Hva er pressens pris?

Hvordan skal journalistikk finansieres i framtiden? Vox Publica setter søkelyset på mediestøtte med analyser, debattinnlegg og ny blogg.

Nyheter om opplagsnedgang, under­skudd og opp­sigelser er nærmest daglig kost. De hur­tige endrin­gene i mediemarkedet har gjort debat­ten om offentlig støtte til medi­er høyak­tuell. I 40 år har vi vært vant til å snakke om press­es­tøtte, nå er medi­estøtte et mer dekkende begrep — eller kan­skje heller journalistikkstøtte?

Vi i Vox Pub­li­ca ønsker å bidra til denne vik­tige debat­ten. Der­for vil vi gjøre medi­estøtte til vår vik­tig­ste temasats­ing framover. Vi plan­leg­ger både analyser og aktuelle artik­ler, og vi vil kom­mentere og rap­portere på en nyop­pret­tet blogg som vi har kalt “Pressens pris”.

Det skulle være nok å ta fatt i: Det foregår flere norske pros­ess­er og ini­tia­tiv­er sam­tidig nå, og selvsagt vil vi kaste blikket ut over grensene også. Her er en over­sikt over noe av det som er i gang på feltet:

Mediestøtteutvalget

Medi­estøt­teut­val­get ble ned­satt av daværende kul­tur- og kirkem­i­nis­ter Trond Giske i okto­ber 2009. Opp­draget er å i løpet av et drøyt år ”fore­ta en hel­hetlig vur­der­ing av bruk av økonomiske virkemi­dler på medieom­rådet”, som det het­er i man­datet (pdf). Utgangspunk­tet er infra­struk­turkravet i Grunnlovens bestem­melse om ytrings­fri­het. Dette kravet han­dler om det offentliges ans­var for å legge til rette for mang­fold og kvalitet i norske medi­er. Det offentlige bør også, ifølge reg­jerin­gen, bidra til nød­vendig utvikling, forny­ing og rasjon­alis­er­ing i bransjen.

Ifølge man­datet er det tre utviklingstrekk som gir grunn til å se nærmere på om reg­lene for medi­estøtte ivare­tar disse målene:

  • Inter­nett har fått en sen­tral posisjon innen­for nyhets­formidling og samfunnsdebatt.
  • Prob­lemene med å ta betalt for innhold på nett kom­bin­ert med inter­netts vekst som annonsemedi­um skaper utfor­dringer for papi­ravisenes tradis­jonelle forretningsmodell.
  • Et svekket annon­se­marked og øknin­gen i formidling av audio­vi­suelt innhold på inter­nett gir utfor­dringer for kom­mer­sielle tv-kringkastere.

Medi­estøt­teut­val­gets gjen­nom­gang skal ”i utgangspunk­tet være plat­tform­nøy­tral”, og i hvert fall inklud­ere press­es­tøt­ten og null­sat­sen for moms på avis­er. Reg­jerin­gen ber utval­get om på bredt grunnlag å vur­dere behovet for tilskudd eller andre økonomiske virkemi­dler. Sam­tidig set­ter man­datet noen begren­sninger for arbei­det: Vik­tigst er det kan­skje at utred­nin­gen ikke skal omfat­te NRKs lisens­fi­nan­sier­ing. Alle typer medieinnhold skal heller ikke behan­dles likt: Reg­jerin­gen ber utval­get om å fokusere særlig på nyhets- og aktu­alitetsme­di­er og medi­enes funksjon i nyhets- og debattformidlingen.

Medi­estøt­teut­val­get ledes av Yngve Slet­tholm. NJ-led­eren, medieforskere, jour­nal­is­ter er blant medlemmene — se den full­s­tendi­ge listen.

Vi utvider mandatet

Det kan argu­menteres for at medi­estøt­teut­val­get kom lovlig sent i gang. Det er over ti år siden for­rige brede utred­ning av press­es­tøt­ten, og selve ord­nin­gen med direk­te støtte eller pro­duk­sjon­stil­skudd har i liten grad vært endret siden den ble inn­ført i 1969 (kun papi­ravis­er får støtte, som forde­les etter bestemte kriterier).

Det haster med å drøfte og finne alter­na­tive måter å finan­siere jour­nal­is­tikk på. Det er én veldig god grunn til å ta debat­ten nå, par­al­lelt med utval­gets arbeid — og med bredere “man­dat”. Hvor­for ikke også diskutere NRKs rolle, som den største “støt­te­mot­tak­eren” av alle via lisensen? Og hva med rollen filantropi kan spille i utviklin­gen av nye for­ret­ningsmod­eller for jour­nal­is­tikk? Dette er også temaer vi ønsker å ta opp under over­skriften “Pressens pris”.

Forslag til artik­ler og sak­er vi bør ta opp samt debat­tinn­legg mot­tas med takk! Bruk kom­men­tar­fel­tet eller kon­takt oss direkte.

TEMA

M

ediestø
tte

56 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Veldig vik­tig — og vanske­lig emne dette. Mediee­van­er og inntek­tspoten­siale må være med i diskusjonene.

til toppen