Dødsdømt journalists bror: Afghanernes støtte spesielt viktig

Den afghanske journalisten Sayed Parwez Kambakhsh er dømt til døden for blasfemi. Hans bror forteller her om protestene mot dødsdommen i Kabul.

Døds­dom­men mot den afghanske jour­nal­is­ten og stu­den­ten Sayed Par­wez Kam­bakhsh har vakt opp­sikt ver­den over. Norsk Jour­nal­ist­lag er blant dem som har engas­jert seg. I denne artikke­len rap­porter­er Kam­bakhshs bror, jour­nal­is­ten Sayed Yaqub Ibrahi­mi, fra en støt­tedemon­strasjon for broren som ble holdt i Kab­ul i for­rige uke. Ibrahimis kri­tiske artik­ler kan være den egentlige årsak­en til at Kam­bakhsh ble stilt for retten. 

Demon­stran­ter i Kab­ul men­er at en hen­ret­telse av Sayed Par­wez Kam­bakhsh vil markere slut­ten på ytrings­fri­het og demokrati i Afghanistan. Kam­bakhsh ble nylig dømt til døden for blasfemi.

Lange kolon­ner av men­nesker marsjerte nedover Kabuls gater med portret­ter av jour­nal­ist Sayed Par­wez Kam­bakhsh i hen­dene. Det var nesten uvirke­lig for meg å se så mange bilder av ham, båret frem av så mange hen­der. Par­wez er min bror.

Det var bare litt over en uke siden en lavere rettsin­stans i den nordafghanske provin­sen Balkh hadde dømt Par­wez til døden.

Dette vekket raskt opp­merk­somheten til ver­dens medi­er, men for meg var det spe­sielt vik­tig at mine egne, afghanske menn og kvin­ner, arrangerte en demon­strasjon for min bror og for fri­het. Protest­demon­strasjo­nen 31. jan­u­ar ble organ­is­ert av Afghanistans Solidaritetsparti.

Mange av deltak­erne for­t­alte meg at selv om de ikke kjente Par­wez per­son­lig, demon­str­erte de for å beskytte ytrings­fri­het og demokrati i Afghanistan.

Med slagord som “Lenge leve demokratiet!“og “Løs­lat Par­wez nå!” varte demon­strasjo­nen nærmere to timer og endte opp foran portene til FN (Unit­ed Nations Assis­tance Mis­son to Afghanistan). Her holdt demon­stran­tene en tale:

“Hvis myn­dighetene vil stat­uere et eksem­pel over­for de som er imot reli­gion, hvor­for døm­mer de ikke heller dem som slo spik­er gjen­nom folks pan­ner, de som stek­te men­nesker lev­ende i store con­tainere, de som skar men­neskers bryst åpne eller utførte andre util­givelige han­dlinger som voldtekt under islams banner.”

Denne tal­en ref­er­erer til en pågående debatt i Afghanistan om hvorvidt noen bør stilles til ans­var for de for­fer­delige brudd på men­neskerettighetene som har skjedd gjen­nom de siste tiårene med krig i lan­det. Mange innbyg­gere vil like å se de ver­ste for­bry­terne dømt, men pres­i­dent Hamid Karzai har innrøm­met at han er mak­tes­løs over­for “krigsh­er­rene”, de paramil­itære led­erne som stod bak mesteparten av 90-tal­lets ødeleggelser.

Poenget demon­stran­tene ville frem til var: hvis slike store for­bry­telser kan passere ustraf­fet, hvor­for ret­ter da myn­dighetene sitt sinne mot en ung journaliststudent?

Mange av de tilst­ede­værende var også sinte på måten Par­wez’ sak var håndtert. Han ble nek­tet adgang til advokat, ret­ten ble sam­let uten varsel på forhånd og dom­men ble avsagt den 22. jan­u­ar bak lukkede dører.

Det var nesten uvirke­lig for meg å se så mange bilder av ham

Par­wez benek­ter å ha brutt blas­femiloven og nek­ter på det sterkeste for å stå bak ned­lastin­gen av de sårende artik­lene som sirkulerte på uni­ver­sitetet i Balkh hvor han stud­erte (se artikke­len Afghan Reporter Sen­tenced to Death for Blas­phe­my, 22. jan­u­ar 2008).

“Hvis dom­stolen i Balkh har bevis­er mot Par­wez, burde de legge dem fram for offent­ligheten,” sier den 19 år gam­le kvin­nelige demon­stran­ten Nilab. “Rettssak­en var ekstremt uret­tfer­dig og vi for­langer at dom­men omgjøres. Par­wez hadde ikke advokat og det er ikke engang klart hva han har gjort, så hvor­for skal han bli henrettet?”

Nilab ber ver­den om å rea­gere og sier: “Det inter­nasjonale sam­fun­net bruk­er så mange penger på Afghanistan at de burde garan­tere ytrings­fri­heten her. De kan ikke la en uskyldig per­son dø”.

Atturah­man, en annen demon­strant, gjen­tar Nil­abs syn­spunkt: “Hvis Kam­bakhsh blir hen­ret­tet, er ideen om demokrati død i Afghanistan. Dagens myn­digheter er i så fall ikke noe bedre enn det tidligere Tal­iban-regimet. Vi har ikke lyst til å gjen­nomgå det en gang til. Det er der­for vi demon­str­erer for ytringsfriheten”.

Det har kom­met gode nyheter i Par­wez-sak­en. Over­huset i par­la­mentet har trukket tilbake sin støtte til dom­stolen og sier at deres første uttalelse var en “teknisk feil”.

“Sen­atet har ikke myn­dighet til å ta slike beslut­ninger. De må vente til en høyere rettsin­stans har kom­met med en avgjørelse. Vi ser på ret­tens beslut­ning som en poli­tisk han­dling,” sier Atturahman.

Døds­dom­men må oppret­tholdes i to nye og høyere rettsin­stanser og deretter signeres av pres­i­dent Hamid Karzai om den skal kunne fullbyrdes.

Masoud Matin er tals­mann for det afghanske Sol­i­daritetspar­ti­et. Han for­t­alte meg at hans par­ti støt­ter Par­wez, da de er sikre på at dom­men ikke er ret­tfer­dig: “Som alle demokratiske parti­er er vi pålagt å forsvare demokratiske verdier og ytrings­fri­het. Kam­bakhsh er jour­nal­ist og hans ret­tigheter har blitt tråkket på, der­for støt­ter vi ham”.

Matin fort­set­ter: “De som stod bak denne dom­men forstår ikke islam. De forsøk­er å skape et bilde i resten av ver­den av islam som en for­fer­delig reli­gion og Afghanistan som et for­fer­delig land”.

Mine egne, afghanske menn og kvin­ner, arrangerte en demon­strasjon for min bror og for frihet

Dagen demon­strasjo­nen fant sted ble jeg nedringt av dus­in­vis av jour­nal­is­ter som ville fortelle meg hvor takknem­lige de var over omfanget og deknin­gen denne sak­en fikk. Særlig jour­nal­is­tene i Nord-Afghanistan var hen­ryk­te, de var de første til å demon­strere mot arrestasjo­nen av min bror. “Gud støt­ter oss i dag for­di vi har rett og Kam­bakhsh er uskyldig,” sier Jan Moham­mad Habibi, en reporter for Kil­lid radio i Balkh. “Folk har forstått alvoret nå og de støt­ter Kambakhsh”.

Harun Najafiza­da som er frilan­sjour­nal­ist i Balkh er også fornøyd med all støt­ten til Parwez.

Noen obser­vatør­er fremhev­er hvor vik­tig det nå er at demon­stran­tene opp­tr­er ekstremt for­sik­tig slik at de ikke provoser­er og skad­er Par­wez’ sak.

“Det er rik­tig at demon­strasjonene vis­er en stor offentlig støtte til Par­wez. Tusen­vis av andre støt­ter ham muli­gens også, men de kan ikke stå frem av frykt for egen sikker­het,” sier Moham­mad Nabi Aseer, en poli­tisk ana­lytik­er i Balkh. “Men hvis ikke demon­strasjonene blir plan­lagt ordentlig og hvis demon­stran­tene går for langt med sine slagord, vil mul­la­hene og islamis­tene kunne rea­gere voldsomt”.

“Det eneste vik­tige nå er å få jour­nal­is­ten frigitt. Kam­bakhshs liv er vik­tigere enn hvor­dan demon­strasjonene eller protestene utføres”.

Om for­fat­teren og Insti­tute for War & Peace Reporting
Sayed Yaqub Ibrahi­mi er reporter for Insti­tute for War & Peace Report­ing (IWPR), basert i Mazar-i-Sharif. Artikke­len ble opprin­nelig pub­lis­ert som del av IWPRs Afghan Recov­ery Report. Artikke­len er pub­lis­ert her med god­kjen­nelse fra IWPR. Over­satt fra engel­sk av Olav Anders Øvrebø.

IWPR er en friv­il­lig organ­isas­jon med hov­ed­kon­tor i Lon­don. Blant IWPRs pros­jek­ter er opplæring av jour­nal­is­ter og redak­sjonell virk­somhet med base i land og region­er som Irak, Afghanistan, Zim­bab­we, Sen­tral-Asia og Balkan. Organ­isas­jo­nen finan­sieres av stipen­der og donasjoner.

TEMA

S

eyed Pe
rvez Ka
mbakhsh

3 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen