Hva er nytten av offentlige data?

Bare harde fakta og tunge eksempler duger for å overbevise politikere om nytten av å frigi data.

Inter­es­sen for videre­bruk av offent­lig sek­tors data har til­syne­la­ten­de ald­ri vært stør­re. Bri­ter og ame­ri­ka­ne­re har gått foran med sine nasjo­na­le og loka­le data­kilde­sam­lin­ger. Men det­te er bare begyn­nel­sen. Skal det bli vir­ke­lig dyna­mikk og fart over utvik­lin­gen, må fakta­grunn­la­get bli bed­re, sier John Sheri­dan, en av dem som har arbei­det fram den bri­tis­ke data.gov.uk. Poli­ti­ke­re vil ikke ta tun­ge prin­sipp­be­slut­nin­ger om fri­gi­vel­se av data­kil­der uten å base­re dem på «evi­dens» — et solid empi­risk grunn­lag. Løse anek­do­ter og opti­mis­tis­ke vyer hol­der ikke.

«Vi må arbei­de hardt med å sam­le inn empi­ri og byg­ge en evi­dens­base», sa Sheri­dan under kon­fe­ran­sen «Offent­li­ge Data i Spil» i Køben­havn sist tors­dag (hele kon­fe­ran­sen ble tatt opp på video; jeg vil opp­da­te­re det­te inn­leg­get når file­ne er ute).

Et eksem­pel på hva Sheri­dan mener: Hva skjer med etter­spør­se­len etter data fra offent­li­ge virk­som­he­ter når data­sett fri­gis? Øker den kraf­tig? Å få fram eksemp­ler må prio­ri­te­res høyt fram­over, sa Sheri­dan.

Kon­fe­ran­sen i Køben­havn bidro nett­opp til opp­byg­gin­gen av en eksem­pel­base. Det ble kåret tre spen­nen­de vin­ne­re av den dans­ke ide­kon­kur­ran­sen om videre­bruk av offent­li­ge data. Og fle­re inn­le­de­re og del­ta­ke­re, sær­lig Peter Cor­bett fra ame­ri­kans­ke iStra­te­gy­Labs for­mid­let inter­es­san­te eksemp­ler, både på kon­kret videre­bruk i form av tje­nes­ter og i form av ini­tia­ti­ver for å fri­gi data. Her er de jeg noter­te i løpet av dagen, i uprio­ri­tert rekke­føl­ge:

 • Code for Ame­rica: Et nytt ini­tia­tiv del­vis inspi­rert av det frem­gangs­rike Teach for Ame­rica. Flin­ke IT-utvik­le­re skal rekrut­te­res som sti­pen­dia­ter og utplas­se­res i et år i byer som øns­ker å for­bed­re sitt digi­ta­le tje­neste­til­bud. Det førs­te året søkes det etter 25 sti­pen­dia­ter og fem byer (se mer om ini­tia­ti­vet.)
 • It’s your par­la­ment: Helt ny tje­nes­te lan­sert den­ne uken. Gir over­sikt over stem­me­giv­ning i Euro­pa­par­la­men­tet for­delt på enkelt­re­pre­sen­tan­ter (for eksem­pel Eva Joly), parti­grup­per og tema. Siden er laget av dans­ke Buhl & Ras­mus­sen, som også står bak Hvem stem­mer hvad, omtalt før her på blog­gen.
 • Wash­ing­ton DCs data­kil­der: USAs hoved­stad var tid­lig ute med å fri­gi data og har kan­skje den størs­te av de loka­le data­ka­ta­lo­ge­ne. Til og med en nes­ten-live feed fra poli­ti­et med de sis­te inn­brudd, over­fall og så vide­re. Ide­kon­kur­ran­sen Apps for Democracy sprang ut av et øns­ke fra byens tek­no­logi­di­rek­tør om å gjø­re data­kil­de­ne mer nyt­ti­ge. Cor­bett pre­sen­ter­te noen av vin­ner­ne, og for­tal­te også at kon­kur­ran­sen inspi­re­rer til mer inno­va­sjon; nye tje­nes­ter duk­ker gjer­ne opp i kjøl­van­net av en slik kon­kur­ran­se.
 • I live at…: Med utgangs­punkt i inn­byg­ge­rens adres­se pre­sen­te­res skred­der­sydd infor­ma­sjon om det loka­le tje­neste­til­bu­det, kri­mi­na­li­tets- og demo­gra­fisk pro­fil.
 • Arey­ou­sa­fedc er et «trus­sel-o-meter» bereg­net på mobil­bruk. Beveg deg rundt i byen og få kon­ti­nu­er­lig opp­da­te­ring av om du befin­ner deg i et far­lig eller trygt områ­de.
 • Sik­ker sjang­ling — nok en kri­mi­na­li­tets­fo­ku­sert appli­ka­sjon. For­tel­ler deg hvor det er trygt å snub­le rundt i bedug­get til­stand når du for­la­ter et av byens popu­læ­re ute­ste­der.
 • Park It Dc: Hjel­per deg med å fin­ne par­ke­rings­plass og infor­me­rer om hvor det er øde­lag­te par­ko­met­re, med mer.

Cor­bett ga noen gode råd om hvor­dan ide­kon­kur­ran­ser som Apps for Democracy bør arran­ge­res: Gjør det enkelt og rime­lig, styr unna de tun­ge og tid­kre­ven­de anbuds­pro­ses­se­ne. Hele pro­ses­sen fra ide via utlys­ning til kåring tok to måne­der. Pris­sum­men var 20.000 dol­lar for­delt på man­ge små pri­ser. Man fikk mye for pen­ge­ne, for å si det sånn — noen av utvik­ler­ne som lever­te inn appli­ka­sjo­ner had­de brukt hundre­vis av timer på arbei­det. Med hjelp fra Cor­bett & co har Wash­ing­ton nå holdt kon­kur­ran­sen to gan­ger. Resul­ta­tet er 47 appli­ka­sjo­ner for web, iPhone og Face­bo­ok. Ver­di­en av det­te anslo Cor­bett til 2,3 mil­lio­ner dol­lar, og spur­te: Hva vil­le det kos­tet byen å hyre inn folk til å ska­pe det sam­me resul­ta­tet ut av de offent­li­ge data­ene? Hele pro­ses­sen og pre­mie­pot­ten har kos­tet byen 50.000 dol­lar totalt, iføl­ge Cor­bett.

Fle­re av tje­nes­te­ne og pro­gram­me­ne som ble levert inn er let­te, under­hol­den­de grei­er, og kan­skje ikke noe som vil impo­ne­re en skep­tisk topp-poli­ti­ker om nyt­ten av videre­bruk. Men som John Sheri­dan bemer­ket: Kon­kur­ran­ser (den bri­tis­ke Show us a bet­ter way er nok et eksem­pel) er et godt virke­mid­del for­di de får fram hundre­vis av ide­er som en stats­råd for­står at saks­be­hand­ler­ne ikke kun­net kom­met opp med selv. Og: De små, enk­le appli­ka­sjo­ne­ne leg­ger grunn­la­get for kom­men­de, mer spen­nen­de løs­nin­ger.

Her er Cor­betts pre­sen­ta­sjon:

Apps for Democracy and Open Govern­ment Data as Pre­sented in Copen­ha­gen

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

9 KOMMENTARER

 1. Hei,

  For­ny­ings­de­par­te­men­tet er helt enig i at det er vik­tig å løf­te frem gode eksemp­ler. Det viser jo alle de strå­len­de appli­ka­sjo­ne­ne som har blitt pro­du­sert i for­bin­del­se med kon­kur­ran­se­ne dere nev­ner. Nett­opp der­for job­ber vi med å få på plass en lig­nen­de kon­kur­ran­se i Nor­ge. Detal­je­ne i utlys­nin­gen er ikke helt kla­re ennå, men de kom­mer snart!

  Sver­re Andreas Lun­de-Dan­bolt
  Første­kon­su­lent i For­ny­ings­de­par­te­men­tet

 2. Hei @slundedan
  Så bra! Men når skal vi vite mer om kon­kur­ran­sen?

 3. Dere kan jo for­sø­ke online col­la­bo­ra­tion i utfor­min­gen av kon­kur­ran­sen også.

  I Fri­Bit skrev vi en fors­ker­søk­nad til forsk­nings­rå­det sam­men med man­ge and­re. vi had­de ikke spe­si­elt pei­ling på fors­ker­søk­na­der, men resul­ta­tet ble svært bra. Vi bruk­te Goog­le Docs til sam­hand­ling, og resul­ta­tet ble lagt ut som Nor­ges førs­te CC lisen­sier­te og pub­li­ser­te fors­ker­søk­nad (lig­ger på http://www.inweave.org).

  Vur­der å gjø­re som Goog­le i sin And­roid Chal­len­ge, med å ha trinn­vis pre­mi­er. Ta også med at for­sla­ge­ne må være fritt lisen­sier­te, blir det mye enk­le­re å dri­ve videre­ut­vik­ling. Man får da en stor kode­base man kan gjen­bru­ke til å lage helt nye tje­nes­ter!

  Mas­se man kan gjø­re =)

 4. Du etter­ly­ser eksemp­ler på bruk av offent­li­ge data. Det har ikke skjedd så mye av det­te i Nor­ge, men når data­ene kom­mer, så vil de nok bli brukt.

  Et eksem­pel er bru­ken av skatte­lis­te­ne. (En bruk jeg for­så­vidt ikke er helt enig i, men pres­sens bruk, både til kik­ker­for­mål og til ana­lyse­for­mål er gans­ke gode.)

  Et annet eksem­pel er da Skatte­eta­ten for noen år siden la ut Lig­nings­ABC på net­tet. Det­te er ret­nings­lin­jer for hvor­dan skatte­reg­le­ne skal tol­kes, og den boken som bru­kes mest på kon­to­re­ne. Der­for er til­gan­gen vik­tig. Ved at den­ne nå er på nett, kan alle lese i den (før måt­te man kjø­pe den tryk­te boken), og pres­sen (f.eks vi i Dine Pen­ger) kan lin­ke til de uli­ke reg­le­ne.

  Se også på Makt­ba­sen til NRK — hvor­dan åpne data der er brukt for å sam­le info.

  Had­de f.eks Lov­data åpnet sine baser — kun­ne vi i pres­sen laget over­sik­ter over advo­ka­ter i ret­ten, og hvor­dan de kla­rer seg. Man kan ikke bare bru­ke det­te som base for å sjek­ke om advok­ta­ten er gode, men pluk­ke ut advo­ka­ter som vin­ner mye og se hvor­for.

  Selv­føl­ge­lig vil man også fort — og mye enk­le­re enn i dag — ana­ly­ser dom­me­ne og se om dom­sto­le­ne føl­ger opp lov­gi­vers vil­je.

 5. Cars­ten: Ja, vi har de eksemp­le­ne du nev­ner og noen til (man­ge av dem omtalt her på blog­gen), men jeg mener vi tren­ger enda fle­re. Erfa­rin­ge­ne fra USA, Stor­bri­tan­nia, Dan­mark mm. har over­be­vist meg om det. Vi i Vox Pub­li­ca/Info­me­dia-insti­tut­tet har ambi­sjo­ner om å bidra til eksem­pel­sam­lin­gen. For tiden dis­ku­te­rer vi hvor­dan, men vi har pla­ner om ett eller fle­re kon­kre­te pro­sjek­ter der vi lager løs­nin­ger basert på videre­bruk av data.

 6. Det er for­skjell på å BRUKE og å SKAPE nye tje­nes­ter.

  Sta­tens kart­verks rådata for å lage egne kart vil slip­pe fri et enormt poten­sia­le for å SKAPE nye tje­nes­ter der geo­gra­fisk infor­ma­sjon inn­går.

  I det­te lig­ger alt­så noe gans­ke annet enn de begren­se­de og fer­dig­tyg­de løs­nin­ge­ne som nylig ble lan­sert for begren­set online bruk. Dis­se kan sam­men­lik­nes med å BRUKE Goog­le Maps på egen hjem­me­side.

  Vi tren­ger kart­data i man­ge and­re sam­men­hen­ger enn det­te.

  I helse­ve­se­net vil frie kart­data kun­ne bru­kes til å ska­pe øye­blikk­s­kart over epi­de­miers spred­ning eller få over­sikt i kata­strofe­om­rå­der. Det­te for­ut­set­ter at tje­nes­ten er til­gjen­ge­lig for helse­per­so­nell også uten nett.

  I sko­len kan frie kart­data bru­kes til å plas­se­re lokal­his­to­ris­ke ste­der rik­tig, og de kan kom­bi­ne­res med demo­gra­fisk infor­ma­sjon og mye annet.

  Der­som rådata for kart leg­ges ut fritt vil vi få se langt mer spen­sti­ge ting enn de to jeg nevn­te nå, men DET MÅ GJØRES FØRST, så folk kan begyn­ne å eks­pe­ri­men­te­re.

 7. […] Haa­kon Meland Erik­sen om Hva er nyt­ten av offent­li­ge data? […]

 8. Sver­re: Her er en nystar­tet wiki om euro­pe­is­ke Apps for Democracy-kon­kur­ran­ser.

 9. Kjempe­in­ter­es­sant emne!

til toppen