Wikipedia-stafetten — forsker utfordrer forsker

Samtidig med oppstarten av Vox Publica har vi valgt å lansere Wikipedia-stafetten, et initiativ for å trekke flere norske forskere og fagfolk med i det store dugnadsprosjektet Wikipedia.

Sam­ti­dig med opp­star­ten av Vox Pub­li­ca har vi valgt å lan­se­re Wiki­pe­dia-sta­fet­ten, et ini­tia­tiv for å trek­ke fle­re nors­ke fors­ke­re og fag­folk med i det sto­re dug­nads­pro­sjek­tet Wiki­pe­dia.

Førs­te etap­pe står Jostein Grips­rud for. Han har skre­vet om begre­pet offent­lig­het, som ikke var dek­ket på norsk i Wiki­pe­dia tid­li­ge­re. Grips­rud utford­rer sti­pen­diat Erling Dokk Holm ved Arki­tek­tur- og design­høg­sko­len i Oslo til å ta sta­fett­pin­nen vide­re.

Nett­lek­si­ko­net, som både fin­nes i en bok­måls- og en nynorsk­ver­sjon, er på kort tid blitt en god og sen­tral kunn­skaps­res­surs for alt fra skole­ele­ver og stu­den­ter til jour­na­lis­ter og fors­ke­re. Sta­dig fle­re fin­ner infor­ma­sjon via søke­si­der på net­tet, og der er treff i Wiki­pe­dia ofte høyt oppe på lis­ten. Man kan med and­re ord si at det er vik­tig for den nors­ke offent­lig­he­ten og demo­kra­ti­et at Wiki­pe­dia er så bra som mulig. Der­for drar vi i gang Wiki­pe­dia-sta­fet­ten, som vi håper skal bli en rik­tig lang­va­rig «kon­kur­ran­se».

Hver del­ta­ker i sta­fet­ten opp­ford­res til å lete etter ord som enten ikke er dek­ket eller er ufull­sten­dig dek­ket i nors­ke Wiki­pe­dia fra før.

«Sta­fett­ar­tik­le­ne» pub­li­se­res både her i Vox Pub­li­ca og i Wiki­pe­dia (mål­form vel­ger skri­ben­ten selv). I Vox Pub­li­ca blir alle artik­le­ne sam­let på en egen side, og blir stå­en­de i den form bidrags­yter­ne skrev dem. I lek­si­ko­net vil artik­le­ne på van­lig Wiki­pe­dia-vis kun­ne utvi­des og revi­de­res fort­lø­pen­de.

Wiki­pe­dia-mil­jø­et har også opp­ret­tet en egen por­tal­side som fun­ge­rer som en over­sikt over bidra­ge­ne som kom­mer inn via Wiki­pe­dia-sta­fet­ten.

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

7 KOMMENTARER

 1. Wiki­pe­dia er et idea­lis­tisk pro­sjekt som har lang lis­te av egen­ska­per jeg vil anta de fles­te vil slut­te seg til:

  - Folke­opp­lys­ning, Wiki­pe­dias hen­sikt er til­gjenge­lig­gjø­ring av kunn­skap for alle
  — Del­ta­ker­de­mo­kra­ti, alle opp­for­de­res til å skri­ve om emner de har kunn­skap og dele med and­re. Ingen kon­struk­ti­ve skri­ben­ter er eks­klu­dert
  — Gra­tis­prin­sip­pet, infor­ma­sjo­nen eies av alle, ikke kom­mer­si­el­le aktø­rer
  — Lik­het, alle har sam­me rett til å redi­ge­re
  — Poli­tisk og livs­yns­nøy­tra­li­tet, til­stre­be objek­ti­vi­tet
  — Bygd på kon­sen­sus­prin­sip­pet
  — Kon­ti­nu­er­lig opp­da­te­ring, infor­ma­sjo­nen ikke låst til utgi­vel­ses­tids­punkt
  — Trans­pa­rens, alle kan se nøy­ak­tig hvil­ke end­rin­ger alle and­re har gjort. (alle artikk­ler har revi­sjons­his­to­rie)
  — Etter­prøv­bar­het, all ikke­tri­vi­ell infor­ma­sjon skal ha refe­ran­ser. Arik­ler har med­føl­gen­de dis­ku­sjons­ar­tik­ler.

  Like­vel er aka­de­mi­ke­re ofte skep­tis­ke til pro­sjek­tet

  Noen årsa­ker
  — Wiki­pe­dia skal til­gjenge­lig­gjø­re etab­lert kunn­skap, ikke pre­sen­te­re nye forsk­nings­re­sul­ta­ter. Det­te skil­ler seg fra uni­ver­si­tets­forsk­ning som ikke vekt­leg­ger for­mid­ling like sterkt som å ska­pe ny kunn­skap
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:No_original_research

  - Wiki­pe­dia-artik­ler meri­te­rer ikke i aka­de­mia. Det gis ikke pub­li­ka­sjons­po­eng i FRIDA for artik­ler. Det­te bur­de vært end­ret. Ingen grunn til at en ikke kun­ne under­lagt artik­ler i WP sam­me fag­fel­le­vur­de­ring som i viten­skap­li­ge tids­skrif­ter
  http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Scientific_peer_review

  - Siden det ikke er noe hie­rar­ki i WP (bort­sett fra rene drifts­opp­ga­ver), vil ikke en aka­de­misk tit­tel gi noen annen gevinst enn den kraft ens argu­men­ter har i artik­le­ne og artik­kel­dis­ku­sjo­ne­ne. Det­te opp­le­ves som for demo­kra­tisk av enkel­te.

  - Wiki­pe­dia er ikke på papir. Man­ge har stør­re respekt på infor­ma­sjon som er trykt på papir enn det som kan fin­nes på skjer­men.

 2. Olav Anders Øvrebø
  Olav Anders Øvrebø says:

  Takk for meget inn­sikts­full kom­men­tar. Jeg slut­ter meg uten vide­re til alt det­te. En inter­es­sant tan­ke at artik­ler i Wiki­pe­dia bør gi pub­li­ka­sjons­po­eng. Apro­pos, hva med det kom­men­de sys­te­met for forsk­nings­for­mid­ling? Det er jo ennå ikke spik­ret. Man kun­ne vel ten­ke seg at Wiki­pe­dia-akti­vi­tet kun­ne gi uttel­ling der? For øvrig håper vi at fle­re fors­ke­re enn de som blir utford­ret i sta­fet­ten vil begyn­ne å involve­re seg i Wiki­pe­dia. Det er jo man­ge måter å gjø­re det­te på. Ved siden av å skri­ve helt nye artik­ler kan man feks. for­bed­re eksis­te­ren­de bidrag, dri­ve språk­lig redi­ge­ring osv.

 3. Sindre Øye Helgheim says:

  Er det noe nytt angå­en­de Wiki­pe­dia-sta­fet­ten? Reg­ner med den ikke stop­pet hos en desig­ner/­ar­ki­tekt-spi­re… had­de vært litt artig å føl­ge den og even­tu­elt høre hvor langt den er kom­met.

 4. Olav Anders Øvrebø
  Olav Anders Øvrebø says:

  Det har gått tregt, ingen tvil om det. Tan­ken var at sta­fet­ten skul­le gå mer eller mind­re av seg selv ved at en forsker/fagperson utford­ret en kol­le­ga, som utford­ret en ny, osv. Det­te vis­te seg ikke å fun­ge­re. Iste­den har vi aktivt kon­tak­tet man­ge uli­ke fag­mil­jø­er for å få inn bidrag, men fors­ke­re prio­ri­te­rer å gjø­re slikt som de får pub­li­se­rings­po­eng og øko­no­misk uttel­ling for. Like­vel håper vi å få sta­fet­ten i gang igjen med nye artik­ler om ikke alt­for len­ge, for­di det er like vik­tig som før at så man­ge fag­folk som mulig enga­sje­rer seg i Wiki­pe­dia.

 5. Jeg les­te om Wiki­pe­dia-sta­fet­ten for noen måne­der siden og falt umid­del­bart for idé­en! Jeg synes der­for det er synd at det har gått så tregt (så langt). Jeg trod­de (litt naivt) at fors­ke­re flest var bren­nen­de opp­tatt av å for­mid­le fag­fel­tet sitt og bare ven­tet på en sjan­se som det­te. Jeg nek­ter å tro at fors­ke­re kun prio­ri­te­rer pub­li­se­rings­po­eng. Man­ge føler seg sik­kert pres­set på tid, men der­som ingen kan set­te av tid til å skri­ve en artik­kel på Wiki­pe­dia, står det dår­lig til med lan­det.

  Jeg øns­ker lyk­ke til vide­re med sta­fet­ten! Stå på og mas på flest mulig :) Mulig­he­te­ne er jo uen­de­li­ge. For et av hoved­fel­te­ne innen kje­mi, fysi­kalsk kje­mi, har ikke den nors­ke Wiki­pe­dia en gang opp­ret­tet en artik­kel enda!

  Hil­sen en ung stu­dent

 6. Olav Anders Øvrebø
  Olav Anders Øvrebø says:

  Takk for støt­ten. Jeg er selv­sagt helt enig med deg :-) Hvis du har navn på noen fors­ke­re innen fag­fel­tet du nev­ner — eller and­re fag­felt — som du mener vi bør spør­re, må du bare ta kon­takt.

 7. […] very happy that we could launch the magazi­ne with a new ini­tia­ti­ve we’ve cal­led “Wiki­pe­dia-sta­fet­ten” – the Wiki­pe­dia relay race, whe­re the par­ti­ci­pants are scientists/academics. It works like […]

til toppen