Minnes det burmesiske studentopprøret av 1988

Det bur­me­sis­ke mil­jø­et i Ber­gen arran­ge­rer en ser­mo­ni på Raft­ohu­set 8. august for å min­nes de tra­gis­ke hen­del­se­ne under stu­dent­opp­rø­ret i 1988. Arran­ge­men­tet fin­ner sted 20 år etter opp­rø­ret, sam­me dag som OL åpnes i Bei­jing.

 

Fristende å forbedre Wikipedia

Artik­ler om lit­te­ra­tur i Wiki­pe­dia er ofte ukri­tis­ke, ensi­di­ge og fei­ren­de — det er fris­ten­de å gå inn og for­bed­re dem, sier pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­vi­ten­skap Per Buvik.