Tyrkia og kurderne: Gi freden en sjanse

Den 1.oktober 2006 erklærte PKK (Kurdistan Workers Party) og KONGRA-GEL (Kurdistan National Congress) for femte gang ensidig våpenhvile.

Våpen­hvilen er en invi­tasjon til tyrkiske myn­digheter, Den europeiske union og til det inter­nasjonale sam­funn om å finne en fre­delig løs­ning på det såkalte “kur­der­spørsmålet” i Tyrkia.

Våpen­hvilen er et godt utgangspunkt for å kreve at den tyrkiske reg­jerin­gen åpn­er for dia­log og for­son­ing mel­lom de to folkene. Kur­dere er Tyrkias største minoritet og utgjør omkring 25 % av den totale befolknin­gen. Dette betyr at en bety­delig del av Tyrkias innbyg­gere sys­tem­a­tisk har blitt under­trykket og stig­ma­tis­ert siden oppret­telsen av den tyrkiske repub­likk i 1923. Denne his­toriske muligheten til å skape sta­bilitet og samar­beid i regio­nen må utnyttes.

Tyrkia har aldri tidligere hatt så stort inter­nasjon­alt press på seg for å bedre forhold­ene i de kur­diske områ­dene, ikke minst som følge av medlem­skaps­forhan­dlin­gene med EU. Mange nåværende EU-land ser med skep­sis på de grove brud­dene på men­neskerettighetene i Tyrkia, i til­legg har det vist seg å være vanske­lig å finne en løs­ning på Kypros-spørsmålet.

De nærmeste måne­dene vil vise om våpen­hvilen får den for­vent­ede effekt. I mars 2006 var det store opp­tøy­er i flere kur­diske byer der både kur­diske og tyrkiske liv gikk tapt. Der­som myn­dighetene ønsker å unngå lik­nende hen­delser i fremti­den, er dia­log og forhan­dling veien å gå.

Les mer om våpen­hvilen på Turk­ish Dai­ly News og ABC News.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen