Nærmest ubegrenset vekstpotensial

Amanuensis i juss Hugo P. Matre er begeistret for Wikipedia, men tror publiseringspoeng må til for at forskere skal bidra mer.

Det kan bli vans­ke­lig å moti­ve­re fors­ke­re til å bidra mer aktivt til Wiki­pe­dia, mener Hugo P. Mat­re, ama­nu­en­sis ved Det juri­dis­ke fakul­tet, Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen. Han ser like­vel en mulig løs­ning: et merit­te­rings­sys­tem hvor pub­li­se­ring på Wiki­pe­dia gir pub­li­ka­sjons­po­eng.

Wikipedia og forskerne - vignett. Ill: Håvard Legreid

Wiki­pe­dia-model­len har Mat­re stor sans for, selv om han mener kva­li­tets­sik­ring av kunn­ska­pen er et pro­blem. Han er åpen for selv å ret­te feil i Wiki­pe­dia på sine spe­sial­om­rå­der (sel­skaps­rett og skatte­rett).

I Vox Pub­li­cas serie om kva­li­tet i Wiki­pe­dia og fors­ke­res rol­le, har Mat­re vur­dert artik­ke­len om opp­havs­rett i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.

Hvor­dan ser du på selve Wiki­pe­dia-model­len?
«Wiki­pe­dia-model­len inne­bæ­rer et enormt poten­si­al med tan­ke på å benyt­te res­sur­ser i befolk­nin­gen. Sam­ti­dig er det lav grad av kva­li­tets­sik­ring av kunn­ka­pen — det invi­te­rer til en kri­tisk hold­ning. Man leser med risi­ko, noe som ford­rer bevisst­het og at man sjek­ker kil­de­ne.»

Har du selv bidratt til Wiki­pe­dia?
«Nei, men jeg bru­ker Wiki­pe­dia selv i noen sam­men­hen­ger. Hvis jeg tren­ger en rask opp­da­te­ring på felt som lig­ger uten­for mine egne kjerne­om­rå­der, bru­ker jeg gjer­ne Wiki­pe­dia.»

Hvis du opp­da­ger noe som er feil, mis­vi­sen­de eller dår­lig i en Wiki­pe­dia-artik­kel på ditt fag­felt, vil du da selv for­bed­re den eller ta ini­tia­tiv til at and­re gjør det?
«Har ikke gjort det, men har hel­ler ikke søkt på emner innen­for mitt eget fag­om­rå­de. Vil­le ret­tet hvis jeg fant noe.»

Bør fors­ke­re enga­sje­re seg i å høy­ne kva­li­te­ten på Wiki­pe­dia?
«Fors­ke­re har helt klart et for­mid­lings­an­svar, men om akku­rat Wiki­pe­dia bør være et sat­sings­om­rå­de er jeg usik­ker på. Hvis den enkel­te fors­ke­ren fin­ner det hen­sikts­mes­sig, bør han eller hun bidra til Wiki­pe­dia. Det kom­mer også litt an på hva slags for­hold de for­skjel­li­ge fors­ker­ne har til inter­nett, noe som igjen ofte er et gene­ra­sjons­spørs­mål.»

Hvis du mener at fors­ke­re bør bidra til Wiki­pe­dia, hva kan gjø­res for at fle­re skal bli inter­es­sert i det­te?
«Hvis så skal skje må merit­te­rings­sys­te­me­ne også omfat­te pub­li­se­ring i popu­lær­me­di­er. Pub­li­se­ring i Wiki­pe­dia merit­te­rer ikke og omfat­tes ikke av noe beløn­nings­sys­tem. Bidrags­yte­rens rela­ti­ve ano­ny­mi­tet vir­ker nok hel­ler ikke sti­mu­le­ren­de i for­hold til pub­li­se­ring fra fors­ker­hold.

Det er vans­ke­lig å måle fors­ke­res inn­sats i medie­ne, og der­for også vans­ke­lig å merit­te­re. Kan­skje man kun­ne sti­mu­le­re til pub­li­se­ring gjen­nom et sys­tem basert på egen­mel­ding, et til­lits­ba­sert sys­tem, som igjen gir fors­ke­re pub­li­ka­sjons­po­eng.»

Hvor­dan vil du karak­te­ri­se­re Wiki­pe­dia som kanal for forsk­nings­for­mid­ling og som kunn­skaps­res­surs?
«Som popu­lær­for­mid­ling har Wiki­pe­dia et kjempe­po­ten­si­al. Det er man­ge del­ta­ke­re og kunn­ska­pen er under kon­ti­nu­er­lig opp­da­te­ring. Men den mang­len­de kva­li­tets­sik­rin­gen er et pro­blem. Wiki­pe­dia bør ikke bru­kes på sam­me pre­mis­ser som et van­lig lek­si­kon. Sam­ti­dig er jeg begeist­ret for Wiki­pe­dia som ide, hvor man utnyt­ter et nær­mest ube­gren­set vekst­po­ten­si­al, alle bidrags­yter­ne tatt i betrakt­ning. Men høy gevinst hen­ger sam­men med høy risi­ko.»

«Faglig sterk»

Hugo P. Mat­res vur­de­ring av artik­ke­len om opp­havs­rett i bok­måls­ut­ga­ven av Wiki­pe­dia.
(Ska­la: 1–5, der 1 er best)

  • Rik­tig­het: 1
  • For­ståe­lig­het: 2 (1 for juris­ter)
  • Aktua­li­tet: 2
  • Full­sten­dig­het: 3
  • Sam­let karak­ter: 2

Utdy­pen­de kom­men­ta­rer:

«Det­te var en god Wiki­pe­dia-artik­kel. Over­ras­ken­de bra. Den er fag­lig sterk, og det er en god peda­go­gisk frem­stil­ling. Ved­kom­men­de som har skre­vet den har lagt ned et bety­de­lig arbeid her. Jeg tip­per for­fat­te­ren er en fag­fel­le, eller i alle til­fel­ler en juri­disk kyn­dig per­son.

Jeg fin­ner ingen feil, men den kun­ne kan­skje vært mer full­sten­dig. Det kom­mer an på hvem mål­grup­pen for artik­ke­len er.

Pluss for gode online-kil­der. Det øker til­li­ten til inn­hol­det i artik­ke­len.»

(Artik­ke­len ble vur­dert i midt­en av juni 2008).

TEMA

W

ikipedi
a

31 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen