Folkeopplysning er vakkert

David McCandless fornyer journalistikken ved å sette forståelse foran nyhet.

Med nett­ste­det Infor­ma­tion is Beaut­i­ful og bok­ut­gi­vel­ser har David McCand­less blitt et kjent navn for alle som er inter­es­sert i utvik­lin­gen innen det raskt vok­sen­de fel­tet inter­ak­tiv visu­ali­se­ring av nyhe­ter og infor­ma­sjon og data­jour­na­lis­tikk.

Jeg vil tip­pe at McCand­less er mer kjent blant desig­ne­re og kunst­ne­re enn blant jour­na­lis­ter. Der­for var det slå­en­de at han tok utgangs­punkt i sin egen bak­grunn som jour­na­list da han i går pre­sen­ter­te ide­ene sine på semi­na­ret Visu­ali­zing Euro­pe i Brus­sel.

Data­vi­su­ali­se­ring er en ny form for foto­jour­na­lis­tikk, sa McCand­less. Med det mener han at man med visu­ell pre­sen­ta­sjon kan for­and­re per­spek­ti­vet på data­kil­der og infor­ma­sjon. Man kan ta «satel­litt­bil­der» av data, for eksem­pel ved å sam­men­stil­le data­sett og plot­te dem inn på et kart (her er et bil­de med eksemp­let han bruk­te på det­te).

For McCand­less drei­er data­vi­su­ali­se­ring seg om å «åpne sin­ne­ne og øke den gene­rel­le bak­grunns­for­stå­el­sen». Her synes jeg han leve­rer en vel­dig pre­sis beskri­vel­se av sitt eget pro­sjekt. Ofte drei­er visu­ali­se­rin­ge­ne hans seg rett og slett om enkel og effek­tiv pre­sen­ta­sjon av rene fakta­opp­lys­nin­ger. En gjen­gan­ger er gra­fikk som viser for­hol­det mel­lom enor­me penge­be­løp. Bil­lio­ner og mil­li­ar­der blaf­rer gjen­nom nyhets­bil­det hver dag, men McCand­less gjør for­skjel­len for­ståe­lig.

Den­ne måten å «øke bak­grunns­for­stå­el­sen» på vil man­ge nyhets­jour­na­lis­ter opp­fat­te som et steg bort fra det jour­na­lis­tik­ken egent­lig skal dreie seg om — jak­ten på den sis­te utvik­lin­gen i en sak. Men McCand­less’ suk­sess gir en peke­pinn på noe fle­re har vært inne på: Hva om pub­li­kum kan ha vel så stor nyt­te av å få pre­sen­tert fak­ta og kon­tekst som er helt sen­tra­le for den som vil for­hol­de seg til poli­tikk og sam­funn? Opp­lys­nin­ger som i tra­di­sjo­nell jour­na­lis­tikk for­ut­set­tes kjent og — nett­opp — gjem­mes i den usyn­li­ge bak­grun­nen.

Et eksem­pel kan være visu­ali­se­ring av bud­sjet­ter. Tra­di­sjo­nell jour­na­lis­tikk drei­er seg om de poli­tisk spen­nen­de krang­le­ne om end­rin­ger i for­hold til fjor­årets bud­sjett. Vik­tig nok, men end­rin­ge­ne er nød­ven­dig­vis små, og i blant er det sær­de­les nyt­tig å bli min­net om hva som er de sto­re pos­te­ne i bud­sjet­te­ne. Det hører også med til infor­ma­sjo­nen man må kjen­ne til for å være en poli­tisk opp­lyst bor­ger.

McCand­less har blitt popu­lær også for­di han lager mor­som­me ting, bare ta en titt på ani­ma­sjo­nen «Deb­tris». Du blir for­talt at du «egent­lig ikke har lov til å leke med data­ene», sa McCand­less i Brus­sel, men hvor­for ikke?

For data­jour­na­lis­tikk-inter­es­ser­te var­mer det å se at McCand­less og hans med­ar­bei­de­re pub­li­se­rer data­ene bak visu­ali­se­rin­ge­ne, slik at and­re kan sjek­ke kil­de­ne og vur­de­re om arbei­det hol­der mål (og det gjør de visst, McCand­less for­tal­te om ram­sal­te, men kon­struk­ti­ve til­bake­mel­din­ger). McCand­less har også grep om gjen­bruk av egne data, som i det sto­re arbei­det med å opp­sum­me­re forsk­nings­re­sul­ta­ter om effek­ten av kost­til­skudd. Her kan han hur­tig lage nye ver­sjo­ner når det kom­mer ny forsk­ning.

Se også:

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen