Fond finansierer nyskapende digitale medier

Britiske "4 Innovation for the Public" sikrer penger til oppstartsprosjekter. Målet: å redefinere "public service" i den digitale medieepoken.

Fon­det ”4 Inno­va­tion for the Pub­lic” (4iP) ble etab­lert av all­menn­kring­kas­te­ren Chann­el 4 i 2008. For­må­let er å støt­te inno­va­ti­ve ide­er på digi­ta­le platt­for­mer. På kort tid har 4iP, finan­siert av Chann­el 4 og en rek­ke part­ne­re, gitt inter­es­san­te resul­ta­ter.

Fon­det til­byr finan­sie­ring og eks­per­ti­se og sik­rer der­med at nyska­pen­de medie­pro­sjek­ter kan bli rea­li­sert og for­bed­ret. 4iP hen­ven­der seg til nyska­ping innen medie­virk­som­het i vid for­stand. Nytenk­ning rundt bruk av digi­ta­le medi­er som også deler kring­kas­tings­in­sti­tu­sjo­nens verdi­grunn­lag er en fel­les­nev­ner for pro­sjek­te­ne.

Ide­er der utvik­ling av web­si­der, spill eller mobil­tek­no­lo­gi står i sen­trum, har fått støt­te. Ett eksem­pel er Audio­Boo, en platt­form for å lag­re, ska­pe og dele lyd på nett. Et annet er Help Me Investi­ga­te, en nett-tje­nes­te som hjel­per folk til å sam­ar­bei­de om å under­sø­ke et tema.

Mediebildet i det 21. århundre

Den tek­no­lo­gis­ke utvik­lin­gen går raskt i ret­ning av et digi­talt medie­bil­de. Etab­ler­te medie­in­sti­tu­sjo­ner må være end­rings­vil­li­ge og ta utford­rin­ge­ne. TV-kana­len Chann­el 4 har gjen­nom­ført en grun­dig eva­lu­e­ring av sin virk­som­het i møte med en digi­tal tids­al­der. Pro­sjek­tet ”Next on 4” ble star­tet i 2007, og 4iP sprang ut av det­te arbei­det.

Tom Loo­se­mo­re fikk leder­job­ben, og ved til­tre­del­sen skrev han ambi­siøst om 4iP på sin per­son­li­ge blogg: ”The point of 4iP? To rein­vent Pub­lic Ser­vice Media for the 21st Cen­tury.”

Sam­ar­beid om under­sø­kel­ser på helpmeinvestigate.com.

Fon­det tar sik­te på å byg­ge opp og støt­te digi­ta­le pro­sjek­ter som kan leve­re etter­spurt inn­hold og tje­nes­ter med bety­de­lig nytte­ver­di for folk flest. Loo­se­mo­re mener fon­det repre­sen­te­rer et av de størs­te og mest spen­nen­de ini­tia­ti­ve­ne for utvik­ling av nye digi­ta­le medie­be­drif­ter i Eng­land. The Guar­di­an har omtalt det som en liv­line for digi­tal nyska­ping og «i bes­te fall et mira­kel».

Nye ideer med stort spenn

4iP har støt­tet fle­re til­tak med stor spenn­vid­de, fra lyd­spor til papir­avi­ser. Blant dis­se er Audio­Boo, Help Me Investi­ga­te og New­spa­per Club.

Audio­Boo
Audio­Boo ble lan­sert i 2009. Hen­sik­ten er å utvik­le en digi­tal platt­form for å lag­re, ska­pe og dele lyd på nett. Team­et bak Audio­Boo har sto­re ambi­sjo­ner; målet er å bli den leden­de tje­nes­ten når det gjel­der å lyt­te, ta opp eller dele lyd­spor. Kon­sep­tet skal gi sto­re mulig­he­ter for opp­tak av musikk eller små repor­ta­sjer. I til­legg kan bil­der bli knyt­tet til lyd­spo­ret og illust­re­re inn­hol­det. Audio­Boo fun­ge­rer for øye­blik­ket via Web, iPhone og via ope­ra­tør­sys­te­met And­roids verk­tøy. Iføl­ge Guar­di­an har 4iP gått inn med et sted mel­lom 25.000 og 100.000 pund i pro­sjek­tet.

4iP støt­tet kon­sep­tet på grunn av dets åpne platt­form som blir en res­surs for både lyt­te­re og ide­ska­pe­re. 4iP har lagt vekt på inno­va­tiv og krea­tiv bruk av digi­ta­le løs­nin­ger med stort poten­si­al til å for­mid­le ulikt inn­hold til et bredt pub­li­kum. Til­ta­ket sti­mu­le­rer til nytenk­ning på det digi­ta­le plan. Med Audio­Boo kan man for eksem­pel rap­por­te­re direk­te fra hen­del­ser på ste­det med lyd og bil­de. Det er imid­ler­tid ingen restrik­sjo­ner i for­hold til inn­hol­det man kan leg­ge ut. Matopp­skrif­ter, musikk, egne dikt — mulig­he­te­ne er uen­de­li­ge.

Help Me Investi­ga­te
Help Me Investi­ga­te er en platt­form og åpen are­na der alle som vil kan bidra til å set­te dags­or­den. Målet er å sti­mu­le­re til sam­ar­beid om spørs­mål som for­tje­ner under­sø­kel­se eller drøf­ting. Nye ytrings­mu­lig­he­ter og del­ta­kel­se i sam­funns­de­bat­ten åpner seg for folk flest. Bru­ke­re kan ta opp tema­er som medie­ne ikke har gitt opp­merk­som­het. Menig­mann kan stil­le spørs­mål og etter­ly­se svar eller bidra med infor­ma­sjon ved å bli del av et «under­sø­kel­ses­team”.

Pro­sjek­tet ble lan­sert av Paul Brads­haw, pro­fes­sor i jour­na­lis­tikk ved Bir­ming­ham City Uni­ver­sity, og mot­tok rundt 25.000 pund fra 4iP i støt­te. Kon­sep­tet lik­ner til en viss grad på ame­ri­kans­ke Spot.Us (se vår tid­li­ge­re sak om nyska­ping i lokal­jour­na­lis­tikk).

Help Me Investi­ga­te foku­se­rer på del­ta­kel­se og sam­ar­beid, og det­te er i tråd med for­må­let til 4iP. Pro­sjekt­kon­sep­tet gjør det mulig å byg­ge opp nett­verk av men­nes­ker på kort tid. Der­med utnyt­tes poten­sia­let til hver enkelt del­ta­ker for å bely­se et tema. Alle som har infor­ma­sjon eller spørs­mål, blir opp­ford­ret til å sam­ar­bei­de for å fin­ne svar. Nett­si­den for­sø­ker å sen­ke ters­ke­len for at ”man­nen i gata” kan del­ta i sam­funns­de­bat­ten og påvir­ke dags­or­den. Nett­si­der som det­te kan bli vik­ti­ge sup­ple­men­ter til tra­di­sjo­nel­le medi­er når det gjel­der lokalt enga­sje­ment og are­na for menings­yt­rin­ger.

Et eksem­pel på en under­sø­kel­se laget med det­te verk­tøy­et tar for seg bri­tis­ke lokal­avi­sers dek­ning av virk­som­he­ten i kom­mune­sty­rer. Sarah Hart­ley lan­ser­te under­sø­kel­sen på Help Me Investi­ga­te og opp­munt­ret pub­li­kum til å bidra. I dag er 40 per­soner del­ak­ti­ge i under­sø­kel­sen.

New­spa­per Club
New­spa­per Club til­byr et verk­tøy for å lage en papir­avis ved å bru­ke inn­hold fra inter­nett. Pro­sjek­tet tar sik­te på å dek­ke et nisje­be­hov. New­spa­per Club kom­bi­ne­rer til­gan­gen på infor­ma­sjon fra inter­nett og beva­rer sam­ti­dig nos­tal­gi­en ved avis­les­ning. Team­et vekt­leg­ger bru­ker­venn­lig­het slik at det skal være enkelt å pro­du­se­re avi­sen. Sikte­må­let er å nå ut til men­nes­ker som fort­satt ikke har til­gang til inter­nett, i til­legg til at fle­re hel­ler fore­trek­ker et papir­for­mat frem­for å lese fra skjer­men.

4iP har valgt å støt­te det­te pro­sjek­tet for­di infor­ma­sjon kan nå ut til et bre­de­re pub­li­kum og især til eld­re lese­re.

Finansiering og partnerskap

4iP er orga­ni­sert i Chann­el 4 som del av kana­lens avde­ling for frem­ti­dig medie- og tek­no­logi­ut­vik­ling. Fon­det er et sam­ar­beid mel­lom Chann­el 4 og et nett­verk av part­ne­re over hele Stor­bri­tan­nia. Både offent­lig sek­tor og pri­vat nærings­liv har bidratt. I løpet av pilot­pe­rioden på tre år har Chann­el 4 satt av opp­til 20 mil­lio­ner pund til 4iP. Chann­el 4 bidrar dess­uten med sitt vare­mer­ke og sek­tor­eks­per­ti­se. Eks­ter­ne inves­to­rer og part­ne­re har skutt inn opp­til 30 mil­lio­ner pund i fon­det.

Regio­na­le part­ne­re spil­ler en vik­tig rol­le. I dag sam­ar­bei­der blant annet sel­ska­per som Scre­en West Mid­lands, Northern Ire­land Scre­en, Scot­tish Scre­en, York­shi­re For­ward og Scre­en York­shi­re med fon­det.

I til­legg til de regio­na­le part­ner­ne kon­sen­tre­rer noen bidrags­yte­re seg om spe­si­fik­ke områ­der, for eksem­pel the Natio­nal Endow­ment for Scien­ce, Tech­no­lo­gy and the Arts og The Arts Coun­cil of Eng­land.

Pro­sjekt­part­ne­re utgjør den sis­te grup­pen av bidrags­yte­re til 4iP. De bidrar på ett og ett pro­sjekt etter­som ide­er, kon­sept og platt­for­mer tar form.

TEMA

M

edier

98 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Tor-Einar H. Skin­lo. Tor-Einar H. Skin­lo said: Fond finan­sie­rer nyska­pen­de digi­ta­le medi­er: http://bit.ly/axo2cj […]

til toppen