Generasjon Utøya?

Unge er blitt mer åpne for å delta i demokratiet gjennom valg og partier, konkluderer rapporten "Ett år etter 22. juli". Hvordan opplever de unge sin politiske deltagelse etter Utøya?

I rap­porten «Ett år etter 22. juli» ser forskerne ved Sen­ter for forskn­ing på sivil­sam­funn og friv­il­lig sek­tor på om ter­ro­ran­grepene 22. juli har endret befolknin­gens tillit og sam­funnsen­gas­je­ment, og under­søk­er ter­rorens effekt på befolknin­gen generelt og ung­dom spesielt.

Ved å analy­sere poli­tisk inter­esse, medlem­skap i poli­tiske organ­isas­jon­er, vil­jen til å stemme ved valg og selve val­gdelt­agelsen etter 22. juli, kon­klud­er­er de med at i den grad det er en Gen­erasjon Utøya, har dette gitt utslag i en økt bevis­st­gjøring knyt­tet til ver­di­en av å delta i poli­tiske parti­er og ved valg. I særlig grad gjelder dette unge mel­lom 16 og 18 år.

Forskerne argu­menter­er for at etter­som ter­roren var spe­sielt ret­tet mot ung­dom i sine poli­tiske for­ma­tive år, ville det gi økt poli­tisk mobilis­er­ing i denne alder­s­grup­pen. Flere funn har pekt på økt poli­tisk inter­esse blant hele befolknin­gen etter ter­ro­ran­grep. Det er imi­dler­tid blant de unge at den økte poli­tiske mobilis­erin­gen ser ut til å ved­vare. For eksem­pel vis­er den amerikanske statsviteren Robert Put­nam at de amerikan­erne som var unge 11. sep­tem­ber 2001, viste en høy poli­tisk inter­esse og høy val­gdelt­agelse ikke bare rett etter ter­roren, men også i årene etter. Fire år etter 9/11 skrev han i artikke­len “Still bowl­ing alone? The post‑9/11 split”: (pdf)

It’s easy to see that we need­ed effec­tive gov­ern­men­tal action: to coor­di­nate vol­un­teers, police nation­al bor­ders, design emer­gency response pre­pared­ness, engage in diplo­ma­cy, and train police and fire­fight­ers. Gov­ern­ment and pol­i­tics mat­tered. If young peo­ple used to won­der why they should both­er to vote, Sept. 11 gave them an answer. 

Put­nam argu­menterte videre for at denne poli­tiske mobilis­erin­gen av de unge også kan ha bidratt til Oba­mas seier i 2008. Demokratene appellerte til en alder­s­gruppe som ikke ellers ville deltatt i val­get og gjen­nom å ta i bruk nye sosiale medi­er i valgkampen. 

Politisk mobilisering blant unge gjennom valg og partimedlemskap

En økende bekym­ring knyt­tet til synk­ende val­gdelt­agelse og lavere poli­tisk aktivitet i de fleste vestlige demokrati­er, har ført til mer opp­merk­somhet om unge men­neskers involver­ing i demokratiske pros­ess­er og delt­agelse i demokrati­et. Val­gdelt­agelsen blant første­gangsvel­gere i Norge har vært lav og synk­ende de siste årene, og ved lokalval­get i 2007 stemte kun 35 pros­ent av alder­s­grup­pen 18–21 år (lokaldemokratiun­der­søkelsen gjen­gitt i rap­porten «Ett år etter 22. juli»). 

Ter­ro­ran­grepene førte til mer debatt om demokrati, åpen­het og inklud­er­ing, mange mobilis­erte for å beskytte de lib­er­al-demokratiske ver­di­ene, og høyere delt­agelse ved lokalval­get 2011 ble forventet.

Min­nekon­sert på Råd­hus­plassen i Oslo 22. juli 2012 (foto: aktiv­ioslo, CC: by-nc-nd)


Selv om ikke opp­slut­nin­gen om val­get ble så høy som for­vent­nin­gene i den offentlige debat­ten skulle tilsi — det har vist seg at det kun var en økn­ing på 3 pros­ent i elek­toratet sam­let sett — har første­gangsvel­gerne mobilis­ert. Med en val­gdelt­agelse på 46 pros­ent økte ande­len første­gangsvel­gere som bruk­te stem­meretten — for første gang på flere tiår, vis­er “Ett år etter 22. juli”.

I stem­meretts­forsøket 2011 framviste også forsøksvel­gerne på 16 og 17 år en høyere delt­agelse enn samtlige alder­s­grup­per opp til 30 år med en delt­agelsespros­ent på 58 pros­ent. Det er imi­dler­tid store vari­asjon­er fra kom­mune til kom­mune. Under 50 pros­ent bruk­te stem­meretten sin i Åle­sund, Ham­mer­fest og Re, mens 82 pros­ent del­tok i Lus­ter kommune. 

I artikke­len «After Utøya: how a high trust soci­ety reacts to ter­ror- Trust and civic engage­ment in the After­math of July 22» rap­porteres det om 6200 nye medlem­mer i forskjel­lige parti­er, men at det kun utgjør rundt 0,15 pros­ent av befolknin­gen og at det dermed ikke slår ut i under­søkelsen. Rap­porten «Ett år etter 22.juli» kon­klud­er­er likevel: 

Om vi ser de tre under­søkelsene etter ter­roren under ett og i sam­men­heng med medlem­søknin­gen de poli­tiske ung­domspar­tiene selv opp­gir, er det grunn til å anta at 22. juli kan ha bidratt til en viss medlemsmo­bilis­er­ing av unge men­nesker til poli­tiske parti­er, og at denne mobilis­erin­gen har holdt seg. 

Politikken ble mer relevant

Analyser av data jeg sam­let inn i sep­tem­ber og okto­ber 2011 omfat­ter blant annet ung­dom­mers egen forståelse og opp­fat­ning av poli­tisk delt­agelse etter 22. juli. Gjen­nom dyb­dein­ter­vju med elever i videregående skole kom­mer det frem at de unge ikke snakker så mye om Utøya, verken med ven­ner eller i klassen. I den grad de gjør det han­dler det om å ta vare på hveran­dre og samhold, ikke knyt­tet til poli­tikk eller egen poli­tisk deltagelse. 

Av de elevene som forteller at de selv har meldt seg inn i poli­tiske parti­er etter 22. juli, sier de at dette ikke har sam­men­heng med det som hendte på Utøya, men at de synes det ville være inter­es­sant og kjekt å melde seg inn, at de ville utrette noe. Når de snakker om ven­ner som blitt medlem­mer av poli­tiske parti­er, fork­lar­er de dette med at de ville meldt seg inn uansett etter­som de var engas­jerte fra før.

Sam­tidig nevn­er de at de har fått øynene opp for poltikken i større grad. En av elevene jeg inter­vjuet uttalte «poli­tikken har lyst litt meir mot dei unge, for å sei det sånn».

Dette tyder på at det kan­skje kan være mer som spiller inn enn en Utøya-effekt. I artikke­len «Val­gfor­bere­delser og demokratisk opp­dragelse etter 22. juli» diskuter­er jeg hvor­dan den tradis­jonelle skolede­bat­ten ble erstat­tet med val­gtorg høsten 2011, og erfarin­gene med dette. Ung­dommene rap­porterte om at poli­tik­erne snakket om ting som var vik­tige for de unge, og de lik­te at de kunne stille ung­dom­spoli­tik­erne spørsmål og at det var lav terskel for å komme i kontakt. 

Et annet ele­ment er hvor­dan stem­meretts­forsøket for 16-åringer kan ha bidratt til å gjøre poli­tikk mer rel­e­vant for de unge gjen­nom en rekke aktiviteter og infor­masjon­stil­tak spe­sielt ret­tet mot denne aldersgruppen.

I rap­porten «Ett år etter 22. juli» vek­t­legges også hvor­dan ung­dom har blitt mer syn­lig i det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et og at et høyt antall unge ble val­gt inn i kom­munestyrene i 2011. I til­legg har det har vært flere ung­dom­spoli­tikere i media.

Ødegård finner i avhan­dlin­gen Motløs ung­dom?: nytt engas­je­ment i et gam­melt demokrati at fryk­ten for en poli­tisk pas­siv ung­doms­gen­erasjon er over­drevet, da de unge tar i bruk andre delt­agelses­former som lig­ger uten­for tradis­jonelle par­tipoli­tiske ram­mer. Andre studi­er har også vist at det ikke er like stor grunn til bekym­ring for en poli­tisk apatisk ung­doms­gen­erasjon, der­som aksjon­skanalen inkluderes. 

Selv om det kan se ut til at de unges tilbake­trekn­ing fra poli­tikken ikke er like stor som fryk­tet, er det flere studi­er som ret­ter blikket mot de unges tilbake­trekn­ing fra formell poli­tikk. Andre for­mer for delt­agelse tas i bruk, men det er flere som argu­menter­er for at det er vik­tig å arbei­de for at de formelle kana­lene, slik som valg, heller ikke skal svekkes. 

Val­gforskn­ing vis­er at jo tidligere man deltar i valg, og desto flere ganger en gjør det, jo mer øker sannsyn­ligheten for val­gdelt­agelse senere. Det gjen­står å se om den økte val­gdelt­agelsen etter 22. juli oppret­tholdes, men de kort­sik­tige effek­tene tyder på en gen­erasjon som i større grad ser ver­di­en av å delta i det rep­re­sen­ta­tive demokrati­et, gjen­nom valg og poli­tiske partier.

Put­nam skrev om unges poli­tiske mobilis­er­ing etter 11. september:

As young Amer­i­cans are more open to polit­i­cal par­tic­i­pa­tion than they have been in many years, edu­ca­tion­al and polit­i­cal lead­ers should seize this moment to encour­age youth‘s engage­ment in polit­i­cal and social move­ments. The time is right to intro­duce a new, more activist civics edu­ca­tion in our schools as well. 

Et sted å beg­ynne er å tilret­te­legge for en demokra­tiop­plæring som de unge selv men­er bidrar til å gjøre poli­tikken mer rel­e­vant, og at poli­tikere snakker med og ikke bare til de unge. 

TEMA

T

erroran
grepet
22. jul
i 2011

21 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen