Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: Ai Weiwei, bistand og bilders retoriske verdi

Vox Pub­li­ca ble lan­sert 22. novem­ber 2006, og vi i redak­sjo­nen vil i den anled­ning få gra­tu­le­re oss selv med 5‑årsdagen!

Ellers kan du den­ne uken lese om Ai Weiwei, en kine­sisk kunst­ner som med sin fri­hets- og ska­per­trang tes­ter det kine­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­ets gren­ser.

På våre blog­ger har Jens E. Kjeld­sen den­ne gan­gen skre­vet om ter­ror­ka­ta­stro­fer og bil­ders reto­ris­ke ver­di, mens Olav Anders Øvre­bø ser på åpen­het og bistand.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tors­dag 1. desem­ber invi­te­rer Civi­ta til fro­kost­møte på Cafe Chris­tia­nia med tema­et ”Nærings­li­vet og men­neske­ret­tig­he­te­ne”, og lør­dag 3. desem­ber kom­mer den svens­ke poli­ti­ke­ren Ali Esba­ti til Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo for å reflek­te­re rundt ter­ror­hand­lin­ge­ne 22. juli. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: vg.no skri­ver at PST ber om nye ter­ror­lo­ver, mens news.yahoo.com mel­der om at HRW fryk­ter at gjelds­tyn­ge­de euro­pe­is­ke land ikke vil pres­se Kina på men­neske­ret­tig­he­te­ne.

Ennå ikke abon­nent på nyhets­bre­vet? Meld deg på her!

For å lese artik­le­ne:

Ai Weiwei og fri­he­tens kon­sept
Kon­sept­kunst­ner, poli­tisk pro­vo­ka­tør, glo­bal stjer­ne: Med sin fri­hets- og ska­per­trang tes­ter Ai Weiwei det kine­sis­ke kom­mu­nist­par­ti­ets gren­ser. Av Olav Anders Øvre­bø.

Reto­rikk­blog­gen:
Bil­le­der som udstyr til at for­stå og hånd­te­re ver­den

Om ter­ror­ka­ta­stro­fer og bil­le­ders reto­ris­ke vær­di. Av Jens E. Kjeld­sen.

Fak­ta først:
Åpen­het om bistand: Nor­ges inn­sats “sær­lig skuf­fen­de”
Åpne data gjør bistand mer åpen og effek­tiv, men Nor­ge føl­ger ikke opp inter­na­sjo­nalt sam­ar­beid om stan­dar­der.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen