Trafikkdød, «eldremilliard», etikksøk, utviklerfest

Litt om noen av de siste nyhetene fra data- og journalistikk-fronten.

Fakta først vil bli opp­da­tert hyp­pi­gere nå fram­over. Og bra er det, for det skjer såpass mye innen­for vårt felt at pau­ser fort med­fø­rer en beten­ke­lig opp­hop­ning av nyhe­ter. Altså bret­ter vi opp ermene og ryd­der litt i den siste tidens notater:

 • Tra­fikk­ulyk­ker på kar­tet — nå nasjo­nalt og kom­plett: Ber­gens Tidende impo­nerte i høst med en visu­ali­se­ring av tra­fikk­ulyk­ker på Vest­lan­det. Første ver­sjon foku­serte på de unge tra­fikk­of­rene. I ver­sjon 2 er ulyk­ker fra hele lan­det i perio­den 2000–2010 tatt med. Bru­ke­ren kan fil­trere på mange vari­ab­ler. Et svært nyt­tig verk­tøy, ikke minst for å iden­ti­fi­sere og gjøre noe med sær­lig far­lige ulyk­kes­punk­ter. BT har også eksemp­la­risk lagd god jour­na­lis­tikk ut av data­ene. Data­set­tet over ulyk­ker set­tes sam­men av Veg­di­rek­to­ra­tet, poli­tiet og SSB i fel­les­skap. BT lar deg pub­li­sere utsnitt (embedde) kar­tet på ditt eget nett­sted, men deler ikke selve data­set­tet. Under har vi truk­ket ut syk­kel­ulyk­ker i tids­rom­met 14–20 på fre­da­ger, i perio­den 2000–2010
 • «Eldre­mil­li­ard» — med data­de­ling!: TV 2 har kart­lagt hvor­dan lan­dets kom­mu­ner plan­leg­ger å bruke de eks­tra mid­lene på til sam­men en mil­li­ard kro­ner som regje­rin­gen bevil­get i høst. I til­legg til den etter hvert obli­ga­to­riske kart-visualiseringen, har TV 2 delt selve data­grunn­la­get med alle som har inter­esse. Dette applau­de­rer vi her på blog­gen, og håper TV 2 dan­ner skole.
 • Vokt pres­sens vok­tere: Avgjø­rel­sene i medie­nes selv­jus­tis­or­gan Pres­sens fag­lige utvalg har vært til­gjen­ge­lige en stund, men nå har de blitt let­tere å finne fram i. Den nye tje­nes­ten er både søke- og ana­lyse­verk­tøy, skri­ver utvik­ler Anders Brenna. Blant tin­gene man nå lett fin­ner ut, er hvil­ken para­graf i Vær varsom-plakaten mediene oftest syn­der mot (det er 4.14 — «adgang til sam­ti­dig imø­te­gå­else av fak­tiske opp­lys­nin­ger»). Pluss­po­eng: Data fra PFU-basen kan las­tes ned i csv-format.
 • En hack­fest i Lon­don: Guar­dian, sta­dig i teten i utvik­ling av data­jour­na­lis­tikk, brakte nylig sam­men jour­na­lis­ter og utvik­lere til en hack-helg i Lon­don. Kol­le­ger i Edda Media var så lure og hel­dige at de tok turen, og for­tel­ler på sin Sandkasse-blogg om inspi­re­rende opp­le­vel­ser. Dette skri­ver de om vin­ner­pro­sjek­tet:

  Pro­sjek­tet som hevet flest øye­bryn under pre­sen­ta­sjo­nen søn­dag etter­mid­dag, var pub­li­se­rings­løs­nin­gen Articlr. Utvik­ler­teamet som stod bak pro­sjek­tet hadde altså laget et nytt pub­li­se­rings­sys­tem i løpet av hel­gen. Det unike med dette pro­sjek­tet er at du kan skrive en artik­kel, og sys­te­met iden­ti­fi­se­rer inn­hol­det. I en boks på venstre siden av pub­li­se­rings­sys­te­met duk­ker det auto­ma­tisk opp twe­ets, bil­der fra Flickr og feeds fra andre aktø­rer som du kan dra inn hvor du vil i artik­ke­len. På en enkel måte kan du smelte sam­men avi­sens artik­kel med aggre­gert inn­hold fra sosiale nettsteder.

  Denne hack-sammenkomsten var vink­let mot å lage nye verk­tøy, og lis­ten over hva som ble utret­tet er lang og egnet til å impo­nere. Hackday-formatet bevi­ser igjen sin nytteverdi.

OPPDATERING: Jeg har lagt inn refe­ranse til og beskri­velse av omtalte data­sett i datakilder.no. Her fin­ner du eldre­mil­li­ar­den, og her er PFU-analyse. OBS: Alle kan legge inn data­kil­der på dette nettstedet.

Disse to data­kil­dene er for øvrig fine eksemp­ler på at det ikke bare er offent­lig sek­tors data som er aktu­elt for videre­bruk av data i nye sammenhenger.

Se ellers John Einar Sand­vands omtale av BTs trafikkprosjekt.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvrebø and Havard, Vox Pub­lica. Vox Pub­lica said: Fakta først: Tra­fikk­død, “eldre­mil­li­ard”, etikk­søk, utvik­ler­fest http://bit.ly/fskSr1 […]

 2. Hei Olav

  Det er bra du hol­der tryk­ket oppe på data­jour­na­lis­tikk. Der har norske medier bare såvidt begynt. Vi i Edda skal så godt vi kan bidra med vårt. Vi har også star­tet opp vår egen hack­e­dag — nett­s­løyd — arragn­gert første gang nå i januar. Fore­lø­pig har vi holdt det litt under rada­ren, men det kom­mer mer. :-)

  Tord,
  Redak­sjo­nell utvik­ler, Edda Media

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen