Nyhetsbrev uke 47

Blant temaene: Ai Weiwei, bistand og bilders retoriske verdi

Vox Pub­li­ca ble lansert 22. novem­ber 2006, og vi i redak­sjo­nen vil i den anled­ning få grat­ulere oss selv med 5‑årsdagen!

Ellers kan du denne uken lese om Ai Wei­wei, en kine­sisk kun­st­ner som med sin fri­hets- og skaper­trang tester det kine­siske kom­mu­nist­par­ti­ets grenser.

På våre blog­ger har Jens E. Kjeld­sen denne gan­gen skrevet om ter­rorkatas­tro­fer og bilders retoriske ver­di, mens Olav Anders Øvre­bø ser på åpen­het og bistand.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Tors­dag 1. desem­ber inviter­er Civi­ta til frokost­møte på Cafe Chris­tia­nia med temaet ”Næringslivet og men­neskerettighetene”, og lørdag 3. desem­ber kom­mer den svenske poli­tik­eren Ali Esbati til Lit­ter­aturhuset i Oslo for å reflek­tere rundt ter­rorhan­dlin­gene 22. juli. Besøk Ago­rakalen­deren for å få en full over­sikt over alle arrange­menter, og du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: vg.no skriv­er at PST ber om nye ter­rorlover, mens news.yahoo.com melder om at HRW fryk­ter at gjeld­styn­gede europeiske land ikke vil presse Kina på menneskerettighetene.

Ennå ikke abon­nent på nyhets­brevet? Meld deg på her!

For å lese artiklene:

Ai Wei­wei og fri­hetens konsept
Kon­sep­tkun­st­ner, poli­tisk pro­vokatør, glob­al stjerne: Med sin fri­hets- og skaper­trang tester Ai Wei­wei det kine­siske kom­mu­nist­par­ti­ets grenser. Av Olav Anders Øvrebø.

Retorikkbloggen:
Billed­er som udstyr til at forstå og håndtere verden

Om ter­rorkatas­tro­fer og billed­ers retoriske vær­di. Av Jens E. Kjeldsen.

Fak­ta først:
Åpen­het om bis­tand: Norges innsats “særlig skuffende”
Åpne data gjør bis­tand mer åpen og effek­tiv, men Norge føl­ger ikke opp inter­nasjon­alt samar­beid om standarder.

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

TEMA

V

ox Publ
ica

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen