Fond finansierer nyskapende digitale medier

Britiske "4 Innovation for the Public" sikrer penger til oppstartsprosjekter. Målet: å redefinere "public service" i den digitale medieepoken.

Fondet ”4 Inno­va­tion for the Pub­lic” (4iP) ble etablert av all­mennkringkasteren Chan­nel 4 i 2008. For­målet er å støtte inno­v­a­tive ideer på dig­i­tale plat­tformer. På kort tid har 4iP, finan­siert av Chan­nel 4 og en rekke part­nere, gitt inter­es­sante resultater.

Fondet tilbyr finan­sier­ing og eksper­tise og sikr­er dermed at nyskapende mediepros­jek­ter kan bli realis­ert og forbedret. 4iP hen­ven­der seg til nyskap­ing innen medievirk­somhet i vid for­stand. Nytenkn­ing rundt bruk av dig­i­tale medi­er som også del­er kringkast­ingsin­sti­tusjo­nens verdi­grunnlag er en fellesnevn­er for prosjektene.

Ideer der utvikling av web­sider, spill eller mobil­te­knolo­gi står i sen­trum, har fått støtte. Ett eksem­pel er Audio­Boo, en plat­tform for å lagre, skape og dele lyd på nett. Et annet er Help Me Inves­ti­gate, en nett-tjen­este som hjelper folk til å samar­bei­de om å under­søke et tema. 

Mediebildet i det 21. århundre

Den tek­nol­o­giske utviklin­gen går raskt i ret­ning av et dig­i­talt mediebilde. Etablerte medie­in­sti­tusjon­er må være endringsvil­lige og ta utfor­drin­gene. TV-kanalen Chan­nel 4 har gjen­nom­ført en grundig eval­uer­ing av sin virk­somhet i møte med en dig­i­tal tid­salder. Pros­jek­tet ”Next on 4” ble startet i 2007, og 4iP sprang ut av dette arbeidet. 

Tom Loose­more fikk led­er­jobben, og ved tiltre­delsen skrev han ambisiøst om 4iP på sin per­son­lige blogg: ”The point of 4iP? To rein­vent Pub­lic Ser­vice Media for the 21st Century.”

Samar­beid om under­søkelser på helpmeinvestigate.com.

Fondet tar sik­te på å bygge opp og støtte dig­i­tale pros­jek­ter som kan levere etter­spurt innhold og tjen­ester med bety­delig nyt­tever­di for folk flest. Loose­more men­er fondet rep­re­sen­ter­er et av de største og mest spen­nende ini­tia­tivene for utvikling av nye dig­i­tale mediebedrifter i Eng­land. The Guardian har omtalt det som en liv­line for dig­i­tal nyskap­ing og “i beste fall et mirakel”. 

Nye ideer med stort spenn

4iP har støt­tet flere tiltak med stor spen­nvid­de, fra lyd­spor til papi­ravis­er. Blant disse er Audio­Boo, Help Me Inves­ti­gate og News­pa­per Club.

Audio­Boo
Audio­Boo ble lansert i 2009. Hen­sik­ten er å utvikle en dig­i­tal plat­tform for å lagre, skape og dele lyd på nett. Teamet bak Audio­Boo har store ambisjon­er; målet er å bli den ledende tjen­esten når det gjelder å lytte, ta opp eller dele lyd­spor. Kon­septet skal gi store muligheter for opp­tak av musikk eller små repor­tas­jer. I til­legg kan bilder bli knyt­tet til lyd­sporet og illus­trere innhold­et. Audio­Boo fun­ger­er for øye­b­likket via Web, iPhone og via oper­atørsys­temet Androids verk­tøy. Ifølge Guardian har 4iP gått inn med et sted mel­lom 25.000 og 100.000 pund i prosjektet. 

4iP støt­tet kon­septet på grunn av dets åpne plat­tform som blir en ressurs for både lyt­tere og ideskapere. 4iP har lagt vekt på inno­v­a­tiv og kreativ bruk av dig­i­tale løs­ninger med stort poten­sial til å formi­dle ulikt innhold til et bredt pub­likum. Tiltaket stim­ulerer til nytenkn­ing på det dig­i­tale plan. Med Audio­Boo kan man for eksem­pel rap­portere direk­te fra hen­delser på stedet med lyd og bilde. Det er imi­dler­tid ingen restrik­sjon­er i forhold til innhold­et man kan legge ut. Matopp­skrifter, musikk, egne dikt — mulighetene er uendelige.

Help Me Investigate 
Help Me Inves­ti­gate er en plat­tform og åpen are­na der alle som vil kan bidra til å sette dag­sor­den. Målet er å stim­ulere til samar­beid om spørsmål som fort­jen­er under­søkelse eller drøft­ing. Nye ytringsmu­ligheter og deltakelse i sam­funns­de­bat­ten åpn­er seg for folk flest. Brukere kan ta opp temaer som medi­ene ikke har gitt opp­merk­somhet. Menig­mann kan stille spørsmål og etterl­yse svar eller bidra med infor­masjon ved å bli del av et “under­søkelses­team”.

Pros­jek­tet ble lansert av Paul Brad­shaw, pro­fes­sor i jour­nal­is­tikk ved Birm­ing­ham City Uni­ver­si­ty, og mot­tok rundt 25.000 pund fra 4iP i støtte. Kon­septet likn­er til en viss grad på amerikanske Spot.Us (se vår tidligere sak om nyskap­ing i lokaljour­nal­is­tikk).

Help Me Inves­ti­gate fokuser­er på deltakelse og samar­beid, og dette er i tråd med for­målet til 4iP. Pros­jek­tkon­septet gjør det mulig å bygge opp nettverk av men­nesker på kort tid. Dermed utnyttes poten­sialet til hver enkelt deltak­er for å bel­yse et tema. Alle som har infor­masjon eller spørsmål, blir opp­for­dret til å samar­bei­de for å finne svar. Nettsi­den forsøk­er å senke terske­len for at ”man­nen i gata” kan delta i sam­funns­de­bat­ten og påvirke dag­sor­den. Nettsider som dette kan bli vik­tige sup­ple­menter til tradis­jonelle medi­er når det gjelder lokalt engas­je­ment og are­na for meningsytringer. 

Et eksem­pel på en under­søkelse laget med dette verk­tøyet tar for seg britiske lokalavis­ers dekn­ing av virk­somheten i kom­munestyr­er. Sarah Hart­ley lanserte under­søkelsen på Help Me Inves­ti­gate og opp­muntret pub­likum til å bidra. I dag er 40 per­son­er delak­tige i under­søkelsen.

News­pa­per Club
News­pa­per Club tilbyr et verk­tøy for å lage en papi­ravis ved å bruke innhold fra inter­nett. Pros­jek­tet tar sik­te på å dekke et nis­je­be­hov. News­pa­per Club kom­biner­er til­gan­gen på infor­masjon fra inter­nett og bevar­er sam­tidig nos­tal­gien ved avislesning. Teamet vek­t­leg­ger bruk­er­venn­lighet slik at det skal være enkelt å pro­dusere avisen. Sik­temålet er å nå ut til men­nesker som fort­satt ikke har til­gang til inter­nett, i til­legg til at flere heller fore­trekker et papir­for­mat frem­for å lese fra skjermen.

4iP har val­gt å støtte dette pros­jek­tet for­di infor­masjon kan nå ut til et bredere pub­likum og især til eldre lesere. 

Finansiering og partnerskap

4iP er organ­is­ert i Chan­nel 4 som del av kanalens avdel­ing for frem­tidig medie- og teknologiutvikling. Fondet er et samar­beid mel­lom Chan­nel 4 og et nettverk av part­nere over hele Storbri­tan­nia. Både offentlig sek­tor og pri­vat næringsliv har bidratt. I løpet av pilot­pe­ri­o­den på tre år har Chan­nel 4 satt av opp­til 20 mil­lion­er pund til 4iP. Chan­nel 4 bidrar dessuten med sitt vare­merke og sek­toreksper­tise. Eksterne inve­stor­er og part­nere har skutt inn opp­til 30 mil­lion­er pund i fondet.

Regionale part­nere spiller en vik­tig rolle. I dag samar­bei­der blant annet sel­skaper som Screen West Mid­lands, North­ern Ire­land Screen, Scot­tish Screen, York­shire For­ward og Screen York­shire med fondet. 

I til­legg til de regionale part­nerne kon­sen­tr­erer noen bidragsytere seg om spe­si­fikke områder, for eksem­pel the Nation­al Endow­ment for Sci­ence, Tech­nol­o­gy and the Arts og The Arts Coun­cil of England. 

Pros­jek­t­part­nere utgjør den siste grup­pen av bidragsytere til 4iP. De bidrar på ett og ett pros­jekt etter­som ideer, kon­sept og plat­tformer tar form.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo. Tor-Einar H. Skin­lo said: Fond finan­sier­er nyskapende dig­i­tale medi­er: http://bit.ly/axo2cj […]

til toppen