Ny bruk av “gamle” persondata

Samfunnets persondatabaser er ikke Fretex-utsalg. Et kritisk blikk på viderebruk av data.

Det offentlige sit­ter med store mengder per­son­op­plysninger. Mange av disse er sys­tem­a­tis­erte slik at de er forholdsvis enkle å finne frem i.

Reg­istrerin­gene kan ha ulike formål:

  • Opplysnin­gene kan være sam­let inn i den hen­sikt å legge forhold­ene til rette for å opp­fylle borg­erens krav og ret­tigheter. Typisk velferds­goder og sosiale ytelser. Eller:
  • De kan være innhen­tet for å kunne kon­trollere at borg­eren opp­fyller de forut­set­nin­gene fel­lesskapet har defin­ert som vilkår for å ha og bruke defin­erte ret­tigheter. Eksem­pel: Inntekt- og for­mues-opplysninger; ’prikk’-regnskap fra motor­vogn-bruk som forut­set­ning for å få og beholde førerkort.

Per­son­op­plysnin­gene blir reg­istr­ert og sys­tem­a­tis­ert fra – hov­ed­sake­lig – to kilder: 

  • Per­so­n­en selv gir fra seg opplysninger under hen­vis­ning til sam­funns­fel­lesskapets behov og betingelser. Eller:
  • Opplysnin­gene innhentes fra pri­vate eller offentlige kilder som har kunnskap om ved­k­om­mende per­son­er: Banken, Poli­ti­et, Folkeregisteret.

Motviljen mot sletting øker

I dag hop­er astronomiske mengder nom­i­na­tive per­son­op­plysninger seg opp (‘nom­i­na­tive per­son­da­ta’ er opplysninger som direk­te eller uten særlig bety­delig innsats kan knyttes til en iden­titet — til Kari og Ola; deg og meg).

Lagringsme­di­ene blir ikke bare større og større; de blir også bil­ligere og bil­ligere i anskaf­felse og bruk. Det koster alt­så lite eller intet å arki­vere data som er registrert.

Et sen­tralt prin­sipp i europeisk per­son­vernlov­givn­ing kan for­muleres slik: Per­son­op­plysninger som innhentes for ett, bestemt for­mål skal slettes når for­målet enten er opp­fylt eller av andre grun­ner er falt bort.

Det er Datatil­synets erfar­ing i kon­trol­lvirk­somheten, at dette prin­sip­pet ikke alltid respek­teres og etter­leves. Og at ten­densen går i ret­ning av at motvil­ligheten vis-a-vis slet­ting øker.

Men årsak­en er ikke bare at det ikke koster stort å beholde per­son­da­ta lagret, eller man­glende bevis­s­thet om slet­te­for­p­lik­telsen: Like ofte kan det være ønske om alter­na­tiv bruk til nye kjente eller muli­gens ven­tende, inter­es­sante for­mål som gjør at knap­pen ’delete’ for­blir urørt.

Bruk til andre formål frister

Når Kreftreg­istret gjen­nom flere år tok vare på og lagret pos­i­tive funn hos de under­søk­te kvinnene, var det ingen av de berørte som syntes det var annet enn rimelig og naturlig. Men når lagrin­gen også kom til å omfat­te neg­a­tive funn stilte sak­en seg annerledes. Kvinnene var ikke direk­te for­t­alt om lagrin­gen, og det er vel også tvil­somt om de burde ha forstått at de havnet i et reg­is­ter med opplysnin­gene om seg selv og om ’ikke-fun­net’.

Men Kreftreg­istret tenk­te som så at engang i fremti­den kan det bli inter­es­sant å granske nærmere sam­men­henger og føringsmøn­stre som det i dag ikke forskes på av ulike årsak­er, men som ville kunne kaste nytt lys og gi ny erk­jen­nelse engang i en nærmere eller fjernere fremtid. Det er i alle del­er et aktverdig resonnement. 

Georg Apenes (foto: Berit Roald, Scanpix)

Georg Apenes (foto: Berit Roald, Scanpix)

Sam­tykke kunne og burde vært innhen­tet. At det ikke ble gjort, anfek­ter ikke de sak­lige begrun­nelsene for å ønske også dette store del-mate­ri­alet fra mam­mo­grafi­un­der­søkelsen bevart for ettertiden. 

Rundt omkring i for­valt­nin­gens skuf­fer og skap lig­ger det kilder til per­son­kunnskap. Disse kan ha bety­delig ver­di ved bruk i andre sam­men­henger enn de som de opprin­nelig er innhen­tet for. Nyt­ten kan enten være for primærk­ilden selv eller hennes lege, lån­giv­er, lens­mann eller ligningskontor. 

Spek­tret av spe­si­fis­erte per­son­op­plysninger som er innhen­tet under ett sett forut­set­ninger og som der­for hin­dr­er senere bruk for helt andre for­mål, for eksem­pel forskn­ing, er vidt. Enhver skjøn­ner at et abortreg­is­ter i slike situ­asjon­er nød­vendigvis bør behan­dles atskil­lig mer for­sik­tig enn for eksem­pel et vaksi­nasjon­sreg­is­ter. Sen­si­tiviteten vil være avgjørende. At en oms­tendighet knyt­tet til men­nes­kets liv, over tid, rys­ter av seg tabu­forestilinger og almin­nelig­gjøres i offent­lighetens lys, kan, etter mitt skjønn ikke automa­tisk føre til at et his­torisk reg­is­ter tilgjengeliggjøres. 

Per­son­vernlov­givnin­gen og per­son­vern­re­g­lene vern­er om den enkeltes uttalte eller antat­te inter­esse, og kan man ikke innhente sam­tykke til nytt, alter­na­tivt bruk, bør opplysnin­gene holdes tilbake – i hvert fall i sin nom­i­na­tive form. Det bør ikke aksepteres at et fler­tall i en gruppe som aktivt eller gjen­nom pas­sivitet antas å ha sam­tykket til ny bruk av gam­le data om dem, også skal binde et pro­test­erende min­dretall når det dreier seg om sen­si­tive opplysninger.

Det er her også naturlig å minne om at de store gjen­nom­brud­dene i genetisk forskn­ing for det første gjør det mulig stadig mer pre­sist å kunne fast­slå og kart­legge til­stander og egen­skaper for data­sub­jek­tets biol­o­giske lin­je til slek­t­ninger. Og, for det andre, vil omfat­tende og detal­jert, genetisk viten om ett indi­vid kunne rep­re­sen­tere etiske ’pekere’ mot andre som det kan­skje ville være direk­te umoral­sk å oppsøke.

Sam­tidig må vi huske på at dig­i­talis­erin­gen av his­toriske kilder knyt­tet til per­son­er, for eksem­pel kirke­bøk­er og man­ntall, gjør det stadig enklere å få vite hva old­e­far døde av og hvor beste­far bodde gjen­nom sitt livs­løp – hvilket kan til­by pikante adress­er for eksem­pel på Jæren.

Det myndige menneske

Det elek­tro­n­iske verk­tøyet set­ter oss i stand til å trekke sen­si­tive kon­klusjon­er i sam­men­hen­gende analyser av hver for seg såre triv­ielle og banale data. VISA-bankens kunnskaper om mine innkjøp hos Meny i løpet av en måned, vil kunne fortelle urette ved­k­om­mende atskil­lig om mine van­er, prefer­anser og prioriteringer….

Hen­sik­ten bak per­son­ver­net er å fastholde – helst utdype – at borg­eren blir behan­dlet og betrak­tet som ”Et Myn­dig Men­neske”. En som blir tatt på alvor; en som har krav på respekt for sin integritet.

Umyn­dig­gjørelse — endog i sub­tile for­mer – vil kunne få uop­pret­telig neg­a­tive kon­sekvenser for de pilarene vår sam­funns­form – rettsstat­en og demokrati­et – hvil­er på. Der­for bør det offentlige utvise den største var­somhet når det gjelder tiltak som enten neglis­jer­er eller direk­te desavuer­er min styringsrett til opplysninger om meg selv.

Sam­let sett er per­son­op­plysningsreg­istrene i stat og kom­mune gigan­tiske datavare­hus. Der kan man finne det meste. Men før gjen­bruket bør det offentlige ta den tiden, det bry­deri­et og de utgiftene som trengs for å skaffe frem et behan­dlings­grunnlag: Et aktivt, informert og fritt samtykke.

Aggregerte data: Muligheter og fallgruver

Hit­til har jeg i disse betrak­t­nin­gene tatt utgangspunkt i nom­i­na­tive per­son­da­ta. Det er imi­dler­tid også inter­es­sant å drøfte videre­bruk av data som ikke kan knyttes direk­te til per­son­er — aggregerte data.

Det offentlige oppret­ter, for­val­ter og utvikler også per­son­data­bas­er med overdådi­ge per­son­data­mengder som i sin aggregerte form kan gi nyt­tig infor­masjon. Ikke minst for markeds­førere, sam­funns­plan­leg­gere, utbyg­gere — eller journalister.

Britenes sta­tis­tiske sen­tral­byrå har delt de forente kongdømmene inn i 103 defin­erte, sosio-geografiske typer. Med utgangspunkt i data fra de regelmes­sige folketellin­gene, kan de gi markeds­førere nyt­tige opplysninger om hvor det kan lønne seg å satse. Og hvor defin­erte typer var­er og tjen­ester sta­tis­tisk sannsyn­lig ikke vil finne inter­esserte kjøpere.

Takket være gjeldende regler for masseut­lev­er­ing av skat­te­da­ta, er det nå en enkel sak i Norge å finne ut gjen­nom­snit­tlige karak­ter­is­ti­ka for et geografisk område som er defin­ert som et postnummer. 

På mine kan­ter av lan­det med­førte dette at poli­tiske parti­er tok hen­syn til inntek­ts- og for­mues­forhold når de pri­or­iterte innsat­sen før sen­este Stort­ingsvalg: — Her er det nok ikke mye å hente; her gid­der vi ikke å gjen­nom­føre noen ‘bank på’-aksjon… Muli­gens intet stort tap for de berørte av boikot­ten, men ikke desto min­dre tankevekkende ?

For noen år siden økte antallet hjem­løse i New York City plut­selig og drama­tisk. Byens borg­er­mester ba om å få vite hva som karak­teris­erte denne plut­selig vok­sende grup­pen, og fant da frem til hvem som befant seg i risiko­grup­pen — de som man kunne reg­ne med sto i fare for utkas­telse fra sine hjem og bost­ed­er. Og så sendte han kom­mu­nale funksjonær­er ut til dem i den hen­sikt å fore­bygge: Refi­nan­siere, skaffe lån og ned­be­tal­ing­sor­d­ninger osv. for borg­ere som kan­skje ikke selv hadde de nød­vendi­ge ressurs­er for å utnytte eksis­terende, men ikke påak­t­ede ordninger.

En god jour­nal­ist vil selvsagt vite noe om den invi­tasjon til forhast­ede slut­ninger om den enkelte enhver gen­er­alis­er­ing vil innebære. Ikke for ingent­ing sies det at ‘sta­tis­tikk’ — nest etter de ‘sorte’ og de ‘hvite’ — er den mest bruk­te for­men for løgn.

Det er alt­så fullt mulig å holde seg per­son­vernlov­givnin­gen etter­ret­telig og unngå over­tramp i forhold til per­son­op­plysningsloven, men likev­el komme galt av sted for­di man reg­n­er med at alt som karak­teris­er­er den defin­erte grup­pen automa­tisk også gjelder den enkelte medlem av den samme grup­pen. Når for noen år siden en avis i Cal­i­for­nia samkjørte lis­ten over inneha­vere av kjøreko­rt med lis­ten over mot­tagere av offentlige bidrag til blinde og svaksynte, fant den ut at det kjørte 18 blinde omkring på statens veier. 

Den slags blir det selvsagt fen­gende over­skrifter av, men for at sam­men­still­in­gen av de to basene skal kunne gi edru­elig mening, var det nød­vendig for avisens medar­bei­dere å grave seg bakover i tallene.

Og selvføl­gelig har man hørt om man­nen som druknet i elven som var gjen­nom­snit­tlig 40 cm dyp.…?

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Apenes blogget i dag om at motvil­jen til å slette per­son­da­ta rundt om øker. På tross av at «kon­trak­ten» de er innsam­let med hjem­mel i er utgått. «Kjekt å ha» er […]

til toppen