Kinas angst for menneskerettighetene

Politikk, rettsvesen, medier og religion: Status for menneskerettigheter i Kina fire måneder før OL starter.

Det sty­ren­de kine­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­et har et kom­pli­sert for­hold til men­neske­ret­tig­he­te­ne. Fram­skritt skjer — retts­sik­ker­he­ten er bed­ret, medie­ne har fått noe mer albu­rom, og på det for­mel­le pla­net har Kina sig­nert vik­ti­ge inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner. Men fire måne­der før OL i Bei­jing star­ter er det fort­satt svært mye å utset­te på hvor­dan Kina hånd­te­rer de grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­te­ne, ikke minst ret­ten til fri reli­gions­ut­øvel­se. Det er grunn til å fryk­te at myn­dig­he­te­ne inn­skren­ker fri­he­ter hel­ler enn å løs­ne på gre­pet fram mot OL.
Kina-seminar Norsk institutt for menneskerettigheter mars 2008 (foto: Christian Boe Astrup)


Det var noen av kon­klu­sjo­ne­ne under et Kina-semi­nar arran­gert av Norsk sen­ter for men­neske­ret­tig­he­ter (SMR) i Oslo 27. mars. Vox Pub­li­ca var til ste­de og doku­men­te­rer her semi­na­ret med lyd­opp­tak, pre­sen­ta­sjo­ner og sam­men­fat­ning av hoved­punk­te­ne.

Fle­re av fors­ker­ne la vekt på at Kina best kan påvir­kes ved en kom­bi­na­sjon av press og kri­tikk uten­fra og direk­te dia­log og sam­ar­beid med kine­sis­ke insti­tu­sjo­ner og orga­ni­sa­sjo­ner. SMR er blant aktø­re­ne som er involvert i dia­log­pro­sjek­ter i Kina. «Jeg tror vårt arbeid i Kina kun­ne blitt litt tamt og tann­løst uten pres­set uten­fra. Kan­skje kine­ser­ne ikke en gang vil­le sam­ar­bei­det med oss om men­neske­ret­tig­he­ter. Og hvis pres­set uten­fra ikke føl­ges opp med noe mer inne i Kina, så vil kine­ser­ne muli­gens se det som at vi bare prø­ver å straf­fe dem og hem­me utvik­lin­gen,» sa Ceci­lie Figen­schou Bak­ke (bil­det), leder for Kina-pro­gram­met ved SMR.

På semi­na­ret ble men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen på uli­ke sam­funns­om­rå­der i Kina belyst:

Lov og rett: Senior­fors­ker Jonas Grim­he­den ved Raoul Wallen­berg Insti­tute i Lund tok for seg retts­ve­sen og retts­sik­ker­het. Han fram­he­vet at kine­ser­nes retts­sik­ker­het er bety­de­lig for­bed­ret de sis­te par tiåre­ne. Med revi­sjo­nen av straffe­lo­ven i 1997 ble klas­sis­ke retts­sik­ker­hets­prin­sip­per inn­ført. Men i saker mot dis­si­den­ter ser dom­sto­le­ne ofte helt bort fra dis­se prin­sip­pe­ne og døm­mer etter mer eller mind­re tyde­li­ge direk­ti­ver fra kom­mu­nist­par­ti­et. Nå rett før OL er sli­ke saker svært føl­som­me og direk­ti­ve­ne tro­lig helt kla­re, iføl­ge Grim­he­den.
Mer om Grim­he­dens fore­drag med lys­bil­der og lyd­opp­tak.

Poli­tikk og øko­no­mi: Bøn­de­nes betyd­ning for Kinas poli­tis­ke fram­tid er det vik­tigs­te poli­tis­ke spørs­må­let i dag, sa pro­fes­sor Stig Thø­ger­sen ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Mens kom­mu­nist­par­ti­ets størs­te utford­ring kom fra byene på 1980-tal­let, er det nå på lands­byg­da at par­ti­et er pres­set. Bybe­folk­nin­gen har par­ti­et klart å vin­ne over ved hjelp av ras­ke for­bed­rin­ger i leve­stan­dard. Bøn­de­ne hen­ger etter i vel­stands­ut­vik­lin­gen og de øko­no­mis­ke ulik­he­te­ne bare øker. Myn­dig­he­te­nes beslag­leg­ging av jord­bruks­land er det størs­te strids­te­ma­et. Avgjø­ren­de for utvik­lin­gen blir det om bøn­de­ne får anled­ning til å dan­ne selv­sten­di­ge orga­ni­sa­sjo­ner.
Mer om Thø­ger­sens fore­drag med lys­bil­der og lyd­opp­tak.

Reli­gion og mino­ri­te­ter: Etter opp­tøy­ene i Tibet nylig har myn­dig­he­te­ne vars­let inn­stram­ming. Det er grunn til å fryk­te det ver­ste, iføl­ge fors­ker Koen Wel­lens ved SMR. For­bin­del­sen mel­lom etnisk nasjo­na­lis­me og reli­gions­ut­øvel­se gjør at kom­mu­nist­par­ti­et opp­fat­ter den tibe­tans­ke bud­dhis­men som en trus­sel. Den kine­sis­ke sta­ten er grad­vis blitt mer restrik­tiv på reli­gions­fel­tet etter en reli­giøs opp­blomst­ring på 1980-tal­let. Ikke-aner­kjen­te beve­gel­ser som Falun Gong under­tryk­kes nåde­løst.
Mer om Wel­lens’ fore­drag med lys­bil­der og lyd­opp­tak.

Medi­er og jour­na­lis­tikk: Medie­ne er fort­satt et tale­rør for kom­mu­nist­par­ti­et og har som opp­ga­ve å for­mid­le pro­pa­gan­da. Men myn­dig­he­te­ne har for­latt tan­ken om å regu­le­re hva folk ten­ker. Nå går stra­te­gi­en ut på å behers­ke dags­or­de­nen og regu­le­re hva folk dis­ku­te­rer og er opp­tatt av, fram­he­vet uni­ver­si­tets­lek­tor Elin Sæther ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Kine­sis­ke jour­na­lis­ter har utvik­let meto­der for å omgå eller tes­te gren­se­ne for hva det er mulig for medie­ne å ta opp. Sosia­le spørs­mål er ikke helt tabu, og det er langt stør­re mulig­he­ter for å set­te pro­ble­mer under debatt i Kina i dag enn for ti år siden.
Mer om Sæthers fore­drag med lys­bil­der og lyd­opp­tak.

Kri­tisk Amne­sty-rap­port, oppo­si­sjo­nell dømt
En ny rap­port fra Amne­sty Inter­na­tio­nal om men­neske­ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen i Kina peker i sam­me ret­ning som man­ge av kon­klu­sjo­ne­ne på SMRs Kina-semi­nar. I rap­por­ten heter det at «bøl­gen av under­tryk­king i Kina nå skjer ikke til tross for OL, men fak­tisk på grunn av OL. Fre­de­li­ge men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ter og and­re som har kri­ti­sert myn­dig­he­te­ne offent­lig, er pluk­ket ut i en «opp­ryd­nings­ak­sjon» før OL. Åpen­bart er det­te et for­søk på å pre­sen­te­re et «sta­bilt» eller «har­mo­nisk» bil­de av Kina i august 2008.»

Enda et tegn i den­ne ret­ning var dom­men mot dis­si­den­ten Hu Jia. 3. april ble Hu, en av de mest kjen­te men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­te­ne i Kina, idømt feng­sel i tre og et halvt år for «under­gra­ven­de virk­som­het». Grunn­la­get for retts­sa­ken var seks artik­ler Hu har skre­vet og et inter­vju han har gitt. En av artik­le­ne var et langt essay Hu pub­li­ser­te på sin egen blogg i fjor høst, der han i svært kla­re orde­lag kri­ti­ser­te poli­ti­ets tor­tur av to men­nes­ker som had­de pro­te­stert mot beslag­leg­ging av hus­e­ne sine i Bei­jing, skri­ver New York Times. Her tok Hu også et opp­gjør med kom­mu­nist­par­ti­ets mang­len­de respekt for men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Rafto-blog­gen, aktu­el­le len­ker til Kina-stoff
Med­ar­bei­de­re på Raft­ohu­set i Ber­gen blog­ger på Vox Pub­li­ca og skri­ver ofte om Kina-spørs­mål. Et ferskt inn­legg drei­er seg om Raft­opris­vin­ner Rebi­ya Kade­ers syns­punk­ter på ret­tig­hets­si­tua­sjo­nen for mino­ri­te­te­ne i Kina. Kade­er til­hø­rer mino­ri­tets­grup­pen uigu­re­ne.

Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen opp­da­te­rer fort­lø­pen­de en sam­ling aktu­el­le len­ker om situa­sjo­nen i Kina. Fore­slå gjer­ne saker du synes vi bør ta med i den­ne over­sik­ten.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Kinas angst for men­neske­ret­tig­he­te­ne – Vox Pub­li­ca, 07.04.2008 […]

til toppen