Folkeopplysning er vakkert

David McCandless fornyer journalistikken ved å sette forståelse foran nyhet.

Med nettst­edet Infor­ma­tion is Beau­ti­ful og bokut­givelser har David McCan­d­less blitt et kjent navn for alle som er inter­essert i utviklin­gen innen det raskt vok­sende fel­tet inter­ak­tiv visu­alis­er­ing av nyheter og infor­masjon og datajournalistikk. 

Jeg vil tippe at McCan­d­less er mer kjent blant designere og kun­st­nere enn blant jour­nal­is­ter. Der­for var det slående at han tok utgangspunkt i sin egen bak­grunn som jour­nal­ist da han i går pre­sen­terte ideene sine på sem­i­naret Visu­al­iz­ing Europe i Brussel.

Datavi­su­alis­er­ing er en ny form for foto­jour­nal­is­tikk, sa McCan­d­less. Med det men­er han at man med visuell pre­sen­tasjon kan foran­dre per­spek­tivet på datak­ilder og infor­masjon. Man kan ta “satel­lit­tbilder” av data, for eksem­pel ved å sam­men­stille datasett og plotte dem inn på et kart (her er et bilde med eksem­plet han bruk­te på dette).

For McCan­d­less dreier datavi­su­alis­er­ing seg om å “åpne sinnene og øke den generelle bak­grunns­forståelsen”. Her synes jeg han lev­er­er en veldig pre­sis beskriv­else av sitt eget pros­jekt. Ofte dreier visu­alis­erin­gene hans seg rett og slett om enkel og effek­tiv pre­sen­tasjon av rene fak­taop­plysninger. En gjen­ganger er grafikk som vis­er forhold­et mel­lom enorme penge­beløp. Bil­lion­er og mil­liarder blafr­er gjen­nom nyhets­bildet hver dag, men McCan­d­less gjør forskjellen forståelig. 

Denne måten å “øke bak­grunns­forståelsen” på vil mange nyhet­sjour­nal­is­ter opp­fat­te som et steg bort fra det jour­nal­is­tikken egentlig skal dreie seg om — jak­ten på den siste utviklin­gen i en sak. Men McCan­d­less’ suk­sess gir en pekepinn på noe flere har vært inne på: Hva om pub­likum kan ha vel så stor nytte av å få pre­sen­tert fak­ta og kon­tekst som er helt sen­trale for den som vil forholde seg til poli­tikk og sam­funn? Opplysninger som i tradis­jonell jour­nal­is­tikk forut­settes kjent og — net­topp — gjemmes i den usyn­lige bakgrunnen.

Et eksem­pel kan være visu­alis­er­ing av bud­sjet­ter. Tradis­jonell jour­nal­is­tikk dreier seg om de poli­tisk spen­nende kran­g­lene om endringer i forhold til fjorårets bud­sjett. Vik­tig nok, men endrin­gene er nød­vendigvis små, og i blant er det særde­les nyt­tig å bli min­net om hva som er de store postene i bud­sjet­tene. Det hør­er også med til infor­masjo­nen man må kjenne til for å være en poli­tisk opplyst borger.

McCan­d­less har blitt pop­ulær også for­di han lager mor­somme ting, bare ta en titt på ani­masjo­nen “Deb­tris”. Du blir for­t­alt at du “egentlig ikke har lov til å leke med dataene”, sa McCan­d­less i Brus­sel, men hvor­for ikke?

For data­jour­nal­is­tikk-inter­esserte varmer det å se at McCan­d­less og hans medar­bei­dere pub­lis­er­er dataene bak visu­alis­erin­gene, slik at andre kan sjekke kildene og vur­dere om arbei­det hold­er mål (og det gjør de visst, McCan­d­less for­t­alte om ram­salte, men kon­struk­tive tilbakemeldinger). McCan­d­less har også grep om gjen­bruk av egne data, som i det store arbei­det med å opp­sum­mere forskn­ingsre­sul­tater om effek­ten av kost­til­skudd. Her kan han hur­tig lage nye ver­sjon­er når det kom­mer ny forskning. 

Se også:

TEMA

D

atajour
nalisti
kk

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen