Tyrkia og kurderne: Gi freden en sjanse

Den 1.oktober 2006 erklærte PKK (Kurdistan Workers Party) og KONGRA-GEL (Kurdistan National Congress) for femte gang ensidig våpenhvile.

Våpen­hvi­len er en invi­ta­sjon til tyr­kis­ke myn­dig­he­ter, Den euro­pe­is­ke union og til det inter­na­sjo­na­le sam­funn om å fin­ne en fre­de­lig løs­ning på det såkal­te «kur­der­spørs­må­let» i Tyr­kia.

Våpen­hvi­len er et godt utgangs­punkt for å kre­ve at den tyr­kis­ke regje­rin­gen åpner for dia­log og for­soning mel­lom de to fol­ke­ne. Kur­de­re er Tyr­kias størs­te mino­ri­tet og utgjør omkring 25 % av den tota­le befolk­nin­gen. Det­te betyr at en bety­de­lig del av Tyr­kias inn­byg­ge­re sys­te­ma­tisk har blitt under­tryk­ket og stig­ma­ti­sert siden opp­ret­tel­sen av den tyr­kis­ke repub­likk i 1923. Den­ne his­to­ris­ke mulig­he­ten til å ska­pe sta­bi­li­tet og sam­ar­beid i regio­nen må utnyt­tes.

Tyr­kia har ald­ri tid­li­ge­re hatt så stort inter­na­sjo­nalt press på seg for å bed­re for­hol­de­ne i de kur­dis­ke områ­de­ne, ikke minst som føl­ge av med­lem­skaps­for­hand­lin­ge­ne med EU. Man­ge nåvæ­ren­de EU-land ser med skep­sis på de gro­ve brud­de­ne på men­neske­ret­tig­he­te­ne i Tyr­kia, i til­legg har det vist seg å være vans­ke­lig å fin­ne en løs­ning på Kyp­ros-spørs­må­let.

De nær­mes­te måne­de­ne vil vise om våpen­hvi­len får den for­ven­te­de effekt. I mars 2006 var det sto­re opp­tøy­er i fle­re kur­dis­ke byer der både kur­dis­ke og tyr­kis­ke liv gikk tapt. Der­som myn­dig­he­te­ne øns­ker å unn­gå lik­nen­de hen­del­ser i frem­ti­den, er dia­log og for­hand­ling vei­en å gå.

Les mer om våpen­hvi­len på Tur­kish Dai­ly News og ABC News.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen