— Mediestøtten er en demokratistøtte

Mediestøtten bør fordeles basert på antall ansatte journalister, foreslår dansk utvalg.

For­må­let med medie­støtte er å støtte demo­kra­tiet, skri­ver utvalgs­le­der Hen­ning Dyre­mose i Ber­ling­ske Tidende.

Det danske utval­gets rap­port ble lagt frem fre­dag 1. okto­ber, og inn­hol­der kon­krete for­slag til hvor­dan deler av den danske medie­støt­ten kan omfor­de­les.

Utval­get pre­sen­te­rer tre mulige model­ler for frem­ti­dig støtte; en som for­de­ler støtte til de platt­for­mene vi kjen­ner i dag, en som til­de­ler uav­hen­gig av platt­form, og en som er del­vis platt­form­nøy­tral. Et sam­let utvalg går inn for det tredje alter­na­ti­vet, som åpner for at også pub­li­ka­sjo­ner på digi­tale platt­for­mer skal kunne motta støtte. Det nye for­sla­get skal ifølge Dyre­mose sikre større mang­fol­dig­het og bedre utvik­lings­mu­lig­he­ter.

Den største end­rin­gen fra den gamle model­len er at det nå er pro­duk­sjon og ikke dis­tri­bu­sjon som skal støt­tes, og støt­ten skal hoved­sa­ke­lig for­de­les basert på antall ansatte jour­na­lis­ter. I prak­sis vil det si at det løn­ner seg å ha jour­na­lis­ter ansatt, og dette gjør jour­na­lis­tene til de klare vin­nerne i dette for­sla­get. Når støt­ten for­de­les på bak­grunn av pro­duk­sjon, vil også nett­me­dier kunne nyte godt av stat­lig til­skudd.

Taperne i en slik modell er pub­li­ka­sjo­ner som dri­ves på fri­vil­lig basis. Også gra­tis­avi­sene metroX­press og 24ti­mer trek­kes frem som tapere fordi det etter den nye model­len blant annet kre­ves at en viss andel av pub­li­ka­sjo­nens inn­hold er egen­pro­du­sert.

Utval­get har kun vur­dert en omfor­de­ling av det nåvæ­rende pro­duk­sjons­til­skud­det, mens DRs lisens­ord­ning, til­skud­det til TV2s regio­ner og avi­se­nes moms­fri­tak er holdt uten­for. Pro­duk­sjons­til­skud­det utgjør 353 mil­lio­ner danske kro­ner, mens all medie­støtte til sam­men utgjør over 6 mil­li­ar­der kro­ner. Der­med er kun en liten del av den sam­lede danske medie­støt­ten vur­dert.

Hele rap­por­ten er til­gjen­ge­lig her (pdf).

Kil­der:

TEMA

J

ournali
stikk

107 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

KOMMENTÉR
  1. Deet danske medie­støtte­ut­val­get har gått videre på noen av de ide­ene vi drøf­tet i det norske medie­støtte­ut­val­get. Det er inter­es­sant at de for­la­ter prin­sip­pet om dis­tri­bu­sjons­støtte og ori­en­te­rer seg mot pro­duk­sjons­støtte. I Norge avvik­let vi dis­tri­bu­sjons­støt­ten tid­lig på 90-tal­let. Det danske utval­get har etter mitt syn også vært mer uredde enn det utval­get jeg var med i, uten at jeg kan si at jeg er helt på linje. Men de fore­slår f eks å kaste ut Arbej­de­ren fra ord­nin­gen, fordi avi­sen er eid av et poli­tisk parti. Kon­se­kven­sen av prin­sip­pene utval­get fore­slår kan også åpne for at nye medier kom­mer inn i ord­nin­gen, og utval­get nev­ner flere av dem som kan være aktu­elle.

    Spen­nende for­slag, som i første omgang er øns­ket vel­kom­men av Dan­marks nye regje­ring, som kom sam­ti­dig med at utval­get leverte sin inn­stil­ling.

    Tra­di­sjo­nelt har Dan­mark gått sine egne veier i presse­po­li­tik­ken i Nor­den. Det er Norge og Sve­rige som har mest fel­les, i de ram­me­be­tin­gel­sene sta­ten har defi­nert for avi­sene. Det danske for­sla­get kan føre til at det blir mer spen­nende for norske medie­po­li­ti­kere å dis­ku­tere medie­po­li­tikk med danske poli­ti­kere.

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen