Apokalypse eller romantikk?

Vil papiravisens økonomi ta seg opp igjen, eller er det på tide å tenke nytt rundt finansiering av journalistikk? Les referat og se video fra seminar.

Det­te var spørs­må­let som ble debat­tert på semi­na­ret «Jour­na­lis­tik­kens kår» i Ber­gen fre­dag. Semi­na­ret ble orga­ni­sert av Chris­ti­an Michel­se­ns Insti­tutt og UiB, og i pane­let satt medie­kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal og redak­tør i Klasse­kam­pen Bjør­gulv Braa­nen. Omdal er for tiden også til­knyt­tet Insti­tutt for Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB gjen­nom et pro­sjekt som skal se på den seriø­se jour­na­lis­tik­kens vil­kår i et end­ret medielandskap.

Omdal: «Verden blir aldri den samme trygge igjen»

Omdal åpnet semi­na­ret med å hev­de at end­rin­ge­ne som nå skjer i  medie­mar­ke­det må anse­es som grunn­leg­gen­de og vari­ge, og ikke bare som et resul­tat av finans­kri­sen. Nye lese­mønst­re gjør at opp­lags­tal­le­ne fal­ler og at annonse­inn­tek­te­ne for­svin­ner, og det­te gjør at papir­avi­se­nes øko­no­mis­ke grunn­lag blir borte. I til­legg fører utvik­lin­gen av ny tek­no­lo­gi til at skil­let mel­lom jour­na­lis­ter og ama­tø­rer vis­kes ut, og sam­men vil det­te gå utover det han kal­ler for «accoun­ta­bi­li­ty jour­na­lism». Spørs­må­let som da må stil­les, er: hva skal man gjø­re hvis mar­ke­det ikke selv kan finan­siere slik journalistikk? 

Se video­opp­tak av Omdals fore­drag her:

Utgans­punk­tet for debat­ten må, iføl­ge Omdal, være at den gam­le finan­sie­rings­mo­del­len ikke len­ger kan støt­te seriøs jour­na­lis­tikk og at nye model­ler der­med må til. Jour­na­lis­tik­ken er fore­lø­pig like­vel ikke i en situa­sjon hvor den må red­des, men den må til­pas­ses de end­rin­ge­ne som nå skjer. Der­for har han tatt til orde for at det må vur­de­res om ikke presse­støt­ten kan for­de­les anner­le­des slik at den seriø­se jour­na­lis­tik­ken ikke blir borte. Det vik­tigs­te er, mener Omdal, at en må se på hvor­dan støt­ten kan dis­po­ne­res slik at den finan­sie­rer jour­na­lis­tikk og ikke Nors­ke Skog. Han fore­slår der­for å la deler av presse­støt­ten gå til enkelt­jour­na­lis­ter eller jour­na­lis­ter som har orga­ni­sert seg i koope­ra­ti­ver, og som for­plik­ter seg til å leve­re pro­duk­ter av høy jour­na­lis­tisk kva­li­tet, til hvil­ken som helst kanal. Der­med kan en sik­re at en frem­de­les får til­gang til seriøs jour­na­lis­tikk selv om papir­avi­sen skul­le bli borte.

Braanen: Ingen grunn til svartmaling

Bjør­gulv Braa­nen inn­tok på sin side et annet per­spek­tiv på det som for tiden skjer i medie­mar­ke­det, og hev­det at det er ingen grunn til å svart­male det nors­ke presse­bil­det. Braa­nen pek­te på at Omdal teg­ner et apo­ka­lyp­tisk bil­de av situa­sjo­nen, og hev­det at å gå inn inn i en dis­ku­sjon rundt offent­lig medie­støt­te med et under­grunns­bil­de som utgangs­punkt ikke er spe­si­elt hel­dig. Iføl­ge Braa­nen må man ven­te noen år før man kan se hva som er kon­se­kven­se­ne av de end­rin­ge­ne medie­mar­ke­det nå står oven­for. En end­ring i presse­støtte­reg­le­ne kan være mer til ska­de enn til nyt­te, sa han. 

Se video­opp­tak av Braa­nens fore­drag her:

Braa­nen opp­sum­mer­te sin kom­men­tar til Omdals for­slag til en ny for­de­ling av presse­støt­ten med å vise til at en end­ring i for­de­lin­gen på fle­re måter kan gå utover det nors­ke medie­mang­fol­det. Han vis­te til at mang­fol­det sik­rer demo­kra­ti­et, offent­lig­he­ten og poten­sia­let for den kri­tis­ke jour­na­lis­tik­ken, og hev­det at det er ingen meka­nis­me i Omdals for­slag for å opp­rett­hol­de det­te mang­fol­det. Når jour­na­lis­te­ne fritt kan sel­ge stof­fet sitt til den kana­len de øns­ker kan en i pri­sip­pet ende opp med en stor mono­polavis som kjø­per alt stof­fet jour­na­lis­te­ne produserer.

I til­legg la han hel­ler ikke skjul på at hans egen avis Klasse­kam­pen, i lik­het med de fire and­re såkalt riks­dek­ken­de menings­bæ­ren­de avi­se­ne, samt num­mer 2‑avisene, er avhen­gi­ge av presse­støt­ten for å over­le­ve. Bare en liten end­ring i dagens for­de­ling kan få sto­re kon­se­kven­ser for avi­se­ne som mot­tar den, og hvis dis­se avi­se­ne går under vil det være en kata­stro­fe for medie­mang­fol­det. Han hev­det også at støt­ten som er med på å opp­rett­hol­de dis­se avi­se­ne ikke på langt nær er stor nok for å utvik­le nett­ut­ga­ver som i til­fel­le kan ta over papir­avi­sens posi­sjon. En end­ring i presse­støt­ten vil på den måten gå hardt utover medie­mang­fol­det ved at man­ge små nors­ke aviser går under, sam­ti­dig som det ikke blir fri­gjort nok mid­ler til å stab­le et godt alter­na­tiv på beina. 

Se video­opp­tak av debat­ten etter fore­dra­ge­ne her:

Et annet poeng for Braa­nen var vik­tig­he­ten av å la objek­ti­ve kri­te­ri­er lig­ge til grunn for for­de­lin­gen av presse­støt­ten. I dag blir presse­støt­ten for­delt på bak­grunn av opp­lags­tall og kon­kur­ranse­si­tua­sjon, men Omdals for­slag om  å la presse­støt­ten gå til enkelt­jour­na­lis­ter vil åpne for sub­jek­ti­ve vur­de­rin­ger for utde­lin­gen av støt­ten. Dis­se vur­de­rin­ge­ne vil gjer­ne bli gjort av et «elite­ut­valg», og der­med vil det i prin­sip­pet bli kref­ter uten­for redak­sjo­nen som bestem­mer hva som skal kom­me på trykk i avi­se­ne. Det­te vil­le, iføl­ge Braa­nen, være et til­bake­skritt hel­ler enn et frem­skritt for den nors­ke pressestøtten.

For romantisk?

Omdal svar­te Braa­nen med å hev­de at hvis han selv anla et apo­ka­lyp­tisk per­spek­tiv, var Braa­nen for roman­tisk i sin frem­stil­ling. Han hev­det at slik situa­sjo­nen er nå har medie­hu­se­ne kun mulig­het til å gjø­re det de må gjø­re, som å rap­por­te­re fra det som skjer i lokal­mil­jø­et, og de har ikke nok res­sur­ser til å dri­ve med grun­dig, under­sø­ken­de jour­na­lis­tikk. Han hev­det også at beman­nin­gen ikke kom­mer til å ta seg opp igjen, og det er der­for det er vik­tig å se på and­re måter å orga­ni­se­re medie­støt­ten på.

Video­opp­ta­ke­ne er pro­du­sert av stu­den­ter ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap. Opp­ta­ke­ne kan også las­tes ned fra insti­tut­tets podkast-side, blant annet i HD. 

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen