Hva er pressens pris?

Hvordan skal journalistikk finansieres i framtiden? Vox Publica setter søkelyset på mediestøtte med analyser, debattinnlegg og ny blogg.

Nyhe­ter om opp­lags­ned­gang, under­skudd og opp­si­gel­ser er nær­mest dag­lig kost. De hur­ti­ge end­rin­ge­ne i medie­mar­ke­det har gjort debat­ten om offent­lig støt­te til medi­er høy­ak­tu­ell. I 40 år har vi vært vant til å snak­ke om presse­støt­te, nå er medie­støt­te et mer dek­ken­de begrep — eller kan­skje hel­ler jour­na­lis­tikk­støt­te?

Vi i Vox Pub­li­ca øns­ker å bidra til den­ne vik­ti­ge debat­ten. Der­for vil vi gjø­re medie­støt­te til vår vik­tigs­te tema­sat­sing fram­over. Vi plan­leg­ger både ana­ly­ser og aktu­el­le artik­ler, og vi vil kom­men­te­re og rap­por­te­re på en nyopp­ret­tet blogg som vi har kalt «Pres­sens pris».

Det skul­le være nok å ta fatt i: Det fore­går fle­re nors­ke pro­ses­ser og ini­tia­ti­ver sam­ti­dig nå, og selv­sagt vil vi kas­te blik­ket ut over gren­se­ne også. Her er en over­sikt over noe av det som er i gang på fel­tet:

Mediestøtteutvalget

Medie­støtte­ut­val­get ble ned­satt av davæ­ren­de kul­tur- og kirke­mi­nis­ter Trond Gis­ke i okto­ber 2009. Opp­dra­get er å i løpet av et drøyt år ”fore­ta en hel­het­lig vur­de­ring av bruk av øko­no­mis­ke virke­mid­ler på medie­om­rå­det”, som det heter i man­da­tet (pdf). Utgangs­punk­tet er infra­struk­tur­kra­vet i Grunn­lo­vens bestem­mel­se om ytrings­fri­het. Det­te kra­vet hand­ler om det offent­li­ges ansvar for å leg­ge til ret­te for mang­fold og kva­li­tet i nors­ke medi­er. Det offent­li­ge bør også, iføl­ge regje­rin­gen, bidra til nød­ven­dig utvik­ling, for­ny­ing og rasjo­na­li­se­ring i bran­sjen.

Iføl­ge man­da­tet er det tre utvik­lings­trekk som gir grunn til å se nær­me­re på om reg­le­ne for medie­støt­te iva­re­tar dis­se måle­ne:

  • Inter­nett har fått en sen­tral posi­sjon innen­for nyhets­for­mid­ling og sam­funns­de­batt.
  • Pro­ble­me­ne med å ta betalt for inn­hold på nett kom­bi­nert med inter­netts vekst som annonse­me­di­um ska­per utford­rin­ger for papir­avi­se­nes tra­di­sjo­nel­le for­ret­nings­mo­dell.
  • Et svek­ket annonse­mar­ked og øknin­gen i for­mid­ling av audio­vi­su­elt inn­hold på inter­nett gir utford­rin­ger for kom­mer­si­el­le tv-kring­kas­te­re.

Medie­støtte­ut­val­gets gjen­nom­gang skal ”i utgangs­punk­tet være platt­form­nøy­tral”, og i hvert fall inklu­de­re presse­støt­ten og null­sat­sen for moms på aviser. Regje­rin­gen ber utval­get om på bredt grunn­lag å vur­de­re beho­vet for til­skudd eller and­re øko­no­mis­ke virke­mid­ler. Sam­ti­dig set­ter man­da­tet noen begrens­nin­ger for arbei­det: Vik­tigst er det kan­skje at utred­nin­gen ikke skal omfat­te NRKs lisens­fi­nan­sie­ring. Alle typer medie­inn­hold skal hel­ler ikke behand­les likt: Regje­rin­gen ber utval­get om å foku­se­re sær­lig på nyhets- og aktua­li­tets­me­di­er og medie­nes funk­sjon i nyhets- og debatt­for­mid­lin­gen.

Medie­støtte­ut­val­get ledes av Yng­ve Slett­holm. NJ-lede­ren, medie­fors­ke­re, jour­na­lis­ter er blant med­lem­me­ne — se den full­sten­di­ge lis­ten.

Vi utvider mandatet

Det kan argu­men­te­res for at medie­støtte­ut­val­get kom lov­lig sent i gang. Det er over ti år siden for­ri­ge bre­de utred­ning av presse­støt­ten, og selve ord­nin­gen med direk­te støt­te eller pro­duk­sjons­til­skudd har i liten grad vært end­ret siden den ble inn­ført i 1969 (kun papir­avi­ser får støt­te, som for­de­les etter bestem­te kri­te­ri­er).

Det has­ter med å drøf­te og fin­ne alter­na­ti­ve måter å finan­siere jour­na­lis­tikk på. Det er én vel­dig god grunn til å ta debat­ten nå, paral­lelt med utval­gets arbeid — og med bre­de­re «man­dat». Hvor­for ikke også dis­ku­te­re NRKs rol­le, som den størs­te «støtte­mot­ta­ke­ren» av alle via lisen­sen? Og hva med rol­len filan­tro­pi kan spil­le i utvik­lin­gen av nye for­ret­nings­mo­del­ler for jour­na­lis­tikk? Det­te er også tema­er vi øns­ker å ta opp under over­skrif­ten «Pres­sens pris».

For­slag til artik­ler og saker vi bør ta opp samt debatt­inn­legg mot­tas med takk! Bruk kom­men­tar­fel­tet eller kon­takt oss direk­te.

TEMA

M

ediestø
tte

55 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Vel­dig vik­tig — og vans­ke­lig emne det­te. Medie­eva­ner og inn­tekts­po­ten­sia­le må være med i dis­ku­sjo­ne­ne.

til toppen