Stortinget: Hvem stemmer hva?

Mer demokrati: Lovende dugnadsprosjekt skal vise hva stortingsrepresentantene stemmer.

En av de mest opp­lag­te og vik­tigs­te anven­del­se­ne av offent­li­ge data nær­mer seg ende­lig. Får vi håpe. Lør­dag arran­ge­rer NUUG og Hol­der de ord en dug­nad i Oslo med ambi­siøs mål­set­ting. Stor­tin­get er i ferd med å åpne til­gan­gen til vote­rings­data. NUUG/Holder de ord øns­ker å «utvik­le en proto­type som til­gjenge­lig­gjør data­ene i åpent for­mat og på en nett­side.» Kon­kre­te mål for dug­na­den:

  • Videre­ut­vik­le script som kon­ver­te­rer rådata fra stor­tin­gets vote­rings­sys­tem til XML kob­let mot unik ID på hver stor­tings­re­pre­sen­tat og saks-ID hos Stor­tin­get.
  • Lage script som gene­re­rer RSS-kil­de med dag­li­ge end­rin­ger fra Stor­tin­gets nye data­tje­nes­te.
  • Lage/forbedre/tilpasse web­sys­tem for pub­li­se­ring av stem­me­data.
  • For­sø­ke å set­te opp norsk utga­ve av http://www.nosdeputes.fr eller http://sejmometr.pl/, gjer­ne med inspi­ra­sjon fra http://www.publicwhip.org.uk/ og http://www.theyworkforyou.com/

Jeg håper også medi­er og jour­na­lis­ter biter seg mer­ke i det­te ini­tia­ti­vet — og bidrar til det. Data­jour­na­lis­ter bør gå på dug­na­den, men like vik­tig: Redak­sjo­ner må begyn­ne å ten­ke på hvor­dan de selv kan bru­ke data­ene til å styr­ke den poli­tis­ke jour­na­lis­tik­ken.

Også i lokal­de­mo­kra­ti­et har pub­li­se­ring og intel­li­gent pre­sen­ta­sjon av vote­rings­data stort poten­si­al, men i man­ge kom­mu­ner fin­nes rett og slett ikke data­ene. Smart bruk av data­ene fra Stor­tin­get kan i nes­te run­de for­hå­pent­lig føre til at også kom­mu­ne­ne og lokal­me­die­ne inn­ser betyd­nin­gen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Stor­tin­gets nye tje­nes­te med åpne data, data­byg­ge­re og pre­sen­ta­sjo­ner av vote­rings­re­sul­ta­ter er nå lan­sert. Se http://data.stortinget.no/ og presse­mel­ding her: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Pressemeldinger/2011–2012/Stortinget-tilbyr-apne-data/

    • Det­te var gode nyhe­ter. Åpne data fra par­la­men­ter er eks­tremt vik­tig og nyt­tig. Vi skal ta en ordent­lig titt på løs­nin­gen og kom­me til­ba­ke med et eget inn­legg om den.

til toppen