­skap uten å krenke borg­erens suv­eren­itet. Dernest Sverige, der Riks­da­gen 10. feb­ru­ar forkastet en endring tilsvarende den det samme dag ble votert over i Frankrike – men der, i det skan­di­naviske kongedøm­met, fores­lått av rep­re­sen­tan­ter for ytre høyre. 

Guantanamo, determinisme og krigen mot terrorisme

I bunn og grunn, uansett spørsmålet om tilbake­trekn­ing av stats­borg­er­skap, kan det fun­da­men­tale spørsmålet sam­men­fattes slik: Hvor langt kan demokra­tiene gå i navnet av kam­p­en mot ter­ror­is­men? Sikker­heten, opphøyet til den frem­ste av ret­tigheter, bør den gå foran borg­ernes fri­het og ret­tigheter, med risiko for å ende i et autoritært samfunn? 

Siden angrepene 11. sep­tem­ber 2001 har USA og de europeiske lan­dene hen­gitt seg til en krigs- og sikker­hetsmes­sig over­ak­tivitet. I kjøl­van­net til “kri­gen mot ter­ror­isme” som den amerikanske pres­i­den­ten George W. Bush erk­lærte, har “pre­ven­tive” og “straf­fende” invasjon­er blitt gjen­nom­ført i Afghanistan og Irak. Et nettverk av hem­melige fengsler, som Guan­tanamo er inkar­nasjo­nen av, er blitt oppret­tet av CIA under med­virkn­ing av allierte land – i første rekke europeiske stater – for å innes­perre og tor­turere per­son­er “mis­tenkt” for terrorisme. 

Vi besei­rer kan­skje ter­ro­ris­men, men vi risi­ke­rer å tape vår sjel

På et dypere plan er våre straffesys­te­mer blitt endret på omfat­tende vis. Mens de tidligere han­dlet om å straffe et begått lovbrudd, med støtte i opplysnings­filosofenes ide om at ethvert men­neske er fritt til å begå eller ikke begå et lovbrudd, forsøk­er de i dag å forhin­dre for­bry­telser. De mange sikker­het­slovene som er ved­tatt i Europa har lagt vekt på etter­ret­ning, pro­fi­ler­ing av “ter­ror­ist­typer”, ekspo­nen­siell økn­ing av data­bas­er av alle slag om borg­ere og overvåkn­ing av “risikobe­folkninger” for å kunne forutse lovbrudd de mis­tenkes for å begå. Deter­min­is­men har vun­net over fri­heten. “Garantien i uskyld­spre­sump­sjo­nen [at enhver er uskyldig til det mot­sat­te er bevist] er svekket og erstat­tet av tiltak med sikker­het som mål”, beklager John Ver­vaele, pro­fes­sor i europeisk straf­fer­ett ved det juridiske fakul­tetet ved Uni­ver­sitetet i Utrecht, i den generelle rap­porten fra Den inter­nasjonale organ­isas­jo­nen for straf­fer­ett i 2009. Vi beseir­er kan­skje ter­ror­is­men, men vi risik­er­er å tape vår sjel. 

Fra ville drømmer til opplysning

Kri­gen mot ter­ror­is­men er en krig uten ende, en evig krig. Dette kom­mer av selve naturen til terrorist-“fienden”. Ved­k­om­mende er over alt, ugrip­bar, usyn­lig og kan slå til hvert øye­b­likk. Våre mod­erne sam­funn synes på sin side å ha som utopi en ver­den uten usikker­het, uten for­bry­telser og uten døde. I denne optikken er den eneste måten å beskytte seg på det å etablere så effek­tive overvåk­ingsme­toder som mulig, om aldri så inngripende.

Om tek­sten
Artikke­len er over­satt fra fran­sk av Jostein Gripsrud.

Det ser føl­gelig ut til at våre demokrati­er bare har én måte å bek­jempe den ter­ror­is­tiske vold­ens eksis­tens på når en erk­jen­ner dens vesen: Gjøre slutt på de ville drømmene om et sam­funn uten vold, for­bli tro­faste mot prin­sip­pet om indi­videts fri­het, som er en arv fra det 18. århun­dre, og bety­delig øke statens ressurs­er for å bedrive en kval­i­ta­tivt god justis på området og et effek­tivt sys­tem for å tilbake­føre forbrytere.

Å inndra stats­borg­er­skapet for per­son­er som dømmes som ans­varlige for ter­rorhan­dlinger vil ikke bringe de pari­siske ofrene den 13. novem­ber tilbake til livet. Heller ikke ofrene for andre angrep, andre steder.

***

Oppdatering: Grunnlovsendringer trukket tilbake

(Artikke­len ble opp­datert 19. april 2016 på grunn av avgjørende ny utvikling i sak­en. Red.anm.).

Frankrikes pres­i­dent François Hol­lande vil likev­el ikke gjøre grunnlovsendringer om unntak­stil­stand og tap av statsborgerskap.

Den 30. mars 2016 ga Hol­lande opp forsøkene på å endre den franske grunnloven. Etter ter­ro­ran­grepene i novem­ber plan­la han å inn­føre unntak­stil­standens rettsor­d­ning i grunnloven og gjøre det mulig å frata borg­ere med dobbelt stats­borg­er­skap det franske stats­borg­er­skapet der­som de dømmes for ter­rorhan­dlinger. En rekke rep­re­sen­tan­ter fra ven­stres­i­den mot­sat­te seg forslaget for­di de mente det ville gi grunnlag for brudd på likhet­sprin­sip­pet mel­lom franske borg­ere. Den 10. feb­ru­ar 2016 slut­tet nasjon­al­for­sam­lin­gen (under­huset i par­la­mentet) seg til en mod­i­fis­ert ver­sjon av pres­i­den­tens tekst der refer­ansen til dobbelt stats­borg­er­skap var fjer­net. Sen­atet (over­huset i par­la­mentet), som er domin­ert av høyres­i­den, endret 22. mars likev­el forslaget på nytt slik at muligheten for å bli fratatt stats­borg­er­skapet kun skulle gjelde for per­son­er med dobbelt statsborgerskap. 

Enighet mel­lom de to for­sam­lin­gene er et abso­lutt kri­teri­um for å kunne endre grunnloven, og da enighet ikke var mulig, ga François Hol­lande opp hele revisjon­spros­jek­tet, og kom sam­tidig med pås­tander om «par­ti­san­lig­nende fronter». 

Etter nesten fire måned­ers flam­mende poli­tikk debatt i Frankrike, blir verken unntak­stil­standen eller tap av stats­borg­er­skap skrevet inn i den franske grunnloven fra 1958.

TEMA

S

tatsbor
gerskap

2 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen