Religion i Kina: statens «beskyttelse»

Religionene holdes under strengt statlig oppsyn i Kina og myndighetene er særlig redd for kombinasjonen av etnisk nasjonalisme og buddhisme i Tibet, sier Koen Wellens.

Reli­gions­ut­øvel­sen blomst­ret opp i Kina på 1980-tal­let, i strid med kom­mu­nist­par­ti­ets for­vent­ning om at moder­ni­se­ring av sam­fun­net og libe­ra­li­se­ring vil­le få inter­es­sen for reli­gion til å vis­ne. Etter hvert har sta­ten igjen blitt mer skep­tisk til reli­gio­ne­ne og sty­rer reli­gions­sam­fun­ne­ne strengt, iføl­ge fors­ker Koen Wel­lens ved Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter. Under sen­te­rets Kina-semi­nar i Oslo 27. mars tok Wel­lens for seg situa­sjo­nen for reli­gio­ner og mino­ri­te­ter i det kine­sis­ke sam­fun­net.

Lytt til hele fore­dra­get (varig­het 41 min):
[audio:https://voxpublica.no/audio/koen-wellens_religionsfrihet-og-minoritetsrettigheter-i-kina.mp3]

Last ned lyd­opp­tak (mp3, 38 MB) | Last ned lys­bil­der (pdf, 2 MB)

Tibet-trus­se­len
«Har vi en total man­gel på reli­gions­fri­het i Kina? Saken er selv­føl­ge­lig ikke helt så enkel,» sa Wel­lens. Den kine­sis­ke parti­sta­tens hold­ning til reli­gion er tve­ty­dig. Reli­gions­fri­he­ten er skre­vet inn i grunn­lo­ven, Kina er det lan­det der det tryk­kes flest bib­ler, og iføl­ge en under­sø­kel­se utført i 2007 er 300 mil­lio­ner men­nes­ker tro­en­de. Iføl­ge stat­li­ge myn­dig­he­ter er det 85.000 god­kjen­te reli­giø­se ste­der og 300.000 god­kjen­te geist­li­ge. Hvert år drar 10.000 mus­li­mer på pile­grims­rei­se til Mek­ka. Og lede­ren for den stat­li­ge admi­ni­stra­sjo­nen for reli­gion, en over­be­vist kom­mu­nist, uttal­te i 2006 at Kina øns­ker å være et sterkt bud­dhist­land.

Wel­lens teg­net like­vel et gans­ke mørkt bil­de. I loven heter det også at sta­ten «beskyt­ter nor­mal reli­giøs akti­vi­tet». Fem reli­gio­ner er til­latt — bud­dhis­me, islam, taois­me, kato­li­sis­me, pro­tes­tan­tis­me. De har hver sin orga­ni­sa­sjon som er under­lagt det stat­li­ge kon­to­ret for reli­gions­spørs­mål. Begrens­nin­ge­ne på reli­gions­ut­øvel­se er man­ge: ingen kan bru­ke reli­gion til å for­styr­re den offent­li­ge orden, og uav­hen­gig reli­gions­un­der­vis­ning er for­budt. De reli­giø­se orga­ni­sa­sjo­ne­ne skal være fri for uten­landsk domi­nans.

Koen Wellens (foto: Christian Boe Astrup)


Koen Wel­lens under semi­na­ret i Oslo (foto: Chris­ti­an Boe Ast­rup).

Kom­bi­na­sjo­nen av etnisk nasjo­na­lis­me og bud­dhis­me i Tibet er myn­dig­he­te­ne sær­lig redd for. Dalai Lama aksep­te­res ikke som reli­giøs leder­skik­kel­se. Det dri­ves kam­pan­jer i klost­re i Tibet der mun­ker skal ta avstand fra Dalai Lama som reli­giøs figur. «Patrio­tisk utdan­ning» skal sik­re tibe­ta­ner­nes lydig­het. Etter opp­tøy­ene nylig har myn­dig­he­te­ne vars­let ytter­li­ge­re inn­stram­ming. Med en hard­li­ner som parti­le­der i Tibet er det grunn til å fryk­te det ver­ste, mener Wel­lens.

Ånde­li­ge beve­gel­ser eller reli­gio­ner uten­om de fem aner­kjen­te, som Falun Gong, under­tryk­kes nåde­løst. Her er det ingen tegn på opp­myk­ning, sna­re­re tvert imot, fram­holdt Wel­lens.

Bry­ter kon­ven­sjo­ner
Sta­tens kon­troll med reli­gions­sam­fun­ne­ne går svært langt. Reli­giø­se ste­der og akti­vi­te­ter og utnev­nel­ser av geist­li­ge skal god­kjen­nes. Under­vis­ning kan bare skje i reli­giø­se insti­tu­sjo­ner, med kom­mu­nis­tisk indok­tri­ne­ring som del av pen­sum.

Reli­gion kan ikke prak­ti­se­res fritt — i tråd med men­neske­ret­tig­he­te­ne — når sta­ten blan­der seg inn på dis­se måte­ne, kon­klu­der­te Wel­lens. Med sin prak­sis bry­ter Kina fle­re inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner.

Hjem­me­la­get kolo­nia­lis­me
Offi­si­elt er det 56 aner­kjen­te etnis­ke grup­per i Kina — 55 mino­ri­te­ter ved siden av de domi­ne­ren­de han-kine­ser­ne. I 2005 utgjor­de mino­ri­te­te­ne i under­kant av 10 pro­sent av befolk­nin­gen eller 110 mil­lio­ner men­nes­ker. Av dis­se er 5,4 mil­lio­ner tibe­ta­ne­re og 8,4 mil­lio­ner uigu­rer.

Kina er under sær­lig hardt vær nå på grunn av situa­sjo­nen i Tibet. Kom­mu­nist­par­ti­et fram­he­ver gjer­ne at Kina his­to­risk sett har vært offer for kolo­nia­lis­me, men man kan si at Kinas mino­ri­tets­po­li­tikk også er et uttrykk for kolo­nia­lis­me, sa Wel­lens. Folke­grup­per inte­gre­res med mili­tær­makt, og utnyt­tel­sen av natur­res­sur­ser i mino­ri­tets­om­rå­der fore­går uten at lokal­be­folk­nin­gen får ta del i gevins­te­ne. Han-kine­se­re flyt­tes for å kon­so­li­de­re mino­ri­tets­om­rå­der, noe som ble godt eks­po­nert under Tibet-opp­tøy­ene nylig. De sosia­le og øko­no­mis­ke for­skjel­le­ne mel­lom mino­ri­te­te­ne og han-kine­ser­ne er øken­de.

På spørs­mål om hvor­dan uten­ver­de­nen kan hand­le i for­hold til over­grep mot mino­ri­te­ter, fram­holdt Wel­lens rolle­for­de­lin­gen mel­lom akti­vis­ter og fors­ke­re. «Vi har for­skjel­li­ge måter å job­be på. Selv­føl­ge­lig er det noen som uav­la­te­lig må pres­se Kina på men­neske­ret­tig­hets­brudd. Som fors­ker kan man for eksem­pel beskjef­ti­ge seg med å prø­ve å fin­ne ut hva som fore­går og gi en frem­stil­ling som and­re kan bru­ke og job­be vide­re med,» sa Wel­lens.

(Artik­ke­len er noe utvi­det 9. april. Red.anm.)

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] Reli­gion i Kina: sta­tens “beskyt­tel­se” – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

  2. Ende­lig en per­son som skri­ver om kren­kel­se av reli­gions­fri­he­ten i Kina. Det had­de vært vel­dig fint om artik­ke­len ble fulgt opp med hvor­dan den kine­sis­ke sta­ten sank­sjo­ne­rer mot reli­giø­se som ikke pas­ser inn i sta­tens nor­mer.

til toppen