Den nye mediestøtten: Bordet fanger

Omleggingen av pressestøtten har potensial til å endre dynamikken i avismarkedet. Neste skritt må være lik moms på papiraviser og digitale medier.

Etter å ha holdt medie-Nor­ge på pine­ben­ken i mer enn ett år, kom kul­tur­mi­nis­ter Anni­ken Huit­feldt i for­ri­ge uke ut av tenke­bok­sen med et for­slag til hvor­dan den direk­te presse­støt­ten skal moder­ni­se­res. For­sla­get inne­bæ­rer at pro­duk­sjons­til­skud­det til aviser med svak øko­no­mi blir mer platt­form­nøy­tralt. I frem­ti­den vil også rene nett­avi­ser kun­ne få støt­te hvis bru­ker­ne beta­ler for innholdet.

Ord­nin­gen vil sti­mu­le­re til økt digi­tal innovasjon

På kort sikt vil ikke end­rin­gen ha vesent­lig effekt ver­ken på hvem som får presse­støt­te eller hvor mye de får. Der­med kan omleg­gin­gen vir­ke som et spill for gal­le­ri­et. Det er den ikke. Omleg­gin­gen har poten­si­al til å end­re dyna­mik­ken i avis­mar­ke­det. Som Huit­feldt påpe­ker, straf­fer den nåvæ­ren­de presse­støtte­ord­nin­gen aviser som lager attrak­tivt nett­inn­hold. Den moder­ni­ser­te ord­nin­gen vil der­imot sti­mu­le­re til økt digi­tal inno­va­sjon og mer effek­tiv distribusjon. 

Redak­tør Gun­nar Stav­rum i Nett­avi­sen mener det er juks å kal­le den nye ord­nin­gen platt­form­nøy­tral for­di digi­ta­le gra­tis­avi­ser fort­satt ikke kva­li­fi­se­rer. Det er mulig å for­stå hans skuf­fel­se, men ord­nin­gen er full­kom­ment platt­form­nøy­tral. Gra­tis­avi­ser på papir får hel­ler ikke støtte! 

Kul­tur­mi­nis­te­rens argu­men­ta­sjon for å unn­ta gra­tis­avi­ser fra pro­duk­sjons­til­skud­det er fag­lig godt for­ank­ret. Presse­støt­ten skal frem­me mang­fold og kva­li­tet. De fles­te gra­tis­avi­ser er finan­siert av reklame­inn­tek­ter, og sli­ke aviser vil typisk ret­te seg mot masse­mar­ke­det. Det er der de størs­te reklame­inn­tek­te­ne kan tje­nes. Der­med blir de like i inn­hold og ska­per lite mediemangfold. 

Også moms­reg­le­ne må gjø­res plattformnøytrale

Et annet fun­da­men­talt pro­blem med gra­tis­avi­ser er at de har små insen­ti­ver til å inves­te­re i kva­li­tet. Det avgjø­ren­de for gra­tis­avi­se­ne er å til­trek­ke seg man­ge lese­re, ikke å til­freds­stil­le leser­nes pre­fe­ran­ser som sådan. Satt på spis­sen er det uin­ter­es­sant for Nett­avi­sen hvor godt leser­ne liker nett­ste­det, så len­ge de liker det godt nok til å klik­ke seg inn og bli eks­po­nert for avi­sens annon­ser. Had­de der­imot Nett­avi­sen hatt en beta­lings­ver­sjon, vil­le situa­sjo­nen vært en annen. Jo høy­ere beta­lings­vil­lig­het leser­ne har for en slik ver­sjon, desto høy­ere pris kan utgi­ve­ren for­lan­ge. Aviser som tar seg betalt fra leser­ne har der­for et ster­ke­re insen­tiv til å leve­re kva­li­tet enn gra­tis­avi­ser. De vil dess­uten tje­ne på å dif­fe­ren­siere seg fra hver­and­re for å redu­se­re priskonkurransen. 

Depar­te­men­tet har valgt å lan­se­re end­rin­gen i den direk­te presse­støt­ten uten å kom­me med en inn­stil­ling om end­re­de moms­reg­ler. Det er en klok stra­te­gi. Debat­ten om pro­duk­sjons­til­skud­det blir lett over­dø­vet av papir­avi­se­nes kamp for fort­satt null­moms. Ster­ke kref­ter leg­ger press på minis­te­ren for å behol­de sta­tus quo.

Anni­ken Huit­feldts argu­men­ta­sjon for omleg­gin­gen av pro­duk­sjons­til­skud­det gir imid­ler­tid kla­re førin­ger for hvor­dan frem­ti­dens moms­reg­ler bør utfor­mes. Om kul­tur­mi­nis­te­ren ikke skal møte seg selv i døren må også moms­reg­le­ne gjø­res platt­form­nøy­tra­le. En lave­re moms på nett­avi­ser vil gjø­re det mer lønn­somt å utvik­le digi­ta­le beta­lings­mo­del­ler og redu­se­re den rela­ti­ve betyd­nin­gen av reklame­inn­tek­ter. Resul­ta­tet vil være stør­re medie­mang­fold, høy­ere kva­li­tet og mer innovasjon.

Det er imid­ler­tid ikke gitt at minis­te­ren bør vel­ge null­moms. Vil man øke kva­li­te­ten på medie­nes redak­sjo­nel­le inn­hold, gjø­res det mest effek­tivt ved å sub­si­di­ere redak­sjo­nelt arbeid. Sli­ke sub­si­di­er kan også gra­tis nett­avi­ser nyte godt av, til gle­de for Stav­rum og hans lese­re. Der­som kul­tur­mi­nis­te­ren går inn for fel­les lav­moms på både papir- og nett­avi­ser vil hun ha pen­ger igjen til en slik politikk.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i Dagens Nærings­liv 3. april 2012.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen