Data er fakta vi kan bruke

Tilgang til offentlig sektors data er essensielt for journalistisk nyskaping, men først må datakildene kartlegges. Du kan hjelpe oss!

I denne nye blog­gen skal det rap­por­te­res fra en skatte­jakt av det uvan­lige sla­get. Opp­dra­get fra Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap på UiB er å kart­legge hva slags ulike data­kil­der offent­lig sek­tor dis­po­ne­rer, og hva som er til hin­der for at mer av disse data­ene kan bli gjort til­gjen­ge­lig.

Det er et vok­sende miljø av jour­na­lis­ter og andre som har spen­nende ideer til gjen- eller videre­bruk av data­ene kom­mu­ner, fyl­ker og stats­ap­pa­ra­tet er pålagt å samle inn, regist­rere og for­valte. Da jeg pre­sen­terte dette pro­sjek­tet for en gruppe jour­na­lis­ter og IT-folk tid­li­gere i høst, var en av kom­men­ta­rene: Utvik­lin­gen av grave­jour­na­lis­tikk er avhen­gig av at data­kil­dene åpnes.

Det fin­nes alt gode eksemp­ler på nyska­pende jour­na­lis­tikk der til­gang til ulike typer struk­tu­rerte data er en for­ut­set­ning. NRKs Makt­ba­sen er etter hvert godt kjent. Ame­ri­kanske Eve­ryBlock en inspi­ra­sjon for mange. Denne nye «jour­na­lis­tik­ken i kode» – data­støt­tet jour­na­lis­tikk – har Vox Pub­lica beskre­vet i flere artik­ler. Flere gode eksemp­ler skal bely­ses her på «Fakta først» fram­over.

Jak­ten på offent­lig sek­tors data må begynne med en kart­leg­ging av hvilke data­kil­der som fak­tisk fin­nes. I dag er det ingen enhet­lig prak­sis i offent­lig sek­tor når det gjel­der å infor­mere om hva slags data en virk­som­het sam­ler inn eller om den skal gjøre data­ene til­gjen­ge­lig — for ikke å snakke om i hva slags for­mat.

Vårt pro­sjekt kan bare være en begyn­nelse — en full­sten­dig kart­leg­ging er en kjempe­jobb, og dess­uten et uen­de­lig pro­sjekt, siden nye data­kil­der vil komme til. Obama-regje­rin­gens data.gov og det danske digitaliser.dk viser hvor­dan det kan gjø­res.

En debatt på NRK Beta i som­mer avslørte et stort enga­sje­ment for saken. Er du blant dem som har kunn­skap om data­kil­der i offent­lig sek­tor, er du hjer­te­lig vel­kom­men til å dele infor­ma­sjo­nen. I første omgang har vi opp­ret­tet et regne­ark der basis­in­for­ma­sjon kan leg­ges inn av alle som vil.

Pres­sens orga­ni­sa­sjo­ner har lenge arbei­det for mer åpen­het i offent­lig sek­tor, sær­lig gjen­nom doku­mentof­fent­lig­het. De fleste, om ikke alle, depar­te­men­ter, eta­ter, kom­mu­ner har i dag en offent­lig post­jour­nal. Alle kan begjære inn­syn i doku­men­tene. Mange virk­som­he­ter har også gjort post­jour­na­len til­gjen­ge­lig via egne nett­si­der.

Kam­pen om åpne post­jour­na­ler er vun­net, i hvert fall bestri­der ingen i dag prin­sip­pet om offent­lig­het i for­valt­nin­gen. Det arbei­des også med at depar­te­men­te­nes elekt­ro­niske post­jour­nal skal bli til­gjen­ge­lig for alle (ikke bare jour­na­lis­ter, som i dag). 

Det logiske neste skrit­tet er å få inn­syn i meng­dene av data det offent­lige sam­ler inn og for­val­ter. Det betyr ikke abso­lutt alle data, for en god del data er med rette skjer­met av per­son­vern­hen­syn. Men det er ingen tvil om at langt flere data­kil­der enn dem som er til­gjen­ge­lig i dag, kan fri­gis for ned­las­ting og videre­bruk.

I den nye offent­lig­hets­lo­ven er det tatt inn en para­graf om rett til å kreve inn­syn i sam­men­stil­ling av opp­lys­nin­ger fra data­ba­ser. Dette styr­ker mulig­he­ten til å få inn­syn i data­ene (selv om det også er et muli­gens uhel­dig for­be­hold om at sam­men­stil­lin­gen må kunne gjø­res med «enkle fram­gangs­må­tar»).

Offent­lig infor­ma­sjon skal være offent­lig, som Håkon Wium Lie sier:

Når man som skatte­be­ta­ler beta­ler for pro­duk­sjon av infor­ma­sjon, er det rime­lig å kreve til­gang til infor­ma­sjo­nen i etter­kant. Vi beta­ler eksem­pel­vis stor­tings­re­pre­sen­tan­tene for å lage lover, og da er det rime­lig å kreve at lovene skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig. Et annet vik­tig argu­ment er verdi­ska­ping. Ved å pub­li­sere grunn­data fritt på nett kan nye virk­som­he­ter bygge nye pro­duk­ter oppå. Mange virk­som­he­ter vil eksem­pel­vis kunne ta i bruk kart­data på sine nett­si­der. Dette fører til bedre tje­nes­ter for inn­byg­gerne og med tiden økte skatte­inn­tek­ter.

Tips og inn­spill blir vi svært glade for! Bruk kom­men­tar­fel­tet, eller kon­takt oss direkte på e-post: olav.ovrebo@infomedia.uib.no

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. Både New Zea­land og Stor­bri­tan­nia har nettje­nes­ter som pub­li­se­rer akti­vi­tet fra regjering/ting på http://theyworkforyou.co.nz og http://www.theyworkforyou.com/

  Dette er kan­skje ikke den typen data som vil skape de mest tab­lo­ide over­skrif­tene, men som inn­ly­sende kan bru­kes i rese­arch-sam­men­heng og grave­sa­ker. Det er fint å kunne sjekke om de folke­valgte hen­ger i. Det er klart det er svak­he­ter i alle sys­te­mer, også disse hvor noen typer hand­lin­ger ikke regist­re­res og den folke­valgte fram­står som mindre flit­tig enn rea­li­te­ten til­sier, men: det var på tide at dette duk­ket opp også i Norge. Og det har det gjort.
  Bus­ke­rud­ben­ken http://buskerudbenken.dt.no er i beta, men leve­rer i samme baner som nevnte Bri­tiske og New Zea­landske tje­nes­ter.

  Det er edda media som hol­der på med denne utvik­lin­gen, og det er der­med ikke uten­ke­lig at dette sprer seg innen Eddas aviser, i den grad det viser seg å set­tes pris på. En liten notis om pro­sjek­tet (datert 25.aug 09) fin­nes på http://sandkasse.eddamedia.no/2009/08/25/buskerudbenken-databasetjeneste-i-beta/

  Bus­ke­rud­ben­ken er en type tje­neste som er 100% avhen­gig av til­gang på offent­lig data i maskin­les­bart for­mat. Det er utro­lig vans­ke­lig å si hvilke andre tje­nes­ter som kan lages, hvis vi bare hadde visst hvilke data som fin­nes!

 2. Takk for tip­set om Bus­ke­rud­ben­ken. Den ser vir­ke­lig vel­dig lovende ut, og det er lett å se for seg at tje­nes­ten kan utvi­des. Feks. med RSS-feed og/eller nyhets­brev-vars­ling når det sna­ppes opp ny akti­vi­tet hos en repre­sen­tant. For­hå­pent­lig kan det at mediene begyn­ner å lage slike tje­nes­ter også føre til at Stor­tin­gets vote­rings­data blir til­gjen­ge­lig ras­kere enn det som er til­felle i dag.

 3. […] Olav Anders Øvrebø om Data er fakta vi kan bruke […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen