Ny verdiskaping for “hundrevis av millioner”

Stort økonomisk potensial i frigivelse av offentlig sektors data, ifølge ny dansk rapport.

Med små investeringer i tilret­te­leg­ging av offentlig sek­tors data for videre­bruk kan den danske stat stim­ulere til verdiskap­ing for minst 600 mil­lion­er kro­ner, skriv­er kon­sulentsel­skapet Gart­ner i en rap­port laget for den danske IT- og Telestyrelsen. I til­legg kom­mer de bredere sam­funns­mes­sige gevinstene.

Tallfestin­gen av det økonomiske poten­sialet har vakt en del inter­esse. Det er ikke så merke­lig, for­di det har vært laget få slike bereg­ninger tidligere. Én grunn til det er at de ikke er enkle å lage, noe Gart­ner også poengter­er i rap­porten. I sitt anslag har kon­sulen­tene støt­tet seg på britiske esti­mater fra 2006 og over­ført dem på danske forhold. De skriv­er at anslaget er for­sik­tig, så poten­sialet kan være atskil­lig høyere.

Hva slags verdiskap­ing er det snakk om? I rap­porten pekes det på to ulike typer direk­te økonomisk ver­di av data-gjenbruk:

  • Adgangsver­di: Når offentlige virk­somheter mot­tar betal­ing for adgang til og/eller lev­er­ing av data (i Norge i dag f.eks. ved Brønøy­sun­dreg­istrenes gebyrer).
  • Bruksver­di: Ver­di­en opp­nådd ved at offentlige eller pri­vate virk­somheter mot­tar betal­ing fra kun­der for bruk av offentlige data.

Den siste for­men for verdiskap­ing er den som diskuteres mest i dag. Tankegan­gen bak dette er at offentlige data blir en form for råstoff eller infra­struk­tur for inno­vasjon. Offentlig sek­tors rolle blir her tilret­te­leg­gerens. Dette er også noe Gart­ner kom­mer inn på i rapporten:

Det er væsentligt at påpege, at det offentlige ikke bør forsøge at forudsige speci­fikt inden­for hvilke områder genan­ven­delsen af offentlige data kan dri­ve inno­va­tion. Den inno­v­a­tive kraft bør komme fra pri­vate organ­i­sa­tion­er, virk­somhed­er og borg­ere som kan se et poten­tiale i at sam­men­stille, bear­be­jde og visu­alis­ere offentlige data. Det er væsentligt at det offentlige primært fokuser­er på at investere i at gøre det let at behan­dle fore­spørgsler på adgang til data og sikr­er at der er for­valt­ningsmæs­sige og tekniske stan­dard­er på plads som kan sikre en sådan sagsbehandling.

I tråd med dette anbe­faler Gart­ner at den danske stat­en ser investerin­gene som skal til for å gjøre mer data tilgjen­gelig som “grunn­leggende infra­struk­tur­in­vesteringer”. I rap­porten trekkes miljø­da­ta, vei- og trafikkda­ta samt kul­tur­om­rådet fram som typer data med spe­sielt stort økonomisk potensial.

I for­len­gelsen av Gart­ners anslag over økonomisk ver­di kunne det være nyt­tig med flere per­spek­tiv­er enn de som er brukt i denne rap­porten. Videre­bruk av offentlige data har også poten­sial for verdiskap­ing som har mer indi­rek­te og vanske­lig mål­bar ver­di, som når en friv­il­lig organ­isas­jon skaper en ny tjen­este som øker det poli­tiske engas­je­mentet. Eller en frilan­sutvikler lager en gratist­jen­este som før­er til mer effek­tiv offentlig ressursbruk. 

Her er Gart­ners anbe­falinger til danske myn­digheter (flere av dem min­ner om forsla­gene i vår egen rap­port):

  • Fastlægge og kom­mu­nikere statens rolle, vision og strate­gi for inno­v­a­tiv anven­delse af offentlige data.
  • Definere prin­cip­per for brug af offentlige data og ret­ningslin­jer for samar­be­jde mellem offentlige insti­tu­tion­er og pri­vate aktør­er, herun­der definer­er en trans­par­ent og hen­sigtsmæs­sig pris­struk­tur for de offentlige data.
  • Løse de prin­cip­ielle prob­lem­still­inger knyt­tet til sikker­hed, ret­tighed­er, licensstruk­tur­er og fair konkurrence.
  • Etablere en pro­ces for vur­der­ing af ansøgninger om adgang til offentlige data i forbindelse med at de stilles til rådighed som afk­lar­er og løs­er juridiske og for­valt­ningsmæs­sige problematikker.
  • Forankre ans­var for etab­ler­ing af en over­sigt over offentlige data og enten selv forestå eller facilitere at pri­vate skaber teknisk infra­struk­tur som sikr­er adgang til offentlige data.

Kon­sulen­tene har også laget en visu­alis­er­ing av verdik­je­den for offentlige data:

Verdik­jede for offentlig sek­tors data (kilde: Gartner/itst.dk)

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen