Nyhetsbrev uke 6

Blant temaene: Slektsgranskning, bistandsdebatt, apps for Norge og politisk reklame.

Blant tema­ene: Slekts­gransk­ning, bistands­de­batt, apps for Nor­ge og poli­tisk rekla­me.

Siden sist er Vox Pub­li­ca opp­da­tert med fle­re nye saker. Emma Ger­rit­sen skri­ver om hvor­dan doku­men­tar­se­ri­en «Den gode vil­jen» har ført til ny debatt om norsk bistand. Ida Maria Dahr Nygaard for­tel­ler om sterkt øken­de inter­es­se for å grans­ke slekts­his­to­rie i kjøl­van­net av TV-pro­gram­met «Hvem tror du at du er».

Føl­gen­de nye inn­legg kan du lese på våre blog­ger: Jens Elme­lund Kjeld­sen vur­de­rer i Reto­rikk­blog­gen uli­ke argu­men­ter for og imot poli­tisk fjern­syns­re­kla­me i Nor­ge. På Fak­ta først skri­ver Olav Anders Øvre­bø blant annet om et Goog­le-reg­nark som gjør glo­ba­le klima­data lett til­gjen­ge­lig og om kon­kur­ran­sen Apps4Norge som skal kom­me frem til de bes­te appe­ne for mobi­le og web-baser­te tje­nes­ter basert på offent­li­ge data.

Hanne Ris­myhr skri­ver i et nytt inn­legg på blog­gen Virk­som­me ord om Camil­la Col­lett, som ble født for 200 år siden og ble en vik­tig inspi­ra­sjons­kil­de for kvinne­be­ve­gel­sens førs­te fase.

Nye artik­ler:

Hek­ta på slek­ta
TV-pro­gram om slekts­gransk­ning har ført til svim­len­de økning i besøks­tall for Digi­tal­ar­ki­vet. Av Ida Maria Dahr Nygaard.

Ny debatt om u‑hjelp
Kan bistand gjø­re mer ska­de enn gagn? Regis­sør Lars Petter Galle­foss for­tel­ler his­to­ri­en om norsk bistand i en ny doku­men­tar­se­rie. Av Emma Ger­rit­sen.

Reto­rikk­blog­gen:

Poli­tisk fjern­syns­re­kla­me i Nor­ge
En skit­ten strøm av mani­pu­le­ren­de per­son­an­grep eller en ny poli­tisk mulig­het. Tre argu­men­ter imot poli­tisk fjern­syns­re­kla­me som ikke er så gode, som de ser ut til å være. Av  Jens Elme­lund Kjeld­sen.

Fak­ta først:

Sta­tus for vind­kraft i Nor­ge
Opp­da­ter­te data om vind­kraft – utbyg­ging, kon­se­sjo­ner, plas­se­ring. Av Olav Anders Øvre­bø.

Klima­data: Et supert regne­ark
Glo­ba­le klima­data hånd­pluk­ket og lett til­gjen­ge­lig – bare å for­sy­ne seg. Av Olav Anders Øvre­bø.

Ingen apps uten data
Kan kon­kur­ran­sen Apps4Norge utlø­se et skred av data fra det offent­li­ge? Av Olav Anders Øvre­bø.

Virk­som­me ord:
Det var aar­hund­re­ders taus­het hun brøt
I går var det nøy­ak­tig 200 år siden Camil­la Col­lett ble født, og med det også 200 år siden vin­du­et ble satt på gløtt for kvinne­kam­pen her i Nor­ge. Av Hanne Ris­myhr.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen