Dødsdømt journalists bror: Afghanernes støtte spesielt viktig

Den afghanske journalisten Sayed Parwez Kambakhsh er dømt til døden for blasfemi. Hans bror forteller her om protestene mot dødsdommen i Kabul.

Døds­dom­men mot den afghans­ke jour­na­lis­ten og stu­den­ten Say­ed Par­wez Kam­bakhsh har vakt opp­sikt ver­den over. Norsk Jour­na­list­lag er blant dem som har enga­sjert seg. I den­ne artik­ke­len rap­por­te­rer Kam­bakhshs bror, jour­na­lis­ten Say­ed Yaqub Ibra­hi­mi, fra en støtte­de­mon­stra­sjon for bro­ren som ble holdt i Kabul i for­ri­ge uke. Ibra­hi­mis kri­tis­ke artik­ler kan være den egent­li­ge årsa­ken til at Kam­bakhsh ble stilt for ret­ten.

Demon­stran­ter i Kabul mener at en hen­ret­tel­se av Say­ed Par­wez Kam­bakhsh vil mar­ke­re slut­ten på ytrings­fri­het og demo­kra­ti i Afgha­ni­stan. Kam­bakhsh ble nylig dømt til døden for blas­fe­mi.

Lan­ge kolon­ner av men­nes­ker mar­sjer­te ned­over Kabuls gater med por­tret­ter av jour­na­list Say­ed Par­wez Kam­bakhsh i hen­de­ne.

Det var nes­ten uvir­ke­lig for meg å se så man­ge bil­der av ham

, båret frem av så man­ge hen­der. Par­wez er min bror.

Det var bare litt over en uke siden en lave­re retts­in­stans i den nordaf­ghans­ke pro­vin­sen Balkh had­de dømt Par­wez til døden.

Det­te vek­ket raskt opp­merk­som­he­ten til ver­dens medi­er, men for meg var det spe­si­elt vik­tig at mine egne, afghans­ke menn og kvin­ner, arran­ger­te en demon­stra­sjon for min bror og for fri­het. Pro­test­de­mon­stra­sjo­nen 31. janu­ar ble orga­ni­sert av Afgha­ni­stans Soli­da­ri­tets­par­ti.

Man­ge av del­ta­ker­ne for­tal­te meg at selv om de ikke kjen­te Par­wez per­son­lig, demon­strer­te de for å beskyt­te ytrings­fri­het og demo­kra­ti i Afgha­ni­stan.

Med slag­ord som «Len­ge leve demokratiet!«og «Løs­lat Par­wez nå!» var­te demon­stra­sjo­nen nær­me­re to timer og end­te opp foran por­te­ne til FN (Uni­ted Nations Assi­stan­ce Mis­son to Afgha­ni­stan). Her holdt demon­stran­te­ne en tale:

«Hvis myn­dig­he­te­ne vil sta­tu­ere et eksem­pel over­for de som er imot reli­gion, hvor­for døm­mer de ikke hel­ler dem som slo spi­ker gjen­nom folks pan­ner, de som stek­te men­nes­ker leven­de i sto­re con­tai­ne­re, de som skar men­nes­kers bryst åpne eller utfør­te and­re util­gi­ve­li­ge hand­lin­ger som vold­tekt under islams ban­ner.»

Den­ne talen refe­re­rer til en pågå­en­de debatt i Afgha­ni­stan om hvor­vidt noen bør stil­les til ansvar for de for­fer­de­li­ge brudd på men­neske­ret­tig­he­te­ne som har skjedd gjen­nom de sis­te tiåre­ne med krig i lan­det. Man­ge inn­byg­ge­re vil like å se de ver­ste for­bry­ter­ne dømt, men pre­si­dent Hamid Karzai har inn­røm­met at han er mak­tes­løs over­for «krigs­her­re­ne», de para­mi­li­tæ­re leder­ne som stod bak meste­par­ten av 90-tal­lets øde­leg­gel­ser.

Poen­get demon­stran­te­ne vil­le frem til var: hvis sli­ke sto­re for­bry­tel­ser kan pas­se­re ustraf­fet, hvor­for ret­ter da myn­dig­he­te­ne sitt sin­ne mot en ung jour­na­list­stu­dent?

Man­ge av de til­stede­væ­ren­de var også sin­te på måten Par­wez’ sak var hånd­tert. Han ble nek­tet adgang til advo­kat, ret­ten ble sam­let uten var­sel på for­hånd og dom­men ble avsagt den 22. janu­ar bak luk­ke­de dører.

Det var nes­ten uvir­ke­lig for meg å se så man­ge bil­der av ham

Par­wez benek­ter å ha brutt blas­fe­milo­ven og nek­ter på det ster­kes­te for å stå bak ned­las­tin­gen av de såren­de artik­le­ne som sir­ku­ler­te på uni­ver­si­te­tet i Balkh hvor han stu­der­te (se artik­ke­len Afghan Repor­ter Sent­en­ced to Death for Blasphe­my, 22. janu­ar 2008).

«Hvis dom­sto­len i Balkh har bevi­ser mot Par­wez, bur­de de leg­ge dem fram for offent­lig­he­ten,» sier den 19 år gam­le kvin­ne­li­ge demon­stran­ten Nilab. «Retts­sa­ken var eks­tremt urett­fer­dig og vi for­lan­ger at dom­men omgjø­res. Par­wez had­de ikke advo­kat og det er ikke engang klart hva han har gjort, så hvor­for skal han bli hen­ret­tet?»

Nilab ber ver­den om å rea­ge­re og sier: «Det inter­na­sjo­na­le sam­fun­net bru­ker så man­ge pen­ger på Afgha­ni­stan at de bur­de garan­te­re ytrings­fri­he­ten her. De kan ikke la en uskyl­dig per­son dø».

Atturahman, en annen demon­strant, gjen­tar Nilabs syns­punkt: «Hvis Kam­bakhsh blir hen­ret­tet, er ide­en om demo­kra­ti død i Afgha­ni­stan. Dagens myn­dig­he­ter er i så fall ikke noe bed­re enn det tid­li­ge­re Tali­ban-regi­met. Vi har ikke lyst til å gjen­nom­gå det en gang til. Det er der­for vi demon­stre­rer for ytrings­fri­he­ten».

Det har kom­met gode nyhe­ter i Par­wez-saken. Over­hu­set i par­la­men­tet har truk­ket til­ba­ke sin støt­te til dom­sto­len og sier at deres førs­te utta­lel­se var en «tek­nisk feil».

«Sena­tet har ikke myn­dig­het til å ta sli­ke beslut­nin­ger. De må ven­te til en høy­ere retts­in­stans har kom­met med en avgjø­rel­se. Vi ser på ret­tens beslut­ning som en poli­tisk hand­ling,» sier Atturahman.

Døds­dom­men må opp­rett­hol­des i to nye og høy­ere retts­in­stan­ser og der­et­ter sig­ne­res av pre­si­dent Hamid Karzai om den skal kun­ne full­byr­des.

Masoud Matin er tals­mann for det afghans­ke Soli­da­ri­tets­par­ti­et. Han for­tal­te meg at hans par­ti støt­ter Par­wez, da de er sik­re på at dom­men ikke er rett­fer­dig: «Som alle demo­kra­tis­ke par­ti­er er vi pålagt å for­sva­re demo­kra­tis­ke ver­di­er og ytrings­fri­het. Kam­bakhsh er jour­na­list og hans ret­tig­he­ter har blitt tråk­ket på, der­for støt­ter vi ham».

Matin fort­set­ter: «De som stod bak den­ne dom­men for­står ikke islam. De for­sø­ker å ska­pe et bil­de i res­ten av ver­den av islam som en for­fer­de­lig reli­gion og Afgha­ni­stan som et for­fer­de­lig land».

Mine egne, afghans­ke menn og kvin­ner, arran­ger­te en demon­stra­sjon for min bror og for fri­het

Dagen demon­stra­sjo­nen fant sted ble jeg ned­ringt av dusin­vis av jour­na­lis­ter som vil­le for­tel­le meg hvor takk­nem­li­ge de var over omfan­get og dek­nin­gen den­ne saken fikk. Sær­lig jour­na­lis­te­ne i Nord-Afgha­ni­stan var hen­ryk­te, de var de førs­te til å demon­stre­re mot arresta­sjo­nen av min bror. «Gud støt­ter oss i dag for­di vi har rett og Kam­bakhsh er uskyl­dig,» sier Jan Moham­mad Habi­bi, en repor­ter for Kil­lid radio i Balkh. «Folk har for­stått alvo­ret nå og de støt­ter Kam­bakhsh».

Harun Naja­fiza­da som er fri­lans­jour­na­list i Balkh er også for­nøyd med all støt­ten til Par­wez.

Noen obser­va­tø­rer frem­he­ver hvor vik­tig det nå er at demon­stran­te­ne opp­trer eks­tremt for­sik­tig slik at de ikke pro­vo­se­rer og ska­der Par­wez’ sak.

«Det er rik­tig at demon­stra­sjo­ne­ne viser en stor offent­lig støt­te til Par­wez. Tusen­vis av and­re støt­ter ham muli­gens også, men de kan ikke stå frem av frykt for egen sik­ker­het,» sier Moham­mad Nabi Ase­er, en poli­tisk ana­ly­ti­ker i Balkh. «Men hvis ikke demon­stra­sjo­ne­ne blir plan­lagt ordent­lig og hvis demon­stran­te­ne går for langt med sine slag­ord, vil mul­la­he­ne og isla­mis­te­ne kun­ne rea­ge­re vold­somt».

«Det enes­te vik­ti­ge nå er å få jour­na­lis­ten fri­gitt. Kam­bakhshs liv er vik­ti­ge­re enn hvor­dan demon­stra­sjo­ne­ne eller pro­tes­te­ne utfø­res».

Om for­fat­te­ren og Insti­tute for War & Peace Repor­ting
Say­ed Yaqub Ibra­hi­mi er repor­ter for Insti­tute for War & Peace Repor­ting (IWPR), basert i Mazar-i-Sha­rif. Artik­ke­len ble opp­rin­ne­lig pub­li­sert som del av IWPRs Afghan Recovery Report. Artik­ke­len er pub­li­sert her med god­kjen­nel­se fra IWPR. Over­satt fra engelsk av Olav Anders Øvre­bø.

IWPR er en fri­vil­lig orga­ni­sa­sjon med hoved­kon­tor i Lon­don. Blant IWPRs pro­sjek­ter er opp­læ­ring av jour­na­lis­ter og redak­sjo­nell virk­som­het med base i land og regio­ner som Irak, Afgha­ni­stan, Zim­bab­we, Sen­tral-Asia og Bal­kan. Orga­ni­sa­sjo­nen finan­sie­res av sti­pen­der og dona­sjo­ner.

TEMA

S

eyed Pe
rvez Ka
mbakhsh

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen