Den nye mediestøtten: Bordet fanger

Omleggingen av pressestøtten har potensial til å endre dynamikken i avismarkedet. Neste skritt må være lik moms på papiraviser og digitale medier.

Etter å ha holdt medie-Norge på pinebenken i mer enn ett år, kom kul­tur­min­is­ter Anniken Huit­feldt i for­rige uke ut av tenke­bok­sen med et forslag til hvor­dan den direk­te press­es­tøt­ten skal mod­erniseres. Forslaget innebær­er at pro­duk­sjon­stil­skud­det til avis­er med svak økono­mi blir mer plat­tform­nøy­tralt. I fremti­den vil også rene net­tavis­er kunne få støtte hvis bruk­erne betaler for innholdet.

Ord­nin­gen vil stim­ulere til økt dig­i­tal innovasjon

På kort sikt vil ikke endrin­gen ha vesentlig effekt verken på hvem som får press­es­tøtte eller hvor mye de får. Dermed kan omleg­gin­gen virke som et spill for gal­leri­et. Det er den ikke. Omleg­gin­gen har poten­sial til å endre dynamikken i avis­markedet. Som Huit­feldt påpeker, straf­fer den nåværende press­es­tøt­te­ord­nin­gen avis­er som lager attrak­tivt net­tinnhold. Den mod­erniserte ord­nin­gen vil der­i­mot stim­ulere til økt dig­i­tal inno­vasjon og mer effek­tiv distribusjon. 

Redak­tør Gun­nar Stavrum i Net­tavisen men­er det er juks å kalle den nye ord­nin­gen plat­tform­nøy­tral for­di dig­i­tale grati­savis­er fort­satt ikke kval­i­fis­er­er. Det er mulig å forstå hans skuf­felse, men ord­nin­gen er ful­lkom­ment plat­tform­nøy­tral. Grati­savis­er på papir får heller ikke støtte! 

Kul­tur­min­is­terens argu­men­tasjon for å unn­ta grati­savis­er fra pro­duk­sjon­stil­skud­det er faglig godt forankret. Press­es­tøt­ten skal fremme mang­fold og kvalitet. De fleste grati­savis­er er finan­siert av reklamein­ntek­ter, og slike avis­er vil typisk rette seg mot masse­markedet. Det er der de største reklamein­ntek­tene kan tjenes. Dermed blir de like i innhold og skaper lite mediemangfold. 

Også mom­sre­g­lene må gjøres plattformnøytrale

Et annet fun­da­men­talt prob­lem med grati­savis­er er at de har små insen­tiv­er til å investere i kvalitet. Det avgjørende for grati­savisene er å tiltrekke seg mange lesere, ikke å til­fredsstille lesernes prefer­anser som sådan. Satt på spis­sen er det uin­ter­es­sant for Net­tavisen hvor godt leserne lik­er nettst­edet, så lenge de lik­er det godt nok til å klikke seg inn og bli ekspon­ert for avisens annonser. Hadde der­i­mot Net­tavisen hatt en betal­ingsver­sjon, ville situ­asjo­nen vært en annen. Jo høyere betal­ingsvil­lighet leserne har for en slik ver­sjon, desto høyere pris kan utgiv­eren for­lange. Avis­er som tar seg betalt fra leserne har der­for et sterkere insen­tiv til å levere kvalitet enn grati­savis­er. De vil dessuten tjene på å dif­fer­en­siere seg fra hveran­dre for å redusere priskonkurransen. 

Departe­mentet har val­gt å lansere endrin­gen i den direk­te press­es­tøt­ten uten å komme med en innstill­ing om endrede mom­sre­gler. Det er en klok strate­gi. Debat­ten om pro­duk­sjon­stil­skud­det blir lett overdøvet av papi­ravisenes kamp for fort­satt null­moms. Sterke krefter leg­ger press på min­is­teren for å beholde sta­tus quo.

Anniken Huit­feldts argu­men­tasjon for omleg­gin­gen av pro­duk­sjon­stil­skud­det gir imi­dler­tid klare føringer for hvor­dan fremti­dens mom­sre­gler bør utformes. Om kul­tur­min­is­teren ikke skal møte seg selv i døren må også mom­sre­g­lene gjøres plat­tform­nøy­trale. En lavere moms på net­tavis­er vil gjøre det mer lønn­somt å utvikle dig­i­tale betal­ingsmod­eller og redusere den rel­a­tive betyd­nin­gen av reklamein­ntek­ter. Resul­tatet vil være større medie­mang­fold, høyere kvalitet og mer innovasjon.

Det er imi­dler­tid ikke gitt at min­is­teren bør velge null­moms. Vil man øke kvaliteten på medi­enes redak­sjonelle innhold, gjøres det mest effek­tivt ved å sub­si­diere redak­sjonelt arbeid. Slike sub­si­di­er kan også gratis net­tavis­er nyte godt av, til glede for Stavrum og hans lesere. Der­som kul­tur­min­is­teren går inn for felles lav­moms på både papir- og net­tavis­er vil hun ha penger igjen til en slik politikk.

Artikke­len ble først pub­lis­ert i Dagens Næringsliv 3. april 2012.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen