Ny verdiskaping for «hundrevis av millioner»

Stort økonomisk potensial i frigivelse av offentlig sektors data, ifølge ny dansk rapport.

Med små inves­te­rin­ger i til­rette­leg­ging av offent­lig sek­tors data for videre­bruk kan den dans­ke stat sti­mu­le­re til verdi­ska­ping for minst 600 mil­lio­ner kro­ner, skri­ver kon­su­lent­sel­ska­pet Gart­ner i en rap­port laget for den dans­ke IT- og Tele­sty­rel­sen. I til­legg kom­mer de bre­de­re sam­funns­mes­si­ge gevins­te­ne.

Tall­fes­tin­gen av det øko­no­mis­ke poten­sia­let har vakt en del inter­es­se. Det er ikke så mer­ke­lig, for­di det har vært laget få sli­ke bereg­nin­ger tid­li­ge­re. Én grunn til det er at de ikke er enk­le å lage, noe Gart­ner også poeng­te­rer i rap­por­ten. I sitt anslag har kon­su­len­te­ne støt­tet seg på bri­tis­ke esti­ma­ter fra 2006 og over­ført dem på dans­ke for­hold. De skri­ver at ansla­get er for­sik­tig, så poten­sia­let kan være atskil­lig høy­ere.

Hva slags verdi­ska­ping er det snakk om? I rap­por­ten pekes det på to uli­ke typer direk­te øko­no­misk ver­di av data-gjen­bruk:

  • Adgangs­ver­di: Når offent­li­ge virk­som­he­ter mot­tar beta­ling for adgang til og/eller leve­ring av data (i Nor­ge i dag f.eks. ved Brøn­øy­sund­re­gist­re­nes geby­rer).
  • Bruks­ver­di: Ver­di­en opp­nådd ved at offent­li­ge eller pri­va­te virk­som­he­ter mot­tar beta­ling fra kun­der for bruk av offent­li­ge data.

Den sis­te for­men for verdi­ska­ping er den som dis­ku­te­res mest i dag. Tanke­gan­gen bak det­te er at offent­li­ge data blir en form for råstoff eller infra­struk­tur for inno­va­sjon. Offent­lig sek­tors rol­le blir her til­rette­leg­ge­rens. Det­te er også noe Gart­ner kom­mer inn på i rap­por­ten:

Det er væsent­ligt at påpe­ge, at det offent­li­ge ikke bør for­sø­ge at forud­si­ge spec­i­fikt inden­for hvil­ke områ­der gen­an­ven­del­sen af offent­li­ge data kan dri­ve inno­va­tion. Den inno­va­ti­ve kraft bør kom­me fra pri­va­te orga­ni­sa­tio­ner, virk­som­he­der og bor­ge­re som kan se et poten­tia­le i at sam­men­stil­le, bear­bej­de og visu­ali­se­re offent­li­ge data. Det er væsent­ligt at det offent­li­ge pri­mært foku­se­rer på at inves­te­re i at gøre det let at behand­le fore­spørg­sler på adgang til data og sik­rer at der er for­valt­nings­mæs­si­ge og tek­nis­ke stan­dar­der på plads som kan sik­re en sådan sags­be­hand­ling.

I tråd med det­te anbe­fa­ler Gart­ner at den dans­ke sta­ten ser inves­te­rin­ge­ne som skal til for å gjø­re mer data til­gjen­ge­lig som «grunn­leg­gen­de infra­struk­tur­in­ves­te­rin­ger». I rap­por­ten trek­kes miljø­data, vei- og tra­fikk­data samt kul­tur­om­rå­det fram som typer data med spe­si­elt stort øko­no­misk poten­si­al.

I for­len­gel­sen av Gart­ners anslag over øko­no­misk ver­di kun­ne det være nyt­tig med fle­re per­spek­ti­ver enn de som er brukt i den­ne rap­por­ten. Videre­bruk av offent­li­ge data har også poten­si­al for verdi­ska­ping som har mer indi­rek­te og vans­ke­lig mål­bar ver­di, som når en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon ska­per en ny tje­nes­te som øker det poli­tis­ke enga­sje­men­tet. Eller en fri­lans­ut­vik­ler lager en gra­tis­tje­nes­te som fører til mer effek­tiv offent­lig res­surs­bruk.

Her er Gart­ners anbe­fa­lin­ger til dans­ke myn­dig­he­ter (fle­re av dem min­ner om for­sla­ge­ne i vår egen rap­port):

  • Fast­lægge og kom­mu­ni­ke­re sta­tens rol­le, vision og stra­te­gi for inno­va­tiv anven­del­se af offent­li­ge data.
  • Defi­ne­re prin­cip­per for brug af offent­li­ge data og ret­nings­lin­jer for sam­ar­bej­de mel­lem offent­li­ge insti­tu­tio­ner og pri­va­te aktø­rer, her­under defi­ne­rer en trans­pa­rent og hen­sigts­mæs­sig pris­struk­tur for de offent­li­ge data.
  • Løse de prin­ci­pi­el­le pro­blem­stil­lin­ger knyt­tet til sik­ker­hed, ret­tig­he­der, licens­struk­tu­rer og fair kon­kur­ren­ce.
  • Etab­le­re en proces for vur­de­ring af ansøgnin­ger om adgang til offent­li­ge data i for­bin­del­se med at de stil­les til rådig­hed som afkla­rer og løser juri­dis­ke og for­valt­nings­mæs­si­ge pro­ble­ma­tik­ker.
  • For­ank­re ansvar for etab­le­ring af en over­sigt over offent­li­ge data og enten selv fore­stå eller faci­li­te­re at pri­va­te ska­ber tek­nisk infra­struk­tur som sik­rer adgang til offent­li­ge data.

Kon­su­len­te­ne har også laget en visu­ali­se­ring av verdi­kje­den for offent­li­ge data:

Verdi­kje­de for offent­lig sek­tors data (kil­de: Gartner/itst.dk)

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen